Pelikán nechce uplatňování „subjektivních hledisek“ při výběru soudců, systém má preferovat čekatele

„V této souvislosti ministerstvo pouze reaguje na stav, kdy desítky insolvenčních správců vykonávají svou funkci v rámci jednoho kraje prostřednictvím jedné a té samé osoby, ve stejné provozovně, v týchž úředních hodinách,“ vysvětluje ministerstvo spravedlnosti vedené ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO11) Foto: MSp

Ministerstvo spravedlnosti chce od ledna příštího roku upravit výběrová řízení a přípravu budoucích soudců – justičních čekatelů. Zatímco u státních zástupců podle ministra Roberta Pelikána (ANO) funguje systém výběru kandidátů dobře a jednotně, u soudců nikoliv. Návrh vyhlášky zavádí evidenci zájemců o funkci justičního čekatele a vstupní písemný test. Nový systém má podle Pelikána zjednodušit výběrová řízení pro uchazeče a snížit administrativu na straně uchazečů i soudů.

Pelikán už dříve uvedl, že se mu současný systém výběru kandidátů na soudce nelíbí. Kritizoval i roztříštěnost která se projevuje tím, že každý soud má pro výběr svá vlastní pravidla, kdy má rozhodující slovo předseda soudu.

V praxi dochází k výběru a přípravě justičních čekatelů u čtyř krajských soudů. Například KS v Praze a Ostravě navrhuje ke jmenování do funkce soudce téměř bezvýhradně justiční čekatele. Jinde ale čekatelé zcela chybí a to zejména pro jejich nákladnost. „Některé krajské soudy nahradily zcela institut justičního čekatele asistentem soudce, takový stav však není žádoucí, jelikož příprava na výkon funkce soudce by měla probíhat jednotně, soustavně a podle určitých pravidel. Systém přípravy budoucích soudců je roztříštěný a je nutné tento stav sjednotit,“ uvádí Pelikán v odůvodnění návrhu.

Čtěte také: Předseda KS v Praze Drápal: Výběr soudců z řad justičních čekatelů poskytuje jistotu těch nejlepších

V současné době tvoří osoby z jiné právní praxe většinu mezi osobami navrženými na jmenování na funkci soudce. Podíl justičních čekatelů není ani poloviční. Část soudců tedy nikdy neprošla procesem výběrového řízení.

Mezi kandidáty v poslední době navíc převažují právníci z jinou praxí než u soudu, například advokáti. „Část soudců tedy nikdy neprošla procesem výběrového řízení,“ upozorňuje ministerstvo a odkazuje tak na to, že chce vstup do profese více uzavřít.

Aby se někdo mohl přihlásit jako zájemce o připravenou službu, musí nově projít vstupním pisemnym testem, který bude dvakrát do roka organizovat Justiční akademie. Místa konání budou v Praze a Kroměříži.


Není vyloučeno, aby si zájemce zvolil vícero krajských nebo okresních soudů. Informace o vybraných obvodech krajských soudů a okresních (obvodních) soudech je závazná pro navazující výběrové řízení. Registraci je možno považovat za přihlášku. Zájemce je po vyhlášení výběrového řízení pozván k účasti na výběrovém řízení u toho krajského soudu, který uvedl v registraci, aniž by musel znovu odevzdávat tomuto konkrétnímu krajskému soudu přihlášku. – z návrhu vyhlášky


Pelikán pak v odůvodnění obviňuje předsedy krajských soudů z možných manipulací při výběrových řízeních na soudce. „Otevřel se tím prostor pro nejrůznější výběrová řízení a uplatňování „subjektivních“ vlivů na obsazování funkce soudce,“ uvádí se v návrhu.

Na druhou stranu resort upozorňuje, že pravomoc mít hlavní slovo předsedům krajských soudů ponechá. „Zachovává se však samotné výběrové řízení organizované předsedy krajských soudů a možnost krajských soudů vést pohovor s uchazeči. Předsedům krajských soudů je také nově dána možnost vypustit písemný test v rámci výběrového řízení a využít výsledku vstupního testu. Je tedy čistě na úvaze a odpovědnosti předsedy soudu, koho na místo justičního čekatele vybere. Finální výběr justičních čekatelů a uzavření pracovní smlouvy zůstává v gesci předsedů krajských soudů,“ stojí v odůvodnění.

Mění se i vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Justiční čekatelé by tak měli nově kompletně nahradit asistenty soudců u soudů prvního stupně. Nově se má zakotvit povinnost justičních čekatelů účastnit se minimálně dvakrát měsíčně v rozsahu jednoho celého dne vzdělávacích aktivit, které budou organizovat krajské soudy. „Soudy budou primárně zaměstnávat justiční čekatele, kteří budou v rámci přípravné služby asistovat soudcům při každodenní pracovní činnosti. Jejich příprava bude spočívat v osvojení si soudních procesů uvnitř soudu, osvojení si základních dovedností při přípravě jednoduchých rozhodnutí a přípravě konceptů složitějších rozhodnutí,“ navrhuje Pelikán.


Shrnutí navrhovaných změn:

  • Centrální evidence zjednodušuje samotnou organizaci výběrových řízení na justiční čekatele a vytváří personální rezervoár.
  • Výběrová řízení na pozici justičního čekatele zůstávají v režii krajských soudů.
  • Zachovává se stejný počet osob na asistentskou práci pro soudce.
  • Justiční čekatel působí v podstatě jako asistent konkrétního soudce.
  • Justiční čekatel první tři roky primárně vykonává práci pro konkrétního soudce.
  • Vzdělávání u krajských soudů (2 dny v měsíci) je zejména přípravou na výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce.
  • Po absolvování tří let skládá justiční čekatel justiční zkoušku.

Změny se také týkají přípravné služby, kdy by měli být justiční čekatelé primárně přiděleni k jednomu soudci a asistovat mu při plnění každodenních úkolů. Miisterstvo také navrhuje doplnit vzdělávání praktickými semináři u krajských soudů. „Justiční čekatel bude tedy de facto pracovat méně. Soudy tedy z logických důvodů požadují personální navýšení. Při zohlednění vzdělávacích aktivit v rámci Justiční akademie a vzdělávacích aktivit organizovaných soudy lze odhadovat, že adekvátní kompenzací je personální navýšení v rozsahu 20%,“ uvádí návrh.

Resort spravedlnosti povede evidenci zájemců o funkci justičního čekatele, spravovat ji bude Justiční akademie. Nejvyšší náklady vzniknou podle návrhu v prvním roce, kdy bude potřeba vytvořit vlastní aplikaci evidence. Vstupní náklady budou 2 miliony korun, ročně by pak provoz měl stát 320 tisíc korun.

Změnu původně Pelikán plánoval již od září, podle návrhu by vyhláška měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2018.

Eva Paseková