Jak odstoupit od nevýhodné smlouvy? Advokát Kellner radil seniorům

Seniorům přednášel advokát Michal Kellner Foto: archiv

V tuzemsku žije bezmála dva miliony lidí starších 65 let. Jejich počet bude podle odhadů statistiků nadále růst. Pro podnikatele se tak senioři stávají stále zajímavější skupinou. I proto Česká justice ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 uspořádala přednášku o ochraně spotřebitele zaměřenou právě na osoby v důchodovém věku. Vedl ji advokát Michal Kellner z AK Urbášek & Partners.

I přes medializaci případů tzv. „šmejdů“ a snahu seniory upozornit na jejich práva při uzavírání nevýhodných smluv, tento problém stále trvá. I proto se advokát Michal Kellner ve své přednášce pro seniory na Praze 5 v rámci akce Seniorské Vánoce zaměřil na obvyklá úskalí při uzavírání podobných smluv.

V rámci vztahu podnikatel a spotřebitel je podle platných zákonů spotřebitel – tedy i senior –  vždy slabší stranou. Cílem ochrany je vyvážit jeho slabší postavení oproti druhé smluvní straně v rámci smluvních závazkových vztahů.

Michal Kellner seniory upozornil na to, jak je zákon chrání při podpisu tzv. adhezních smluv, kdy smluvní podmínky stanoví jedna smluvní strana a druhá má pouze možnost je přijmout nebo nepřijmout. Spotřebitele občanský zákoník chrání tak, že pro každou ve smlouvě obsaženou doložku vždy platí, že odkazuje-li na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná pouze, byla-li slabší strana s ní a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát.

Smlouva je neplatná také, pokud je pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvláště nevýhodná, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech nebo jestliže lze smlouvu přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo je-li pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná pouze, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.

Advokát seniorům odpovídal i na jejich otázky Foto: archiv

Za neplatnou může být považována dále taková smlouvy, u níž se prokáže, že byla spotřebitelem podepisována  v tísni. Je-li plnění smlouvy v hrubém nepoměru vůči plnění druhé strany, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.

Advokát Michal Kellner se dále v přednášce zaměřil na klamavé obchodní praktiky. Jde o praktiky uplatňované vůči spotřebiteli, kdy je cílem dosáhnout z jeho strany rozhodnutí, které by jinak neučinil. Tyto praktiky se zakazují a jejich porušení je označeno jako správní delikt, který podléhá sankci. Nekalé jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Dále upozornil na konkrétní praktiky prodejců na akcích, na které je třeba dát si zvláštní pozor, jako jsou „lákavé slevy“, psychologický nátlak, „apel“ na rozumovou a citovou stránku seniorů.

Přednáška se konala v budově úřadu MČ Praha 5 Foto: archiv

Senioři také od advokáta obdrželi informaci, co musí podle zákona obsahovat pozvánka na tzv. předváděcí akci. Jde o adresu místa konání organizované akce, popřípadě jinou přesnou identifikaci místa konání organizované akce a datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu. V pozvánce musí být i identifikace výrobku nebo služby, jež budou v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány, s uvedením ceny, za kterou budou tyto výrobky či služby spotřebitelům na organizované akci skutečně nabízeny bez zohlednění případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci. Uvedeno musí být i jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci. Neobsahuje-li pozvánka některou z povinných informací, jedná se o porušení zákona a už takováto okolnost může vzbuzovat ve vztahu k prodejní akci určité pochybnosti.

Organizátor akce také nesmí přímo na akci nebo ve lhůtě sedmi dnů od konání akce požadovat plnění smlouvy, tedy zaplacení výrobku. Senior tedy nemusí platit ani zálohu za výrobek.

Michal Kellner z AK Urbášek & Partners také seniorům poradil, jak od uzavřené smlouvy mohou podle zákona odstoupit. Zákon to obecně umožňuje ve lhůtě dvou týdnů od uzavření  smlouvy. Spotřebitel je také povinen vrátit zboží, nikoliv jeho obal. Na závěr advokát seniorům radil s jejich konkrétními případy a odpověděl na řadu dotazů, týkajících se právě ochrany spotřebitele při uzavírání smluv a nákupu různého zboží.


Michal Kellner je právníkem z AK Urbášek & Partners se specializací na trestní právo. Získal titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru trestní právo, přičemž se rovněž věnuje právu nemovitostí, obchodnímu právu a právu obchodních korporací, včetně sporové agendy v těchto právních odvětvích. 


 (epa)