Senátoři podpořili generátor přidělování věcí, zvýšení soudních poplatků i odbřemenění NS

U tohoto senátního tisku máme všichni pro přípravu na schůzi k prostudování velké množství listinných, e-mailových a dalších podkladů, jichž se nám průběžně dostává po několik měsíců,“ uvádí předseda ústavně právního výboru Mirosav Antl a své sdělení posílá na vědomí místopředsedům výboru a předsedovi senátu Milanu Štěchovi. Foto: miroslavantl.cz

Posílení práva na zákonného soudce, odbřemenění Nejvyššího soudu, implementace judikatury Evropského soudu pro lidská práva, ale také podněty soudců, komor a veřejnosti jsou důvodem rozsáhlé novely Občanského soudního řádu a dalších speciálních zákonů. Generátor je technicky připraven, protože už existuje – systém ISIR už teď přiděluje insolvenční správce.

Alespoň tyto důvody mimo jiné uvedl na středečním jednání ústavně-právního výboru Senátu zástupce předkladatele návrhu novely náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk. Podle jeho slov je návrh reakcí na podněty od soudců, profesních komor i veřejnosti a cíle návrhu jsou spíše minimalistické: Například změna úpravy dovolání má odbřemenit Nejvyšší soud, aby se mohl věnovat sjednocovací praxi, uvedl.

Regulovat, automatizovat, neztrácet čas odmítáním návrhů

Jak dále Michal Frankl sdělil senátorům, změna zákona o soudních poplatcích „má regulační funkci“. Posílit právo na zákonného soudce pak má zavedení generátoru přidělování věcí soudcům v insolvenčním řízení, jak vyplývá ze změny zákona o soudech a soudcích. V neposlední řadě se pak v rámci novely ruší zvláštní oprávnění Obvodního soudu pro Prahu 2 pro řízení o trestních činech v dopravě, vyjmenoval náměstek ministra

Na otázku ohledně technického zajištění generátoru přidělování, uvedl náměstek ministra spravedlnosti, že generátor je připraven, protože už dnes existuje systém ISIR, podle kterého se přidělují insolvenční správci a tento systém umožňuje, aby se podle něho přidělovali rovněž insolvenční soudci.

Náměstek ministra rovněž komentoval zrušení lhůty pro rozhodnutí o odmítnutí dovolání Nejvyšším soudem. Podle stanoviska Michala Fraňka soudci Nejvyššího soudu dlouhodobě věnovali svůj čas rozhodování o odmítnutí návrhů, které byly neopodstatněné na úkor rozhodovací a sjednocovací činnosti.  „Vládní návrh novely umožní Nejvyššímu soudu věnovat se věcem s meritorním obsahem, proto se lhůta ruší,“ uvedl před senátory náměstek ministra spravedlnosti.

V obecné rozpravě pak předseda ústavně právního výboru Senátu Miroslav Antl informoval o dopisu Spolku rodinně opatrovnických soudců, který obdržel před jednáním, ve kterém soudci žádají prodloužení rozhodovací lhůty šest měsíců a personální posílení opatrovnických úseků soudu. Z úst náměstka Fraňka pak zazněl příslib navýšení financí pro soudní i nesoudní personál.

Senátoři na jednání ústavně-právního výboru Senátu, při kterém kvůli dovoleným chyběli zástupci právních profesionálů i soudců, podpořili návrh tak, jak přišel z poslanecké sněmovny Parlamentu.

Obsah celé novely lze nalézt zde.

Poplatky se zvýší o tisíce včetně žaloby na stát

Co se týče soudních poplatků, návrh novely například zavádí se nově zpoplatnění návrhu na zahájení řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci. V příloze Sazebník poplatků se za položku 8 vkládá nová položka 8a, která zní: „Za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem 2 000 Kč“.

Některé další soudní poplatky zvyšují až na dvojnásobek. V příloze Sazebník poplatků Položce 23 body 1 a 2 znějí podle projednávaného návrhu nově takto:

„1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně 7 000 Kč

b) za každou nemovitou věc 14 000 Kč

c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku 28 000 Kč

d) v ostatních případech 14 000 Kč

2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky 4 000 Kč“

Pro srovnání stávající sazebník soudních poplatků v předmětném bodě nyní uvádí toto:

Položka 23
  1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení
a) peněžité plnění do částky 100000 Kč včetně 5000 Kč
b) za každou nemovitou věc 10000 Kč
c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku 20000 Kč
d) v ostatních případech 10000 Kč
2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky 2000 Kč

 

(ire)