Utajovaní, příprava i návod k zastírání původu věcí získaných zločinem budou trestným činem

Příprava úmyslného praní špinavých peněz a příprava legalizace veškerých výnosů z kriminality bude trestným činem. Veškerá příprava, organizace, návod, usnadnění nebo umožnění zastírání původu věcí, utajování skutečné povahy, umístění nebo vlastnického práva bude jednoznačně trestným činem se sazbou až pět let a možností propadnutí věci.

Počítá s tím novela trestního zákona, která zavádí trestnost přípravy úmyslné legalizace výnosů z trestné činnosti. Původní §216 Legalizace výnosů z trestné činnosti nahradí zcela nový text. Česká republika v tomto podlehla hodnotitelům ze skupiny Moneyval.

Zahraniční hodnotitelé žádají kriminalizovat přípravu

Podle důvodové zprávy se tak děje na žádost skupiny proti praní špinavých peněz při Radě Evropy Moneyval, která opakovaně vyhodnotila českou právní úpravu jako nedostatečnou. „Uvedená změna souvisí s  výtkami hodnotitelů, kteří uvedli, že přestože české úřady v poslední Zprávě o pokroku prohlašovaly, že ,ani Štrasburská, ani Vídeňská úmluva nevyžadují kriminalizaci přípravy praní peněz´, tyto úmluvy vyžadují kriminalizaci spolčení a v českém právu toho může být dosaženo pouze trestností přípravy takového trestného činu,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu.

Jak dále vyplývá z důvodové zprávy, za to, že ministerstvo spravedlnosti nyní přistoupilo k novému textu §216, mohou také poslanci, kteří svým rozhodnutím nabourali celý v zahraničí připravený koncept trestnosti přípravy, takže nyní nelze stíhat přípravu praní špinavých peněz, jak od ČR vyžaduje mezinárodní úmluva Moneyval: „Naopak zákonodárci zvedli hranici v § 20 tr. zák. na úroveň, která je příliš vysoká na to, aby pokryla jakékoli trestné činy praní peněz. To je krok zpět, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že návrh trestního zákoníku stanovil původně výslovně, že příprava má být obecně trestná, tj. taková příprava by zakládala trestný čin bez ohledu horní hranicí trestní sazby za praní peněz. Od tohoto ustanovení se později ustoupilo a nyní tedy nelze stíhat spolčení/přípravu praní peněz,“ vysvětluje důvodová zpráva.

Zahraniční koncept se předkládá znovu

Ze zprávy vyplývá, že ministerstvo spravedlnosti se nyní rozhodlo s odkazem na postoj mezinárodních hodnotitelů ze skupiny států proti praní špinavých peněz Moneyval vrátit se k původnímu návrhu trestního zákona a prosadit ho nyní znovu: „Hodnotitelé proto požadují zajistit kriminalizaci všech forem účastenství a přípravy ke spáchání všech typů praní peněz, a to nejlépe výslovným stanovením v tr. zák., že příprava trestného činu legalizace bude rovněž trestná tak, jak bylo záměrem předchozího návrhu trestního zákoníku,” uvádí se doslova v návrhu novely trestního zákona.

Podle důvodové zprávy existuje mezi státy skupiny rozdílný přístup, což hodnotitelé ve své zprávě o stavu zavádění nových zákonů v ČR zhohlednili.  Hodnotitelský text bude zcela jistě zajímat odborníky a právní profesionály v oboru trestní právo:   “Hodnotitelé shledávají jistou nesourodost a rozpory v pojmu takto ,skládané´ kriminalizace praní peněz. Na straně jedné je tu tradiční přístup ke kriminalizaci, jak byl popsán českými úřady při každém předchozím kole MONEYVAL (nebo PC-R-EV) hodnocení, jež také upozorňují na skutečnost, že hodnotitelé by měli vzít v potaz nejen legalizační trestný čin, ale také podílnictví a nadržování a hodnotit je jako celek,“ poučili hodnotitelé české právníky.

Zahraniční hodnotitelé si četli v českých právních textech

Podle slov hodnotitelů se české úřady domnívají, že v českém trestním právu hmotném existuje více než jeden trestný čin praní peněz a kdykoli se objeví pojem praní peněz, pak nutně zahrnuje alespoň legalizaci  a podílnictví. „Na straně druhé, hodnotitelé vnímají náznaky, že v ČR je v běžném právním povědomí považován za jeden jediný trestný čin praní peněz právě jen legalizační trestný čin (§ 216 trestního zákoníku). Co se předchozího týče, hodnotitelé si povšimli skutečnosti, že v české právní terminologii, termín legalizace výnosů z trestné činnosti, jak se legalizační trestný čin v § 216 nazývá (doslova ,legalizace výnosů z trestného činu´), je termín, který je obecně a téměř výhradně používán v českém právním jazyce k označení pojmu praní peněz, a to v takovém rozsahu, že termín legalizace výnosů z trestné činnosti může být považován za český ekvivalent termínu praní peněz (zatímco termín praní [špinavých] peněz není zabydlen jako právní termín a objevuje se obvykle pouze v jiných než právních textech). Hodnotitelé také zjistili, že v mnoha případech tam, kde se v právních textech poukazuje na praní peněz, tj. legalizaci výnosů z trestné činnosti, tam se to výslovně a výhradně týká trestného činu popsaného v § 216 trestního zákoníku,“ vyvozují o českém trestním zákonu zahraniční posuzovatelé ze skupiny Moneyval.

Zahraničí žádá také zvýšit sazby

Novelu navrhující ministerstvo spravedlnosti proto učinilo závěr: „Vzhledem k uvedenému byly jednotlivé typy jednání, kterými je zastírán původ věci, v § 216 tr. zák. příkladmo výslovně uvedeny v souladu s požadavky mezinárodních úmluv – utajení nebo zakrytí povahy nebo umístění takové věci, nakládání s ní, jejího pohybu anebo vlastnického nebo jiného práva k ní.“

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová