Pondělí, 19. dubna, 2021

Rozhodnutí o vydání licence bezpečnostní službě bude podléhat soudnímu přezkumu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V režimu správního řízení budou muset požádat o licenci ministerstvo vnitra všichni provozovatelé bezpečnostních služeb v ČR. Jednou z podmínek vydání licence bude ověření, zda provozovatel nebo člen statutárního orgánu v posledních pěti letech neohrozil zahraničně politické zájmy ČR stykem s cizími mocnostmi nebo teroristy z Německa. Rozhodnutí o vydání licence bude podléhat soudnímu přezkumu.

Počítá s tím návrh zcela nového zákona o bezpečnostních službách. Fyzické a právnické osoby, které chtějí v ČR provozovat bezpečností služby, budou muset napříště požádat o licenci ministerstvo vnitra. Pro stávající provozovatele má norma zavést přechodnou dobu dva roky, po kterou bude jejich současné oprávnění překlopeno na licenci. Poté budou muset o licenci požádat. Licence bude udělována pouze na dobu deseti let.

Co jsou zahraniční politické zájmy ČR?

Kromě přísných podmínek jako je potvrzení o bezdlužnosti, kvalifikaci či bezúhonnosti budou muset žadatelé o licenci splnit podmínku, že v posledních pěti letech neohrozili zahraniční politické zájmy ČR. Týká se to provozovatelů a jejich statutárních zástupců nebo odpovědných vedoucích.

Tato podmínka je v návrhu nového zákona o bezpečnostních službách formulována tak, že licenci bude moci obdržet ten, kdo „posledních 5 letech před podáním žádosti o vydání licence jako provozovatel, člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu nebo odpovědný zástupce závažným způsobem nebo opakovaně neporušil povinnost stanovenou tímto zákonem, neohrozil zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob nebo majetku.“

Návrh zákona ani zpráva RIA však neobsahuje žádnou definici nebo popis ani soupis zahraničních politických zájmů České republiky.

Riziko napojení na služby cizích mocností

V rámci správního řízení se k žádosti o licenci vyjádří „subjekty působící v oblasti ochrany vnitřních i vnějších bezpečnostních zájmů České republiky, poskytnou nebo předají informace k jednoznačně identifikovaným osobám, sloužící jako podklad pro vydání licence.“ „Rovněž i zde se stanoví lhůta pro předání informací Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Vojenským zpravodajstvím a vyjádření Police České republiky, s tím, že z předané informace nebo vyjádření musí být patrné, zda dotčený subjekt s vydáním licence souhlasí či nikoliv,“ uvádí se ve zprávě RIA.

Podle zprávy RIA se „zdaleka nejedná jen o vyloučení osob z kriminální minulostí neb přítomností z angažmá v soukromých bezpečnostních službách“. „Zejména v dnešní době, která s sebou přináší řadu bezpečnostních hrozeb, jsou Česká republika a její orgány povinny neustále dbát o ochranu vnitřních a vnějších ekonomických, jakož i zahraničně politických a dalších zájmů, jejichž narušení by mohlo ohrozit fungování demokratické společnosti,“ vysvětluje se v důvodové zprávě. Jak dále zpráva uvádí, existuje riziko napojení provozovatelů bezpečnostních služeb na kriminální podsvětí, organizovaný zločin a zpravodajské služby cizích mocností.

Stýká se s teroristou A.S. z Německa

Nejasné zahraniční politické zájmy, bezpečnostní hrozby a cizí mocnosti pak přibližuje pasáž zprávy s uvedeným příkladem osoby, která licenci neobdrží. „Nelze přesně konkretizovat všechny možné důvody zamítnutí žádosti o vydání licence, ale lze si dost dobře představit, že v případě, že Ministerstvu vnitra bude předána informace zpravodajské služby typu: „ …o fyzické osobě XY je známo, že aktivně vystupoval na podporu extremistického (nacionalistického, náboženského atd.) hnutí …,, veřejně vyhlašoval, že chce odejít bojovat do řad Islámského státu, opakovaně jej navštěvovali zahraniční osoby A.S. a M. I., kteří byli následně v sousední SRN odsouzeni pro přípravu teroristických činů na 10 let odnětí svobody …“, nebo „…existují důkazy o tom, že osoba XY se pravidelně stýká s osobami, které jsou rezidenty tajné/zpravodajské služby cizí mocnosti…“ apod., přičemž takové informace budou případně podepřeny i obdobnými informacemi od Policie České republiky, bude žádost o vydání licence zamítnuta,“ uvádí se doslova ve zprávě RIA.

Zamítnutí žádosti na základ drbů

Naopak vyhověno bude žádosti o licenci v případě, že zprávy o žadateli budou nedůvodné, neurčité a v rozporu s dalšími fakty. „Rovněž tak je lidsky nemyslitelné a hlavně právně neobhajitelné, aby žádost o vydání licence byla zamítnuta například proto, že potomek nebo předek povinné osoby se dopustil protiprávního jednání,“ dodává k tomu zpráva RIA.

Zamítnutí žádosti o licenci bude muset být řádně odůvodněno: „V případě, že by ministerstvo odůvodnilo zamítnutí žádosti o vydání licence z důvodů neurčitých, spekulativních nebo zavádějících – viz příklad uvedený v předchozím odstavci, nemá takové správní rozhodnutí šanci obstát v rámci odvolání resp. v rámci soudního přezkumu napadeného rozhodnutí. Odůvodnění každého správního rozhodnutí musí obsahovat podrobné informace o tom, jaké důkazy, resp. jejich posouzení vedly správní orgán k vydání toho či onoho správního rozhodnutí a nemůže se tedy opírat o neurčité a spekulativní závěry jakéhokoliv ,dotčeného subjektu,´“ vysvětluje se ve zprávě k novému návrhu zákona o bezpečnostních službách.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY