Středa, 21. dubna, 2021

Státní zastupitelství produkuje stále méně obžalovaných, ale stejné procento zproštěných obžaloby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní zastupitelství vykazuje rok od roku méně obžalovaných před soudem. Procento těch, které i z nižších počtů obžalovaných soudy zprošťují, je však s občasnými výkyvy setrvalé. Nejméně obžalovaných bylo okresními státními zastupitelstvími posláno k soudům za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vrchních státních zástupců Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana. Nejvíce pak za nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové a vrchního státního zástupce Jiřího Kulvejta. Za Marie Benešové bylo z nejvyššího počtu obžalovaných současně nejméně zproštěných soudem, jen 2,8%.

Procento osob, které byly soudy zproštěny obžaloby za Pavla Zemana, Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana je pak podobné tomu období, kdy soustavu státního zastupitelství vedli Renata Vesecká, Vlastimil Rampula a Milena Hojovcová. Ovšem se zásadním rozdílem, totiž že za Vesecké, Rampuly a Hojovcové/Ištvana  posílalo státní zastupitelství k soudům o desítky tisíc obžalovaných více.

Bitva čísel a procent ohledně počtu případu, které skončily pro státní zastupitelství neúspěšně zproštěním obžalovaných u soudu, se rozhořela v rámci diskuse o šikanózních trestních řízeních či trestním stíhání zastupitelů obcí a měst, která končí podle Unie obhájců z 80% zproštěním u soudu. Někteří tvrdí, že zproštěných jsou podle statistik jednotky, jiní hovoří o stovkách. Ve skutečnosti jsou jich tisíce na okresech a stovky v krajích.

Pokud někdo analyzuje a přepočte tabulky, které jsou k dispozici na 761 stranách příloh výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2016, uvidí nový pohled na suchá čísla.

Z méně než poloviny obžalovaných více zproštěných

Tabulky neukazují počty zproštěných zastupitelů obcí a měst, protože nikdo nevede statistiku podle funkce obžalovaného. Obsahují počty obžalovaných celkem za okresní státní zastupitelství, za krajská státní zastupitelství, za jednotlivé úřady a za obě vrchní státní zastupitelství a k tomu procenta zproštěných osob.
To vše od roku 2001, kdy se ve vrcholných vedoucích funkcích státního zastupitelství vystřídaly tři skupiny, s výjimkou Ivo Ištvana, který je vrchním státním zástupcem od roku 1997 s čtyřletým přerušením až doposud.

Členové Unie státních zástupců Archivní foto: USZ

Například hned v roce 2001, kdy soustavu státního zastupitelství ovládali nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová a vrchní státní zástupci Jiří Kulvejt a Ivo Ištvan, bylo u soudů okresními státními zastupitelstvími obžalováno 84 451 osob. Pouhá 2,80% z nich byla soudem zproštěna. Benešová, Kulvejt a Ištvan byli ve funkcích v letech 1999 – 2005 respektive 2007. Od roku 2001 se však procento zproštěných jen zvyšuje. Od roku 2003 se k tomu souběžně snižuje počet obžalovaných.

Při přepočtu na výkon roku 2016, kdy bylo za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vrchních státních zástupců Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana obžalováno 37 368 osob, se státní zastupitelství, co se týče počtu obžalovaných v okresech, nachází na 44,2% výkonu za Marie Benešové, avšak počet soudem zproštěných osob tvoří 4, 64%.

Nejvíce zproštěných bylo v roce 2012

V roce 2005, kdy Marii Benešovou vystřídala ve funkci nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, bylo obžalováno 75 035 osob a soudem zproštěno 4,60% z tohoto počtu obžalovaných.  Při přepočtu na rok 2016 se současné státní zastupitelství nachází na 49,80% výkonu státního zastupitelství za Renaty Vesecké, co se týče obžalovaných, avšak počet zproštěných osob je naprosto stejný – jde o už uvedená 4,64%.

Vesecká řídila státní zastupitelství spolu s vrchními státními zástupci Vlastimilem Rampulou a Milenou Hojovcovou respektive Ivo Ištvanem do roku 2010, přičemž Vlastimil Rampula odešel z funkce v roce 2012, zatímco Ivo Ištvan se do funkce v roce 2011 vrátil.

V té době pokračoval každoroční pokles počtu obžalovaných řádově o tři až třináct tisíc meziročně, zatímco počet zproštěných osob u soudu se pohyboval v rozmezí  od 4,60% v roce 2005  do 7,05% v roce 2012. V tomto roce byl už rok nejvyšším státním zástupcem Pavel Zeman, vrchním státním zástupcem Ivo Ištvan a vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula byl definitivně nahrazen Lenkou Bradáčovou.

V roce 2014 jen  38% produkce, ale více zproštěných

Údaj 7,05% osob zproštěných obžaloby před soudem v roce 2012 z celkového počtu tehdy 37 204 obžalovaných činí současně nejvyšší procento zproštěných od roku 2001. Toto procento se snižuje velmi pomalu, zatímco počet obžalovaných v současných rocích pochoduje nahoru a dolů: Nejvyšší číslo obžalovaných bylo od roku 2012 v roce 2015, kdy bylo celkem obžalováno 38 379 osob, ale zproštěno soudem bylo 5,4% osob.

Mnohem horší výsledek však státní zastupitelství vykázalo v roce 2014 za Zemana, Bradáčové a Ištvana, kdy bylo před soudem okresními státními zastupitelstvími obžalováno od roku 2001 nejméně osob, celkem 32 896 osob, avšak zproštěno před soudem bylo 6,16%.  Při přepočtu na úroveň za Benešové vykázalo v roce 2014 státní zastupitelství, co se týče počtu obžalob, pouhých 38,95% výkonu z roku 2001, avšak o 3,36 procentních bodů více zproštěných osob soudem.

O kolik fyzických osob, na které okresní státní zastupitelství podala obžalobu, ale soudy je obžaloby zprostily, ve skutečnosti jde?  V desítkách tisíc obžalovaných jde o tisíce osob. V roce 2001 to bylo 3 962 osob, nejvíce bylo takových osob v roce 2006, kdy bylo zproštěno 5 131 osob. Počty zproštěných osob jsou vyrovnané v posledních třech letech statistiky: V roce 2014 jich bylo 2 444, v roce 2015 jich bylo 2 498 a v roce 2016 jich bylo 2 328.

NSZ chválí přeměnu na shromažditele podkladů před soud

Nejvyšší státní zastupitelství si trend vyplývající ze statistiky chválí. V komentáři k tabulkám uvádí poslední výše uvedené hodnoty za tři roky očištěné od zproštění z důvodu § 226 e), tedy že trestnost činu zanikla, a proto byl dotyčný zproštěn.

Komentář je proto hodnocením jen těch zproštění, kdy se státnímu zástupci nepodařilo skutek obžalovanému prokázat nebo nebyl obžalovaný čin trestným činem nebo byl obžalovaný nepříčetný: „Celkem bylo v roce 2016 pravomocně zproštěno, pokud jde o okresní státní zastupitelství [tab. III/9a; bez zproštění z důvodů uvedených v § 226 písm. e) trestního řádu] 1 735 osob (v roce 2015 šlo o 1 933 osob a v roce 2014 o 2 028 osob), tj. -198, -10,24 %. Ve vztahu k osobám postaveným před soud to představuje podíl 4,64 %, tj. -0,4 % (kdežto v roce 2015 to bylo 5,04 % a v roce 2014 6,16 %, obdobně jako v minulých letech),“ shrnuje nejvyšší státní zastupitelství statistiku očištěnou o jedno ustanovení trestního řádu.

Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan Foto: archiv

Více méně setrvalé hodnoty při nižším počtu obžalovaných jsou však v rozporu s dalším komentářem nejvyššího státního zastupitelství, které označuje úřad státního zastupitelství za pouhého shromažditele podkladů pro řízení před soudem: „Ukazuje se tedy i nadále, že také v tomto ukazateli výsledek stabilně prokazuje velmi dobrou kvalitu přípravného řízení, a to i při změně pohledu na jeho funkci důsledně koncipovanou jako na fázi skutečně přípravnou (tj. převážně jen shromažďující podklady pro dokazování v řízení před soudem),“ uvádí se doslova v komentáři zprávy.

Procenta zproštěných na krajích jsou obrovská

Jiná je situace krajských státních zastupitelství. Počty obžalovaných se snížily od roku 2001 o pouhých sedm set z čísla 2 340 na číslo 1 633 v roce 2016. Procenta zproštěných při mírně snižujícím se počtu obžalovaných jsou však obrovská bez ohledu na to, kdo stojí v čele úřadu státního zastupitelství: V roce 2006 bylo soudem zproštěno 21,80% obžalovaných, v roce 2011 bylo zproštěno 17,55% obžalovaných a v roce 2014 to bylo 11,42%. Ve zbytku období osciluje počet zproštěných kolem deseti procent.  Například v roce 2016 to bylo 10,17%.

Mimořádný výkon prokázalo státní zastupitelství opět za Marie Benešové, kdy bylo obžalovaných krajskými státními zastupitelstvími zproštěno jen 6,20% z předmětných 2 340 obžalovaných. Na počty osob pak jde o stovky zproštěných od 150 lidí za Marie Benešové v roce 2001 až k nejvyšší hodnotě 268 osob za Renaty Vesecké v roce 2010 (21,43% zproštěných z tehdy obžalovaných osob).

Nejvyšší státní zastupitelství v komentáři k uvedeným číslům srovnává hodnoty nikoli s rokem 2006, ale s roky 2010 a 2011:  „Už tradičně vyšší podíl zproštěných osob, byť ani zdaleka ne tak vysoký jako v roce 2011, kdy se jednalo o hodnotu 17,55 %, či v roce 2010, kdy tento ukazatel dosáhl hodnoty dokonce 21,43 %, vykazují krajská státní zastupitelství, a to 166 osob (-3 oproti roku 2015 a -13 oproti roku 2014) z 1 633 obžalovaných (-44), tedy 10,08 % (v roce 2015 10,08 % a v roce 2014 11,42 %), tedy +0,09 %,“ uvádí k tomu v komentáři Nejvyšší státní zastupitelství.

Kritériem je § 226

Jaké je kritérium předmětných tabulek? Jde o zproštění obžaloby podle § 226 trestního řádu, v komentáři očištěné o ustanovení e).

  • 226

Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě důkazů předložených v hlavním líčení státním zástupcem a případně doplněných soudem, a to i k návrhům ostatních stran,

  1. a) nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán,
  2. b) v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem,
  3. c) nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný,
  4. d) obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný, nebo
  5. e) trestnost činu zanikla.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY