Pelikán kárně žaloval celý senát Vrchního soudu v Praze, žalobu však podal pozdě

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: archiv

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán sáhl na poměry české justice k razantnímu kroku: v prosinci minulého roku podal kárnou žalobu na tři soudce Vrchního soudu v Praze (VS), kteří v tříčlenném senátu rozhodovali o odvolání firmy proti zápisu změn do obchodního rejstříku. Jak ovšem zjistila Česká justice, kárnou žalobu Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl pro její opožděnost. Podle mluvčí ministerstva Terezy Schejbalové k opoždění došlo technickou chybou doplněnou o lidské selhání.

Nebývá to častý jev, aby byla kárná žaloba podávána na soudce vyšších soudů, natožpak na celý senát vrchního soudu. V prosinci minulého roku však k tomu došlo a ministr spravedlnosti Robert Pelikán 6. prosince takovou kárnou žalobu podal, a to na soudkyně Vrchního soudu v Praze Olgu Římalovou a Kateřinu Horákovou a soudce téhož soudu Davida Bokra.

Ministr v kárném návrhu vytýkal soudcům jednání spočívající v tom, že „při své rozhodovací činnosti v postavení předsedkyně senátu a soudců v řízení vedeném pod sp. zn. 14 Cmo 97/2016 jednak porušili jednoznačné znění aplikované právní normy, jednak odmítli akceptovat a aplikovat jednotnou a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu bez toho, že by svůj právní názor podepřeli komplexní, racionální a transparentní konkurující argumentací, v důsledku čehož rozhodli usnesením ze dne 26. 4. 2017, č. j. 14 Cmo 97/2016 – 806, tak, že potvrdili usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 12. 2015, č. j. B 1935/RD74/KSHK, Fj 71926/2015/KSHK, o zápisu změn zapsaných údajů v obchodním rejstříku vedeném tímto soudem v oddílu B, vložce číslo 1935, spočívajících ve výmazu předsedy a členů představenstva společnosti TREVOS, a. s. (dále jen „společnost“), v zápisu nového předsedy představenstva společnosti a jeho členů a v zápisu jediného akcionáře společnosti, aniž se v odůvodnění meritorně zabývali tvrzenou zdánlivostí smluv o převodu akcií společnosti a tvrzením, že usnesení valné hromady společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře nebyla ve skutečnosti vůbec přijata a že související listiny byly zfalšovány“.

Firma Trevos, turnovský výrobce svítidel, čelí už několik let podle všeho šikanózním insolvenčním návrhům, které vyšetřuje policie, a v minulém roce dokonce došlo k tomu, že firmu se pokusil někdo nepřátelsky převzít prostřednictvím očividně zfalšovaných dokumentů o změně poměrů ve firmě. Na základě těchto dokumentů pak Krajský soud v Hradci Králové provedl změnu zápisu do obchodního rejstříku, změnu pak následně, v dubnu, potvrdil i VS v Praze. Rozhodnutí provedl právě senát VS ve složení kárně žalovaných soudců.

Firma se proti těmto rozhodnutím bránila, obrátila se i emailem na ministra Pelikána. A právě email z 29. května 2017 spustil šestiměsíční subjektivní lhůtu pro podání kárné žaloby, kterou ovšem ministr tím, že návrh podal až 6.12., nedodržel.

„Vzhledem k datu podání kárného návrhu (6. 12. 2017) by šestiměsíční subjektivní lhůta mohla být dodržena pouze tehdy, pokud by se navrhovatel o skutečnostech týkajících se tvrzeného kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, dozvěděl ne dříve než 6. 6. 2017. Ze samotného tvrzení kárného navrhovatele, s nímž koresponduje předložená e-mailová zpráva společnosti TREVOS, a.s., ze dne 29. 5. 2017, ovšem vyplývá, že se kárný navrhovatel o skutečnostech rozhodných pro podání kárného návrhu dozvěděl již dne 29. 5. 2017“, konstatuje v rozhodnutí o zastavení kárného řízení NSS.

„V dané věci nešlo o chybné posouzení běhu lhůt pro podání kárného návrhu, ale bohužel došlo při schvalování návrhu k čistě technickému problému a navazující lidské chybě. Aby se toto neopakovalo, zajistili jsme nápravu technických problémů, z chyby při zmeškání lhůty budou vyvozeny důsledky“, reagovala pro Českou justici mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalové.

Petr Dimun