Piráti chtějí kartu soudce a pravidelné hodnocení rozhodovací činnosti

Česká pirátská strana by do justice chtěla zavést poměrně převratné novinky. Piráti navrhují zavést záznamy o výsledcích a kvalitě rozhodování jednotlivých soudců, kdy bude hodnocena například předvídatelnost rozhodování, chování k účastníkům, zákonnost rozhodnutí, procento potvrzených rozsudků v odvolacím řízení. Záznamy by se uchovávaly v takzvané kartě soudce. Na otázky k volebnímu programu odpovídal České justici předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jaké zásadní změny jsou třeba v oblasti civilního práva? Konkrétně které zákony je třeba nutně novelizovat či přijmout nové úpravy?
Nechceme celý systém měnit, ale reformovat. Chceme rychlejší, spravedlivější a komfortnější justici. Upozorňujeme na rezervy v oblasti vymahatelnosti práva – v soudním řízení, exekučním řízení a insolvenčním řízení.
Exekuce musí sloužit k vymožení vykonatelných soudních rozsudků, ne šikaně nebo dokonce ožebračování dlužníků. Změnou zákonů chceme zamezit neomezenému výběru exekutorů a sjednocení exekucí k jednomu exekutorovi s cílem usnadnit komunikaci dlužníka s exekutorem a snadnější a rychlejší uspokojení věřitelů.Reforma oddlužení by měla sledovat stejný princip. Při oddlužení se mají hradit skutečné dluhy, a ne horentní úroky a smluvní pokuty, které vyhánějí původně malé částky do astronomických výšin. Zákon o svobodném přístupu k informacím je aktuálním příkladem nutné novelizace, a to po červencovém rozsudku Ústavního soudu ČR o tom, že ČEZ není povinen poskytovat veřejnosti informace ani na základě současného zákona. Další oblastí, kde civilní právo a justice zaostává, je využítí moderních technologií a jejich zakotvení v zákonech. Elektronický soudní spis, uzákonění pravidel pro sdílenou ekonomiku, umožnění hromadných žalob, moderní právo duševního vlastnictví – to vše by mělo právo moderního státu v 21. století obsahovat.

Co zásadního by měl změnit nový občanský soudní řád?
Stávající soudní řád byl schválen v prosinci 1963, tedy ve zcela jiném světě – jak politicky, tak společensky i technologicky. Pro časté a mnohdy nekoncepční novely soudní proces netvoří homogenní celek. Celková vyváženost a homogennost civilního procesu je přitom důležitá pro dosažení jeho hlavního účelu. Občanský soudní řád má být nástrojem jednoduché, přehledné a spravedlivé komunikace mezi účastníky řízení navzájem a mezi účastníky a soudem. Máme za to, že nový občanský soudní řád musí respektovat jak rychlost a ráznost procesu, tak zachování všech legitimních práv a oprávnění účastníků s důrazem na předvídatelnost a transparentnost rozhodnutí, srozumitelné vedení řízení soudem pro účastníky a omezení účelových obstrukcí  prodlužování řízení.

Typově které osobnosti by měly nový OSŘ napsat?
Na jeho přípravě by se měli podílet respektovaní odborníci z řad soudců, akademiků a dalších právnických profesí účastnících se soudního řízení. Autoři nového soudního řádu by měli mít také mezinárodní rozhled. Je vhodné se inspirovat soudními řády v zemích, kde jsou pozitivní zkušenosti se soudním řízením, jeho rychlostí a kvalitou rozhodování. Návrh zákona také následně musí proběhnout náležitou odbornou diskusí.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Foto: Facebook I. Bartoše

Měl by existovat kariérní řád pro soudce? V jaké podobě?
Ano, kariérní postup by měl navazovat na tzv. kartu soudce a kvalitu jeho rozhodování.
Pokud soudce bude postupovat v karierním žebříčku až na nejvyšší stupně justiční soustavy, nároky na jeho osobu a veřejná kontrola adekvátně porostou. Piráti jsou pro to, aby se na soudce v nejvyšších patrech justice vztahovaly stejné požadavky transparentnosti jako na poslance a ministry. Soudci jsou veřejní činitelé reprezentující jednu složku státní moci, a proto by na ně měly být kladeny ty nejvyšší nároky.
Nelze budovat spravedlivou a efektivní justici na soudcích, u kterých existuje podezření z toho, že jsou vydíratelní nebo u nich existuje propojení na různé pochybné lobbistické struktury.

Měla by vzniknout Nejvyšší rada soudnictví? pokud ano, jaké by měla mít parametry?
V zásadě s touto ideou souhlasíme, protože přinese kontinuitu úřadu navzdory politickým změnám. Zavedení rady by mělo jít ruku v ruce spolu s ostatními reformami navrženými Piráty. Povedou ke zprůhlednění výběru soudců a jejich odpovědnosti a veřejné kontrole. Bez provedení souvisejících kroků může dojít zakonzervování současného stavu.

Měl by se změnit způsob výběru soudců, případně jak? Případně jaké zásadní reformy jsou v justici potřeba?
Kvalitní soudnictví začíná již u výběru kandidátů pro soud. Jako i v jiných oblastech veřejného života, Piráti prosazují výběr budoucích soudců ve veřejných výběrových řízení za jasných podmínek. Současný stav, kdy jsou noví soudci vybíráni za rozdílných podmínek u jednotlivých soudů, je nevyhovující. Je třeba zavést jednotná a transparentní pravidla a zamezit riziku výběru „po známosti“.
Soudce i v průběhu svého profesního života musí zůstat nezávislý a vysoce kvalifikovaný. Při respektování nezávislosti justice a jejího rozhodování jako jednoho ze základních pravidel právního státu je třeba zajistit, aby si soudci i po jmenování udrželi nezbytné kvality, které k jejich jmenování vedly – osobnostní kvality a charakter, intelektuální kapacitu, schopnost porozumění a férové jednání, autoritu, komunikační schopnosti nebo efektivita práce.
Piráti navrhují zavést záznamy o výsledcích a kvalitě rozhodování jednotlivých soudců, kdy bude hodnocena například předvídatelnost rozhodování, chování k účastníkům, zákonnost rozhodnutí, procento potvrzených rozsudků v odvolacím řízení atd. V návaznosti na transparentní záznamy bude zavedeno pravidelné hodnocení nejméně jednou za 5 let – kariérní postup nebo uložení postihu (a případně odvolání soudce) bude záviset na kvalitě jeho rozhodování podle veřejné karty soudce. Pravomoc k uložení postihu a odvolání bude mít kárný senát, kde by měla být většina ne-soudců.
Svoboda rozhodování neznamená vydávání nezákonných rozhodnutí v rozporu se zákonem bez náležitého odůvodnění (nepřezkoumatelných rozhodnutí) nebo v rozporu s judikaturou vyšších soudů. V civilní agendě je v odvolacím řízení změněno nebo zrušeno 48,04 % rozsudků (zdroj: Bílá kniha justice Ministerstva spravedlnosti). Vracení rozhodnutí soudu 1. stupně je jednou z příčin pomalosti české justice.
Mezi další zásadní reformy výhledově patří také revize soudní soustavy. Špičky soudnictví opakovaně kritizují čtyřčlánkovou soudní soustavu, která již neodpovídá ani územnímu rozdělení České republiky ani požadavkům na odbornost. Budeme prosazovat zjednodušení soudní soustavy na tři články a revizi územní působnosti jednotlivých soudů ve spolupráci s odborníky z praxe.

(epa)