Pátek, 27. května, 2022

Pelikán chce jednotné vzory písemností soudních exekutorů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti plánuje sjednotit některé písemnosti soudních exekutorů. Vzory písemností mají být zařazeny do nové přílohy vyhlášky č. 418/2001 Sb. Cílem nové úpravy má být usnadnění postupu v exekučním řízení a zefektivnění procesu vymáhání pohledávek. Ministerstvo je přesvědčeno, že Exekutorská komora ČR návrh podpoří.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje potřebu nové právní úpravy tím, že v praxi se exekutorské písemnosti liší nejen svojí strukturou a různými formulacemi, nýbrž i rozsahem poučení účastníků řízení. A to i když soudní exekutoři musí vycházet z platné právní úpravy obsahující náležitosti těchto písemností. Podle poznatků Ministerstva spravedlnosti ne vždy byly v písemnostech reflektovány aktuální legislativní změny, jindy zase absentovala poučení účastníků řízení (například podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb. nebo podle § 87 odst. 1 exekučního řádu).

Ministerstvo spravedlnosti se v odůvodnění nové úpravy odvolává rovněž na zjištění neziskové organizace Člověk v tísni, o.p.s. Dle této organizace „porozumět tomu, kolik má povinný celkem zaplatit a zda je tato částka oprávněná, je často složitý úkol pro sociální pracovníky či lidi s právním vzděláním, nemluvě o samotných povinných.“ Problémy s nejednotností exekutorských dokumentů pak měly údajně signalizovat i odvolací soudy.

Nejednotnost písemností vede k neporozumění adresátů

Současný stav je tedy podle Ministerstva spravedlnosti nepříznivý nejen pro účastníky řízení, nýbrž i pro další osoby, kterým z exekutorských písemností plynou nějaké povinnosti (například plátce mzdy). „Nejednotnost písemností soudních exekutorů nepřispívá k porozumění tomu, co se jimi jejich adresátům sděluje, a nepřináší účastníkům exekučního řízení a dalším osobám potřebnou právní jistotu. Tento problém se prohlubuje spolu s nárůstem počtu vícečetných exekucí, v souvislosti s nímž jsou účastníci exekučního řízení nuceni často postupovat podle písemností různých soudních exekutorů, které vyjadřují obdobná práva a povinnosti různým způsobem, což pro osoby bez právního vzdělání představuje mnohdy zásadní problém.“

Exekuční řád ani občanský soudní řád povinnost užívat formuláře nevylučuje, ale ani nezakotvuje. S ohledem na to nelze tuto povinnost zakotvit podzákonným právním předpisem, na druhou stranu stanovení možnosti užívat vzory písemností není podle Ministerstva spravedlnosti v rozporu s právním předpisy. Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů tak v novém ustanovení § 5a stanoví pouze možnost užívat formulářové vyrozumění o zahájení exekuce, výzvu ke splnění dluhu, exekuční příkaz či příkaz k úhradě nákladů exekuce. Ministerstvo spravedlnosti pak předpokládá, že Exekutorská komora používání jednotných vzorů svým členům doporučí.

Náklady na jednu šablonu až 7 500 Kč

Ministerstvo spravedlnosti si od nové úpravy slibuje mj. zefektivnění procesu vymáhání pohledávek. Oprávněným má změna usnadnit orientaci v písemnostech soudních exekutorů (zejm. tehdy, vymáhají-li své pohledávky u více soudních exekutorů), povinným pak pochopení jejich práv a povinností. „Lze rovněž předpokládat pozitivní sociální dopady, zejména dopady na osoby sociálně slabé. Tyto osoby by díky lepší orientaci v písemnostech soudního exekutora měly být samy nebo za pomoci např. neziskových organizací zabývajících se pomocí sociálně slabým věřitelům či dlužníkům schopny lépe posoudit svá práva a povinnosti v exekučním řízení a měly by proto být schopny efektivněji plnit své povinnosti, případně uplatňovat svá práva v exekučním řízení.“ uvádí Ministerstvo spravedlnosti v odůvodnění navrhované úpravy. V neposlední řadě má stanovení vzorů písemností usnadnit postup v řízení i samotným soudním exekutorům a soudům.

Pokud jde o finanční dopad navrhované úpravy, podle Ministerstva spravedlnosti budou náklady činit zhruba 2 500 Kč až 7 500 Kč na jednu šablonu podle druhu informačního systému exekutorského úřadu a konečné podoby formulářů. Náklady na tisk by se měly dle odhadu pohybovat v rozmezí 8 000 Kč – 16 000 Kč ročně.

Vzory písemností mají být zahrnuty do nové přílohy vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace vztahující se k postupu účastníků řízení a dalších osob pak plánuje Ministerstvo spravedlnosti uvést na svých webových stránkách.

Jana Rosůlková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY