Vláda schválila systemizaci – na platech ušetří 18 milionů ročně. O práci přijde 73 úředníků.

Přinášíme podrobnosti ke schválené systemizaci ministerstev. Z níže uvedeného výčtu je patrné, že služební zákon, který měl zajistit kontinuitu ministerstev a „úřední paměť“ je zcela bezzubý.

Specialisté na služební zákon připravili zrušení některých sekcí, oddělení či odborů, aby se noví ministři zbavili vytipovaných lidí a přivedli si svůj tým. Mnohdy jde však jen o takové úpravy, aby vyhověly dikci zákona. Tedy například – je zrušena sekce kabinetu předsedy vlády a nahrazení odborem kabinetu předsedy vlády.

Tím podle návrhu  „dojde ke snížení stupně řízení a systemizované místo náměstka předsedy vlády se transformuje na systemizované místo ředitele odboru“. Na Úřadu vlády se dále navrhuje sloučení odboru poradců a poradkyň s odborem analýz a informací a vytvoření nového organizačního útvaru „Odbor poradců a analýz“. „Tímto krokem dojde k úspoře systemizovaných míst vedoucích zaměstnanců. Místo 2 ředitelů odboru a čtyř vedoucích oddělení budou agendu řídit 1 ředitel odboru a 2 vedoucí oddělení. Navrhuje se zrušení sekce kabinetu předsedy vlády a zrušení pracovních míst „náměstkyně předsedy vlády“ v 16. platové třídě, „asistentka“ v 9. platové třídě a „referent společné státní správy a samosprávy“ v 9. platové třídě. Dále se navrhuje zrušení oddělení sekretariátu předsedy vlády, zrušení odboru analýz a informacízrušení oddělení ekonomicko-sociálních analýz, zrušení oddělení komplexních analýz, zrušení oddělení podpůrných agend, zrušení oddělení odborných agend. Naopak se zřizují odbor kabinetu předsedy vlády, oddělení kanceláře předsedy vlády, včetně pracovních míst „vedoucí oddělení kanceláře předsedy vlády“ ve 14. platové třídě, „asistentka“ v 10. platové třídě, „asistentka“ v 10. platové třídě, „referent společné státní správy a samosprávy“ ve 12. platové třídě, „referent společné státní správy a samosprávy“ ve 12. platové třídě. Dále se navrhuje zřízení oddělení parlamentní a senátní agendy, zřízení odboru poradců a analýz, včetně pracovních míst „ředitel odboru poradců a analýz“ v 15. platové třídě a „asistentka“ v 10. platové třídě. Dále zřízení Oddělení poradců, navrhuje zřízení Oddělení analýz,“ uvádí se v materiálu.

Nyní přinášíme podrobný přehled o dění na jednotlivých ministerstvech. Citujeme  z návrhu systemizace, která byla rozdána ministrům.

Ministerstvo zahraničních věcí – navrhuje se zrušení dvou systemizovaných pracovních míst náměstků člena vlády (dále také „politický náměstek“) a jednoho pracovního místa asistenta/ky. 1 pracovní místo asistenta/ky politického náměstka bude převedeno do odboru právně legislativního. Za zrušené pracovní místo asistenta/ky vznikne nové systemizované služební místo v kanceláři náměstka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce

Ministerstvo financí- redukce původních osmi sekcí na šest. V důsledku těchto úprav současně dochází k přeskupení nižších organizačních útvarů. Hlavním přínosem navrhovaných změn je racionalizace vykonávaných činností a zvýšení efektivity řízení, a to se zřetelem na logickou návaznost souvisejících agend. Slučuje se sekce právní se sekcí majetek státu a ruší se 4 odbory, které byly do těchto sekcí začleněny. V nově vzniklé sekci právní a majetku státu se zřizuje nový odbor Legislativa a sporné agendy, do kterého se začleňují 2 stávající oddělení rušeného odboru Legislativa a právní služby a jedno stávající oddělení rušeného odboru mezinárodní právní služby. Jedná se o tato oddělení – oddělení Všeobecná legislativa (11 SM), oddělení Právní zastupování a poradenství (13 SM) a oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic (10 SM).

