Její éru ovlivnila negativní publicita. Exekutoři hodnotí končící Fučíkovou v čele Komory

Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková Foto: archiv

Tři roky Pavly Fučíkové ve funkci prezidentky Exekutorské komory hodnotí většina oslovených exekutorů pozitivně. Někteří z nich nicméně poukazují na problémy ohledně chodu jejího úřadu. Nové předsednictvo Komory, které vzejde z blížícího se sněmu, by se mělo zaměřit na další rozšíření činností, které by mohli exekutoři vykonávat, a které by mohly nahradit výpadek příjmů po snížení exekutorského tarifu. Komora by také měla podle exekutorů, které oslovila Česká justice, vyřešit otázku místní příslušnosti, která exekutory štěpí.

Fučíková serveru Info.cz řekla, že do čela komory již kandidovat nehodlá. „Přemýšlela jsem o tom velmi intenzivně. Ale řekla jsem si, že asi ani to by nebylo pro komoru vhodné. Zejména s ohledem na poslední rok a to, co se odehrávalo kolem mé osoby. Nebylo by ode mě zodpovědné od samého začátku oslabovat nové prezidium tím, že se budou vytahovat kauzy, které nejsou skončené,“ uvedla odcházející prezidentka, která čelila kárnému řízení kvůli dražbě nemovitosti. 

Juraj Podkonický, bývalý prezident EK ČR
„Působení dosluhujícího prezídia Exekutorské komory včetně prezidentky hodnotím vcelku pozitivně, přestože negativní mediální publicita mohla stavu trochu uškodit. Naopak celé prezidium se snažilo více sjednotit názorové proudy uvnitř exekutorského stavu.

Juraj Podkonický Foto: archiv

Nové prezidium, které bude zvoleno na konci března, by mělo být především názorově jednotné, těšit se důvěře celého stavu a plně se věnovat legislativní činnosti. Prezidium by se mělo především zaměřit na okruhy tzv. další činnosti (např. předexekuční inkaso) po vzoru UIHJ nebo na úhradu nákladů bezvýsledných exekucí podle Mezinárodního kodexu soudního exekutora.“

Petr Kučera, mluvčí Platformy pro teritorialitu:
„Prezidentka Fučíková přišla na sněmu 2015 s projektem jednotné Komory. Ve volbách obdržela nejméně hlasů z členů prezidia a na neplatně svolaném prvním prezidiu se vnutila do funkce prezidentky. Funkce se ujala bez jakýchkoliv politických, či manažerských zkušeností. Usnesení sněmu o povinnosti prosazovat teritorialitu zásadně ignorovala. Absolvovala mediální školení a objevovala se v mediích. Odborná veřejnost ji začala akceptovat jako seriózního partnera. I po první veřejné aféře s exekucí vedenou na otce měla podporu většiny exekutorů i odborné veřejnosti.

Soudní exekutor Petr Kučera, Reprofoto ČT

Další aféra však byla smrtící. ČT zveřejnila, že vydražil nemovitost její manžel, zaměstnanec jejího úřadu do vlastnictví její akciovky, ve dražbě prováděné jejím úřadem, a ještě za zfalšovanou cenu. Exekutoři a odborná veřejnost a očekávala okamžitou rezignaci. Nabytá prestiž se zvolna vytratila. Namísto omluvy a urychlené rezignace, paralyzuje prezidium a celou Komoru osobní problém prezidentky Fučíkové. Je zcela pochopitelné, že trestní stíhání manžela prezidentky za delikt spáchaný při dražbě v jejím úřadu nepřinese kýžený klid a rozvahu k řízení prezidia.

Prezidium nebylo schopno odporovat nepodloženému návrhu Ministerstva spravedlnost na snížení tarifu, zavedení nefunkčních šablon a dalších omezení naší činnosti. Proč se Ministerstvu ustoupilo, ví paní prezidentka. Volební sněm bude 22. března, a tak je zjevné, že si prezidium vůbec neuvědomilo společenský dopad své kompromitace. Otrávená a rezignovaná členská základna tak dosáhla naplnění vize paní prezidentky o jednotě soudních exekutorů – všichni jednotně čekají, zda prezidentku prezidium odvolá, či nikoliv;  do 22 března je to totiž ještě zhruba měsíc… Současné prezidium nepřináší nová témata, a pokud je má, neumí je realizovat. Chybí vize, program. Komora ztratila těžce nabytou minimální prestiž, získanou předcházejícím prezidiem a zčásti i snahou tohoto prezidia a paní prezidentky. Utrácí se miliony za PR kampaně, služební byty, hodiny strávené na plesech spřátelených komor a pokládání věnců na hřbitovy, nesmyslné cesty do zemí bývalého SSSR. Výsledky se ovšem, alespoň pro řadové exekutory, nedostavují

Nové prezidium musí být složeno z osob, které přinesou vizi, program a jistotu, že jsou schopny jejich realizace. Experimenty se zanícenými amatéry si již nemůže dovolit. Musí se distancovat od skandálu současného vedení a získat důvěru veřejnosti. Členové prezidia musí nepřetržitě jednat s Ministerstvem, zákonodárci a odbornou veřejností a zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj úřadů po celém území ČR. Exekutoři musí mít jistotu, že pokud budou vykonávat řádně svou práci, stát je bude hájit. Stát i veřejnost musí mít jistotu, že jakýkoliv exces exekutora bude Komorou obratem vyšetřen a viník potrestán. Prezidium musí dodržovat usnesení sněmu a intenzivně podporovat přijetí teritoriality. Je nepřijatelné, aby byl členem prezidia ten, který odmítá plnit usnesení sněmu. Na sněmu by měl každý kandidát obhájit svůj program, schopnosti a předpoklady.“

René Mohyla, exekutor z Přerova
„Působení vedení EKČR hodnotím vcelku pozitivně, byť bylo negativně ovlivněno vykonstruovaným mediálním honem, což ovlivnilo druhou půli mandátu a zřejmě i to, že prezidentka znovu nekandiduje.
Myslím, že minulé volební ukázalo, že pokud je většina prezidia názorově jednotná, daří se věci posouvat dál. Přál bych si, aby kandidovali lidé, kteří názorově souzní, dokážou naslouchat stavu a dokážou navázat dobré vztahy s kolegy z jiných oblastí justice. Také by bylo vhodné, kdyby se někteří členové stavu smířili s tím, že si volíme vedení většinově, a nechali pak naše zástupce pracovat bez neustálého okopávání kotníků.
Určitě by nové vedení mělo být partnerem v legislativním procesu – zejména v ožehavém tématu prolínání exekucí a insolvencí. Bylo by dobré znovunastolit možnosti odlehčit justici v oblasti odklonů od civilního řízení ve formě například splátkových kalendářů v oblasti bagatelních pohledávek, řešit možný návrat exekutorských zápisů.“

Igor Ivanko, exekutor z Prahy 10
„K působení Pavly Fučíkové  ve vedení EK i celého prezidia mohu uvést, že vzhledem k období v kterém vykonávalo svoji funkci (volební roky, nová vláda) dosáhlo maximum možného. Je prakticky nemožné udělat  něco pozitivního, pokud na tom není celospolečenská shoda v tak citlivé oblasti, jakou se stalo vymáhání práva a exekuční činnosti.
Nové prezídium by si mělo zachovat určitou personální kontinuitu a navázat na nové podněty, které teď společnosti rezonují (teritorialita, předlužení určité části obyvatelstva, co s  neúspěšnými  exekucemi atd.)
Hlavním úkolem nového prezidia by mělo být hlavně zklidnění situace kolem exekuční činnosti a exekutorů. Dále vyřešení otázky teritoriality exekutorů a odměňování exekutorů.“

Katarína Maisnerová, exekutorka z Prahy 8
„ Objektivně řečeno se situace exekutorů ve funkčním období tohoto prezidia zhoršila, je ovšem otázkou, do jaké míry to lze klást za vinu vedení EK. EK patří k nejmenším profesním komorám, exekutoři nikdy nepatřili k populárním profesím a řada politických subjektů na jejich úkor s velkým potěšením získává laciné politické body libovolně nesmyslnými prohlášeními či návrhy.
Složení nového prezídia, by mělo určitě odrážet všechny názorové proudy v EK s důrazem na jejich procentní zastoupení mezi exekutory. Specifika velkých a malých úřadů, různé názory na teritorialitu a různá stanoviska ke stále se stupňujícím omezením a často šikanozním postupům ze strany ministerstva a soudů jsou problémy, které situaci exekutorů jenom zhoršují.
Nové předsednictvo by mělo především jasně vymezit postavení exekutora v rámci justice z hlediska nejen pravomoci, ale i jeho postavení jako samostatného subjektu mimo státní struktury a to i ve vztahu k finančním orgánům, a orgánům státní moci. Druhým úkolem by mělo být posílení prestiže exekutorů především obranou vůči šikanozním postupům státních orgánů a důsledným dodržováním právních a etických norem.“

Ondřej Mareš, mluvčí Platformy proti teritorialitě

Exekutor Ondřej Mareš

„Působení Pavly Fučíkové ve vedení EK i celého končícího prezídia hodnotím celkem pozitivně. Celé prezídium především svedlo těžký boj o tarif, kde se podařilo vyjednat alespoň nějaké korekce, i když snížení je podstatné a má a ještě bude mít velký vliv na řadu úřadů. Někteří exekutoři již skončili a očekávám, že to bude pokračovat. Velká novela EŘ se zatím neprosadila a uvidíme, s čím přijde nová vláda.
Nové prezídium by mělo pokud možno hledat konsensus, pokud se týká potřeb všech exekutorů, mělo by se snažit aktivně komunikovat s MS, poslanci, odbornou veřejností. Mělo by se zaměřit na hledání nových možností práce pro exekutory např. předexekuční vymáhání (inkaso), vydávání jednoduchých exekučních titulů (došlo by k odbřemenění soudů), vymáhání daňových exekucí.“

Petr Polanský, člen prezídia EK ČR
„Pavlu Fučíkovou považuji za velmi inteligentní ženu. Bohužel z více důvodů propásla příležitost posunout exekutorský stav mezi vážené a respektované právnické profese, které nemusí kvůli honbě za ziskem jednotlivců ze svých řad být terčem populistických kroků politiků usilujících o laciné politické body. Z téhož důvodu nepovažuji končící misi celého prezidia a ani svou vlastní za úspěšnou.

Exekutor Petr Polanský Foto: archiv

Nové prezidium by mělo být složené z morálně silných a odborně zdatných osobností schopných týmové práce a připravených vynakládat dlouhodobě maximální úsilí k prosazování zájmů exekutorského stavu a tomu odpovídajících nezbytných změn. Hlavním úkolem by mělo být právě posunout exekutorský stav mezi vážené a respektované právnické profese.“

Lukáš Jícha, exekutor z Přerova

Exekutorský úřad v Přerově (EÚP) téměř před dvěma lety převzal do své správy soudní exekutor Lukáš Jícha Foto: archiv

„Působení Pavly Fučíkové i dosluhujícího prezídia Exekutorské komory České republiky hodnotím pozitivně. V době, kdy byli zvoleni, se museli vyrovnat s názorovou nejednotou našeho stavu, který nejvíce oslabovaly vnitřní rozbroje. Nyní na konci funkčního období prezídia musím konstatovat, že paní prezidentka spolu s ostatními jeho členy udělali pro Exekutorskou komoru a náš stav kus dobré práce. Ne vše se podařilo, jak by si náš stav přál, ale je třeba mít na zřeteli, že Komora po celou dobu čelila masivnímu nejen mediálnímu ataku s cílem poškodit dobré jméno a reputaci exekutorského stavu a vážně ohrozit naši existenci. To s sebou přinášelo i tlak na přijímání negativních novelizací exekučních předpisů. Komora se tak namísto aktivního vystupování a prosazování našich zájmů směrem ke konstruktivnímu řešení problémů, které přináší praxe, musela po celou dobu  bránit. Naštěstí v mnoha ohledech našla zastání i u jiných právnických profesí a některých zájmových sdružení.
Oproti stavu, který nám hrozil lze výslednou novelizaci exekučního tarifu, jakkoli pro nás byla bolestná a nedůvodná, hodnotit za úspěch. Stejně tak se podařilo vyjednat možnost zpeněžovat majetek z majetkové podstaty pro insolvenční správce. Podařilo se rovněž zabránit přijetí novely exekučního řádu, která by jinak vedla k výrazné paralyzaci exekučního řízení. Přál bych si, aby nadcházející sněm Exekutorské komory zvolil názorově jednotné prezídium, které se bude těšit důvěře a především podpoře ze strany exekutorů, aby se namísto hašení vnitřních rozbrojů mohlo plně věnovat zejména legislativní činnosti, která je pro nás klíčová. Nové prezídium by mělo být především otevřené k diskusi s Ministerstem spravedlnosti, orgány veřejné moci a zájmovými sdruženími, protože bez podpory legislativu tvořit nelze. Doufám, že se podaří dotáhnout do úspěšného konce otázky jako je sblížení postavení exekutora insolvenčního správce, zastupování exekutora, obsazování uvolněných úřadů, předexekuční inkaso a hrazení nákladů bezvýsledné exekuce státem u vybraných druhů pohledávek.“

Dušan Šrámek