Programové prohlášení vlády: Peníze pro personál soudu nebo větší odpovědnost státních zástupců

Dohoda s ČSSD je podle Babiše přijatelný kompromis Foto: vláda

Žádnou velkou novinku v oblasti justice nenajdeme v návrhu programového prohlášení vlády ANO s ČSSD, která by měla být tolerována KSČM. Kapitola Právo a spravedlnost je obsahově poměrně rozsáhlá a ambiciózní. Jako cíl si vláda vytyčila nejen dokončení civilního i procesního kodexu, ale i dokončení zákona o hromadných žalobách nebo tvorbu „spotřebitelského zákoníku“. Upravit chce také zákon o státním zastupitelství, lépe zabezpečit personál soudů nebo ukotvit kariérní řád soudců.

Narozdíl od původního programového prohlášení vlády Andreje Babiše v demisi nový dokument slibuje zkvalitnění tvorby legislativy. Právě resorty hnutí ANO byly sociální demokracií v minulém volebním období kritizovány za nízkou kvalitu předkládaných návrhů. Podobně se vyjadřovali někteří představitelé justice a to zejména k zákonům z dílny ministerstva spravedlnosti. Nová vláda si dokonce  dává za cíl profesně legislativce připravovat.

Expertní skupiny chce kabinet zavést pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje jedno funkční období. To by se mohlo projevit například u přípravy civilního a trestního soudního řádu. Jejich základy sice odcházející ministr Pelikán položil, ani u jednoho kodexu se však v rámci justice nesetkaly s velkým nadšením. Je proto otázkou, jak se s těmito záměry vypořádá nový ministr či ministryně spravedlnosti.

Návrh programovéhon prohlášení bez překvapení slibuje předložit návrh zákona o hromadných žalobách. O průběhu jeho vzniku Česká justice dlouhodobě informuje. Jako evergreen se dále objevuje předložení zákona o znalcích. Jeho schválení už přitom Pelikán sliboval v minulém volebním období, neprošel však ani prvním čtením. Návrh se setkal s velkým odporem znalecké obce.

Čtěte také: ANO nepočítá se soudcovskou samosprávou, místo procesních kodexů přichází „Zákon pro lidi

Možná budoucí vláda také slibuje, že prosadí kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběrů soudců. Ty jsou momentálně stanovené pouze formou podzákonných předpisů, což podle představitelů justice nechává výběr soudců v nejistotě.

Návrh si také klade za cíl zlepšení platového ohodnocení administrativního a dalšího odborného aparátu soudů. To je velký problém, který justici trápí. Přestože ministerstvo práce a sociálních věcí od nového roku přijalo úpravu, podle které je možné vyšší soudní úředníky přesunout do vyšší platové třídy, této možnosti využívá jen část předsedů soudů. Na špatný stav odměňování administrativy poukazuje i Soudcovská unie, podle které mají někteří pracovníci přes nároky na odbornost horší plat, než prodavačky v supermarketu.

Možná koalice také slibuje změny ve státním zastupitelství pro jeho „účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců“. Proti takovým změnám se přitom státní zástupci vehementně brání a představitelé žalobců takové snahy označují za snahu o narušení nezávislosti.

Oproti minulému prohlášení je nový dokument mnohem konkrétnější i v oblasti exekucí a oddlužení. Slibuje opět novelu insolvenčního zákona, ale naznačuje, že nepůjde o původně prosazovanou tzv. nulovou variantu oddlužení, kterou sliboval ministr Pelikán, nýbrž pouze o změkčení stávajících podmínek. „Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30 % uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti,“ píše se v prohlášení.

Možný budoucí Babišův kabinet také slibuje posílení pravomocí Celní správy. Její rozšíření pravomocí v trestním řízení už přitom ministerstvo financí navrhlo. Programové prohlášení ujišťuje, že pravomoci policie v těchto oblastech nebudou dotčeny.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje navrženou koaliční smlouvu s ČSSD za přijatelný kompromis. Nyní bude na sociální demokracii, zda se ve vnitrostranickém referendu rozhodne do vlády vstoupit, nebo ne, řekl novinářům před dnešním jednáním výboru a poslaneckého klubu hnutí ANO.


Programové prohlášení a jeho část „Právo a spravedlnost“ přinášíme v plném znění

Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat. Právo a spravedlnost jsou základními kameny právního státu. Důvěra občanů v soudy a státní zastupitelství je podmínkou efektivity právního státu. Právo musí být předvídatelné a vymahatelné.

V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.

• Pro tvorbu zákonů zkvalitníme legislativní útvary ministerstev, zavedeme profesní přípravu legislativců a posílíme organizační zajištění Legislativní rady vlády.

• Pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje funkční období jedné vlády, zavedeme zvláštní způsob expertní přípravy s podporou Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem projednávání, schvalování a zavádění do praxe. Příkladem mohou být změny Ústavy, změny v kompetencích ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, změny důchodového zabezpečení a zjednodušení dávkových systémů, změny v soudnictví a státním zastupitelství nebo příprava nových soudních procesních předpisů.

• Dokončíme legislativní práce na novém civilním řádu soudním a novém trestním řádu s důrazem na kvalitnější a rychlejší řízení a nalézání práva a spravedlnosti. Završíme tak pětadvacetileté rekodifikační úsilí.

• V rámci nové úpravy civilního procesního práva předložíme zákon o hromadných žalobách.

• Předložíme nový zákon o znalcích.

V justiční oblasti budeme při přísném respektování nezávislosti soudců i státních zástupců a mezinárodních doporučení v této oblasti usilovat o zvyšování kvality jejich činnosti:

• Garantujeme platové poměry soudců a státních zástupců a nezasahování do nich ze strany exekutivy jako jednu z podmínek nezávislosti justice.

• Prosadíme kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběrů soudců jako záruky udržení profesní motivace a protikorupční opatření.

• Zajistíme zlepšení platového ohodnocení administrativního a dalšího odborného aparátu soudů. Cílem je nejen funkčnost soudní správy, ale také zvýšení její kvality.

• Předložíme změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců.

• Budeme pokračovat v elektronizaci justice v zájmu zjednodušení činností, zrychlení řízení a snížení nákladů.

V exekuční oblasti zvážíme vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor, jako je teritorialita exekutorů nebo koncentrace všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy. Odstraníme praktiky vedoucí k zadlužování dětí a ožebračování chudých. Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30 % uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti.

Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.

Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

Po vzoru některých států Evropské unie posoudíme rozšíření kompetencí Celní správy České republiky v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a zavedení pravomoci k vyšetřování. Pravomoci Policie České republiky v těchto oblastech nebudou dotčeny.

Prosadíme spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů a posílí práva spotřebitelů. Zavedeme požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.


Eva Paseková