Nově se v rámci sekce státního tajemníka zřizuje odbor strategického řízení rozvoje ICT resortu a kybernetické bezpečnosti, který zastřeší rozvoj informačních systémů a sítí v gesci MF. Do tohoto odboru se zařazuje celkem 5 oddělení – stávající samostatné oddělení finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu (6 SM), oddělení kompetenční systémy (6 SM) a oddělení finanční a kontrolní systémy (6 SM). V rámci tohoto nového odboru se zřizuje nové oddělení koordinace ICT resortu MF (vzniká spojením samostatného oddělení strategické řízení ICT resortu MF a samostatného oddělení kybernetická bezpečnost resortu), v jehož gesci bude strategické plánování rozvoje ICT s důrazem na zajištění kybernetické bezpečnosti. Dále bude nově zřízeno oddělení koordinace strategického rozvoje (vzniká sloučením oddělení státní pokladna se samostatným oddělením projektová kancelář), jakožto zastřešující prvek pro řízení rozvoje informačního systému státní pokladny. Součástí odboru je též oddělení finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu, které bylo za účelem centralizace řízení a strategického plánování včleněno do tohoto nově vzniklého odboru (původně samostatné oddělení 9009).

V souvislosti s výše navrhovanými změnami dojde ke zrušení následujících útvarů: odbor rozvoj ICT, oddělení státní pokladna, samostatné oddělení strategické řízení ICT resortu MF, samostatné oddělení kybernetická bezpečnost resortu a samostatné oddělení projektová kancelář.

Generální finanční ředitelství – Hlavní změnou je zřízení dvou nových oddělení. Prvním z nich je Oddělení architektury úřadu, které se zřizuje v přímé řídící působnosti generálního ředitele a s tím souvisí zrušení Oddělení projektové přípravy zařazeného do Odboru podpory řízení v rámci Sekce řízení úřadu. Vytvořením Oddělení architektury úřadu reaguje Finanční správa na stále častější požadavky na  využívání prvků procesního řízení a architektonického modelování, které se objevují nejenom ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, ale také v navazujících projektech a aktivitách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – hlavní změnou v Ministerstvu práce a sociálních věcí je redukce původních devíti na sedm sekcí. V důsledku těchto úprav (rušení některých sekcí a vznik nových) dochází současně k přeskupení nižších organizačních útvarů. Hlavním přínosem navrhovaných změn je zefektivnění jednotlivých procesů a zjednodušení jejich řízení, a to se zřetelem na logickou návaznost souvisejících agend.

Česká správa sociálního zabezpečení – navrhuje se vrátit organizační strukturu ČSSZ k uspořádání před prvním schváleným návrhem systemizace s účinností od 1. 1. 2018. Zásah do organizační struktury úřadu by byl tak značný, že není možné do doby účinnosti systemizace nastavit všechny vnitřní systémy (EKIS, ESS). Na tento zásah rovněž nebyly alokovány žádné finanční prostředky a počet zaměstnanců v sekcích by jejich sloučením významně vzrostl, což by zásadně znesnadnilo jejich řízení.

V přímém řízení ústředního ředitele zůstává Odbor řízení bezpečnosti a rizik, Odbor interního auditu a kontrol, stejně jako Odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ a Odbor lékařské posudkové služby. Od původního záměru vytvořit sekci lékařské posudkové služby (dále „LPS“) bylo nutné v tuto chvíli upustit, neboť nebylo možné zajistit plynulý přechod všech zainteresovaných útvarů z pracovišť ČSSZ do sekce LPS v ústředí.

Sekce podpory řízení se zpětně přejmenovává na Sekci ústředního ředitele ČSSZ, zpětně se začleňuje oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek.

Úřad práce navrhuje se vytvoření nového oddělení v rámci Odboru kanceláře generální ředitelky – oddělení sekretariátu. Do tohoto oddělení se přesouvají služební a pracovní místa z přímé podřízenosti generální ředitelky ÚP ČR a ředitele odboru kancelář generální ředitelky. Tato místa budou zařazena do nového oddělení z důvodu zajištění efektivního řízení, řádného výkonu činností a potřeby zabezpečení zastupitelnosti při zabezpečování činností stanovených v tomto oddělení. Pro tyto účely se ruší služební místo odborného rady v přímé podřízenosti odboru kanceláře generálního ředitele v 12. PT a zřizuje se jedno služební místo představeného vedoucího oddělení sekretariátu ve 12. PT.

Dále se navrhuje zrušení neobsazeného pracovního místa ve 12. PT v přímé podřízenosti generální ředitelky ÚP a vytvoření systemizovaného služebního místa z důvodu nutnosti zabezpečit činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci ÚP ČR ve 12. PT, rovněž v přímé podřízenosti generální ředitelky ÚP.

Ministerstvo vnitra slučování věcně i právně souvisejících agend do jednoho celku v rámci Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. S ohledem na snahu posílit odbornou agendu zejména v oblasti voleb a současně zachovat ekonomicky kladnou bilanci, je navrženo zrušení dvou pracovních míst náměstků člena vlády. Finanční prostředky, které byly doposud vynakládány na platy těchto zaměstnanců, budou zčásti využity na pokrytí nákladů na zřízení služebního místa vedoucího oddělení technického zabezpečení voleb ve 14. platové třídě.

V souhrnu lze konstatovat, že v rámci úpravy systemizace ústředního orgánu Ministerstva vnitra je navrhováno snížení počtu služebních míst představených v 16. platové třídě o 2 systemizovaná místa a zvýšení počtu služebních míst představených v 15. platové třídě o 3 systemizovaná místa. Současně také dochází ke snížení počtu pracovních míst zaměstnanců v 16. platové třídě o 2 systemizovaná místa, snížení počtu pracovních míst zaměstnanců, kteří nejsou vedoucími pracovníky v 7. platové třídě o 1 systemizované místo a k zvýšení počtu pracovních míst zaměstnanců, kteří nejsou vedoucími pracovníky v 8. platové třídě o 1 systemizované místo. Celkově také dochází k navýšení počtu služebních míst představených o jedno služební místo.

Problematika bezpečnostních sborů je aktuálně roztříštěna do tří sekcí – do stávající sekce vnitřní bezpečnosti, sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení a sekce státního tajemníka. Toto roztříštění je samozřejmě nežádoucí – s ohledem na velikost jednotlivých sekcí však není za aktuálního stavu (tedy minimálně do vyřešení otázky organizačního řešení agendy pobytu cizinců, agendy migrace a agendy mezinárodní ochrany na území České republiky) vhodné sjednotit všechny útvary, které vykonávají činnosti směřující k bezpečnostním sborům, do jedné sekce. Z uvedených důvodů je navržena redukce počtu sekcí zabývajících se problematikou bezpečnostních sborů (či problematikou bezpečnosti obecně) na dvě sekce – sekci vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání a sekci státního tajemníka. Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání vznikne začleněním odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání a samostatného oddělení soukromých bezpečnostních služeb (viz níže) do stávající sekce vnitřní bezpečnosti, současně dojde k přejmenování služebního místa prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti na služební místo náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. Do sekce státního tajemníka pak bude začleněn odbor sociálního zabezpečení a odbor zdravotnického zabezpečení. Na základě těchto organizačních změn dojde k zániku sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení.

Je navrhováno sloučit stávající sekci legislativy, práva, archivnictví a správních agend s útvary, které doposud v rámci sekce veřejné správy vykonávaly vlastní státní správu, tedy odborem všeobecné správy a odborem správních činností. Na základě tohoto sloučení dojde ke zrušení služebních míst náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend v 16. platové třídě a vedoucího kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend v 15. platové třídě. Zrušené služební místo náměstka ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy bude využito pro zřízení služebního místa náměstka pro řízení sekce legislativy a státní správy v 16. platové třídě, služební místo vedoucího kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend bude nahrazeno nově zřízeným služebním místem vedoucího kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy v 15. platové třídě. Ke vzniku nových služebních míst náměstka pro řízení sekce a vedoucího kanceláře náměstka pro řízení sekce dochází s ohledem na značné rozšíření působnosti nově vzniklé sekce legislativy a státní správy.

Dále je navrhováno převedení odboru projektového řízení do sekce informačních a komunikačních technologií a její následné přejmenování na sekci informačních technologií a projektového řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je v rámci této sekce realizováno několik projektů, jeví se převod odboru projektového řízení jako vhodný. Všechna systemizovaná místa budou převedena beze změny systemizačních atributů.

Ministerstvo pro místní rozvoj důvodem navrhovaných změn na Ministerstvu pro místní rozvoj je zefektivnění výkonu státní správy v rámci celého ministerstva. Projevem této snahy jsou organizační změny v rámci konkrétních věcných útvarů, a to od úrovně oddělení, až po sekce, které mají za cíl zvýšení kvality a efektivity výkonu stávajících agend a přípravu na výkon nově svěřených kompetencí. Ruší se administrativně technické oddělení a v souvislosti s tím se navrhuje zrušení pracovního místa vedoucího oddělení. Další navrhovaná změna se týká zřízení oddělení organizace a systemizace. 

Zřizuje se oddělení realizace veřejných zakázek v odboru projektového řízení. Toto oddělení vzniká především z důvodu centralizace veřejných zakázek a s tím spojeného zefektivnění a celkového zrychlení procesu realizace konkrétních veřejných zakázek. V tomto novém oddělení se navrhuje zřízení nového služebního místa představeného ve 14. platové třídě.

Zřizuje se nové oddělení kontrol rezortních organizací v odboru kontroly. V tomto oddělení se zřizuje nové místo představeného ve 14. platové třídě (využito neobsazené místo v kanceláři ministryně). Dále zde budou nově zřízena tři služební místa ve 13. platové třídě (využití zrušených dvou míst z oddělení interního auditu a jednoho z odboru komunikace). Dochází ke zrušení odboru metodiky veřejných zakázek. Zřizuje se nová sekce informačních a komunikačních technologií. Důvodem je skutečnost, že oblast informačních systémů je na MMR řešena v několika odborech, navíc podřízené organizace MMR mají rovněž své vlastní ICT útvary. Tento stav vede obecně k tomu, že problematika informačních a komunikačních technologií nemusí být ve všech případech efektivně řízena, může v některých případech docházet k plýtvání personálních kapacit (např. tedy v případech, kde nejsou implementovány stejné nebo podobné postupy) nebo nemůže v některých případech docházet k maximálnímu možnému uplatňování množstevních slev. Vytvoření sekce informačních a komunikačních technologií je trendový postup, který je možné sledovat na jiných resortech či obecně ve státní správě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ruší se oddělení Kabinet ministra a zřizuje se odbor Kancelář ministra s odděleními vládní agendy (převod oddělení spisového a vládní agendy v původním rozsahu včetně přestaveného a doplněného třemi místy převedenými ze zrušeného oddělení parlamentního), protokolu (převod stávajícího oddělení zahraničního obchodu v původním rozsahu), analýz a koncepcí (nové oddělení doplněné místy z oddělení parlamentního), meziresortních záležitostí (převedeno v plném rozsahu včetně přestaveného). Stávající sekce majetkových účastí a právní podpory se ruší a její odbory se přesouvají do jiných sekcí. Odbor právní se slučuje s  odborem legislativním. Odbor zakladatelských činností a majetkových účastí se převádí do nové sekce legislativní a provozní. Odbor kancelář ministerstva se ruší a oddělení se přesouvají do nově zřízeného odboru kanceláře ministerstva.  Odbor komunikace a marketingu se převádí do přímé podřízenosti ministra jako odbor komunikace.

Stávající sekce správní se ruší a současně dochází k vytvoření nové sekce legislativní a provozní, sekce průmyslu je transformována do podoby nové sekce průmyslu, podnikání a stavebnictvíSekce energetiky je transformována do podoby nové sekce surovin a energetiky. Ruší se místo náměstka pro řízení sekce energetiky v 16. platové třídě, zřizuje se místo náměstka pro řízení sekce surovin a energetiky v 16. platové třídě a nové služební místo ve 14. platové třídě. Nová sekce bude rozšířena o odbor hornictví, odbor stavební úřad a odbor surovinové politiky.

Stávající sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek je transformována do nové sekce fondů EU a digitální ekonomiky. Ruší se místo náměstka pro řízení sekce v 16. platové třídě, zřizuje se nové místo náměstka pro řízení sekce v 16. platové třídě a nové pracovní místo v 6. platové třídě. Odbor investic a průmyslových zón je převeden ve stejné podobě do nově koncipované sekce technologií a působnost sekce je rozšířena o odbor poštovních služeb a služeb informační společnosti a odbor elektronických komunikací. Stávající sekce stavebnictví a primárních surovin se ruší a nahrazuje se novou sekcí technologií se zcela odlišnou působností. Sekce je vytvořena převedením odboru investic a průmyslových zón a odboru ekonomických analýz.

V ministerstvu dopravy se ruší sekce infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit. V současné době je v organizační struktuře Ministerstva dopravy 6 sekcí. V jednotlivých sekcích jsou zařazeny jak odbory s průřezovým působením, tak odbory, jejichž působnost je jádrově soustředěna na konkrétní oblasti v oboru dopravy. Věcné odbory jsou v současné době zařazeny ve čtyřech sekcích ministerstva.

Odbor civilního letectví se převádí do sekce dopravní. Sekce dopravní v sobě zahrnuje odbory spravující agendy provozu v jednotlivých modech dopravy, s výjimkou dopravy letecké. S ohledem na výše uvedené principy racionalizace a zvyšování synergie v oblasti řízení se považuje za účelné převedení odboru do sekce dopravní.

Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVal  a odbor infrastruktury a územního plánu se převádí do sekce 1. náměstka. Stávající Sekce 1. náměstka v sobě zahrnuje mj. Odbor strategie a Odbor fondů EU. Již v současné době se tyto odbory významně podílí na strategické a finanční agendě zejména v oblasti infrastruktury. Proto při zohlednění výše uvedených zásad racionalizace a účelnosti se navrhuje přesunout do Sekce 1. náměstka Odbor infrastruktury a územního plánu, zahrnující plánování rozvoje dopravní infrastruktury a dále samotné budování (povolování) staveb dopravní infrastruktury (významný podíl na čerpání finančních prostředků z fondů EU). Dále se do této sekce navrhuje převést i odbor ITS, kosmických aktivit a VaVal, neboť valná část činnosti tohoto odboru se soustředí v oblasti koncepční a strategické a dále v oblasti správy programů navázaných a financování z fondů EU.

Ministerstvo zemědělství (informovali jsme o odchodu dvou náměstků v textu Zemědělství: Balí se náměstci Adamec a Jirsa)

V rámci optimalizace chodu a řízení Ministerstva zemědělství je navrhována redukce počtu sekcí úřadu ze současných 8 sekcí na 7. V souladu s moderními trendy řízení a znalostí specifického prostředí ministerstva bylo rozhodnuto, aby se řízení vedení ministerstva více koncentrovalo do menšího počtu odborných sekcí a bylo tak možné pružněji reagovat na změny. Navrhovaná optimalizace bude spočívat ve zrušení dvou současných odborných sekcí, vytvoření jedné nové sekce a přesunutí některých vybraných útvarů do sekce státního tajemníka. V rámci návrhu systemizace je navrhováno zrušení sekce 1. náměstka ministra – správní sekce a sekce ekonomiky a informačních technologií.

V Ministerstvu zemědělství je navrhováno zrušení systemizovaného pracovního místa tiskového mluvčí z důvodu přesunutí této agendy přímo do odboru kanceláře ministra do oddělení tiskového.

Z důvodu dlouhodobé neobsazenosti je navrhováno zrušení systemizovaného pracovního místa náměstka člena vlády. Druhé místo náměstka člena vlády zůstane v systemizaci beze změny.

Dále je navrhováno zrušení odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, který je přímo řízeným odborem ministra. Jedná se o zrušení systemizovaného služebního místa ředitele odboru a přesunutí dvou odborných oddělení do věcně příslušných útvarů, kdy oddělení analýz a strategie bude přesunuto do přímo řízeného odboru kanceláře ministra za účelem zajištění koncentrace strategického plánování v jediné organizační jednotce. Oddělení ochrany půdy je navrhováno přesunout do odboru rostlinných komodit v sekci zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství. Agenda ochrany půdy je z odborného hlediska velice úzce spjata právě s rostlinnou výrobou, kterou odbor rostlinných komodit věcně řeší. Ostatní místa ze sekretariátu odboru jsou navrhována přesunout a to následovně: 2 služební systemizovaná místa do oddělení projektových opatření II. v odboru Řídící orgán PRV, 1 služební systemizované místo a 1 pracovní místo asistentky do sekretariátu odboru kanceláře ministra.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – ruší se sekce majetková. Tato sekce byla založena v roce 2015, jejím úkolem byla nová koncepce v oblasti správy majetku, veřejných zakázek, ICT a kontroly. Vzhledem k tomu, že se původní záměry nepodařilo naplnit, navrhuje se sekci zrušit a jednotlivé odbory přesunout do působnosti jiných sekcí. Opatřením dojde k úspoře míst představených.

Další navrhovanou změnou, která souvisí s navrhovaným zrušením sekce majetkové, je zrušení odboru správy úřadu, oddělení hospodářské správy, oddělení metodiky veřejných zakázek a oddělení zjednodušených projektů IV. Dále se navrhuje zřízení oddělení nákupu a majetku úřadu, jehož činností by mělo být zajištění rozpočtové a administrativní podpory úřadu v oblasti majetkoprávní.

Ministerstvo kultury – návrh na úpravu systemizace spočívá ve zrušení jednoho pracovního místa náměstka člena vlády a jednoho pracovního místa asistenta/ky tohoto náměstka. Důvodem zrušení jsou zejména úsporná opatření, kdy vzhledem k velikosti Ministerstva kultury se jeví jedno místo politického náměstka jako dostatečné. Je navrhováno, aby v této souvislosti ušetřené prostředky na platy ve výši 1.765.060 Kč byly převedeny z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy státních zaměstnanců na služebních místech.

Ministerstvo zdravotnictví – Navrhuje se sloučení 2 sekcí – sekce ekonomiky a přímo řízených organizací se sekcí zdravotního pojištění a následné vytvoření jedné sekce, a to sekce ekonomiky a zdravotního pojištění. Podrobně jsme informovali v textu sesterského portálu Zdravotnický deník Průvan na ministerstvu zdravotnictví: novou systemizací přijdou o svá místa náměstci Philipp a Landa a v textu Bývalý ředitel hygienické stanice Krýsa končí po systemizaci ve funkci náměstka na ministerstvu školství

Jiří Reichl