Neděle, 16. května, 2021

Změny v záměru zákona: Hromadná žaloba nebude investicí advokáta, ale akreditovaného správce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Záměr vytvořit z advokátů investory hromadných žalob padl. Nově má být investorem hromadné žaloby správce nároků, kterého musí zastupovat advokát. Může to ovšem být i advokát nebo advokátní kancelář zastoupená advokátem. Správcům nároků bude udělovat akreditaci a vykonávat nad nimi dozor ministerstvo spravedlnosti. Zaměstnanci ministerstva kvůli zavedení hromadných žalob v ČR absolvovali stáž v USA.

Původně měl být  investorem hromadných žalob advokát v režimu povinného zastoupení. Advokát měl být vyměnitelný soudem. O podrobnostech původního návrhu na postavení advokáta ve věcném záměru zákona České justice informovala.

Proti takovému návrhu ovšem předložila zásadní argumenty Česká advokátní komora. Nápad na vytvoření advokáta jako soudem vyměnitelného investora hromadné žaloby označila Komora doslova za bizarní.

Kdo píše zákon o hromadných žalobách?

Jak vyplývá z vypořádání připomínkového řízení, které má Česká justice k dispozici, ministerstvo spravedlnosti zásadní námitky advokátů přijalo: „Na základě zde uvedené připomínky bylo přistoupeno ke změně koncepce financování a role advokáta,“ stojí v připomínkovém řízení. Jak vypadá nový plán ministerstva spravedlnosti? Investorem hromadné žaloby bude správce nároků, kterého bude zastupovat advokát.

Jak plán na zavedení hromadných žalob, které obsahují u nás dosud neobvyklé postupy, vzniká? „Ministerstvo spravedlnosti při přípravě aktivně spolupracovalo se spotřebitelskými organizacemi, a dále s expertní komisí složenou z předních odborníků, kteří se problematice hromadných žalob dlouhodobě věnují – členy této komise jsou jak zástupci z řad akademiků, tak zástupci z právní praxe. Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti rovněž v souvislosti s přípravou návrhu absolvovali studijní stáž v USA,“ píše se v předkládací zprávě.

Správce nároků jako investor a žalobce

Podle nového plánu ministerstva spravedlnosti bude „primárním smyslem“ nově vytvořené osoby správce skupinových nároků „přinést finance do vedení žalob na bázi opt-out“. „Půjde o osobu, která bude moci na základě procesní smlouvy se zástupcem skupiny anebo spolkem věnujícím se ochraně vybraných zájmů iniciovat řízení v zájmu celé skupiny, v tomto řízení bude vystupovat v roli žalobce, tj. bude procesně legitimována k soudnímu řízení. Z tohoto důvodu bude též platit soudní poplatek a v případě neúspěchu ve věci hradit náklady protistraně. V případě, že bude mít správce ve věci úspěch, získá podíl z celkové vysouzené částky, který by měl odpovídat míře rizika, s nímž do sporu správce vstupoval  – zpravidla 20 %,“ uvádí se v novém návrhu ministerstva spravedlnosti.

Správce skupiny bude podle nového plánu povinen hájit zájmy celé skupiny, bude povinen tuto skupinu informovat, mít webové stránky, na nichž k informování bude docházet a bude mít další s tím související povinnosti.

Dozoru nad správci se bude věnovat dostatek úředníků

Nad správci nároků bude vykonávat dozor ministerstvo spravedlnosti. Správci však budou muset získat od ministerstva akreditaci.

„Aby bylo minimalizováno riziko zneužití a zároveň aby mohlo dojít k zavedení účinné kontroly a dohledu nad správci hromadné žaloby, bude pro činnost skupinového správce udělována zvláštní akreditace. Akreditaci bude udílet ministerstvo za předpokladu, že zájemce bude splňovat zákonné podmínky. Ministerstvo povede seznam správců skupinových nároků, bude průběžně dozorovat a vyhodnocovat jejich činnost, a pokud by se ukázalo, že některý z nich přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace anebo porušuje své povinnosti, např. nehájí zájmy členů skupiny, podává šikanózní žaloby, spolupracuje s žalovaným na úkor skupiny apod., bude mu ministerstvo moci akreditaci odebrat, případně též rozhodnout o tom, že byl spáchán přestupek,“ vysvětlují…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit