Česká advokátní komora zvyšuje příspěvek na činnost o dva tisíce korun

Peněžité tresty, náklady za přidělené advokáty nebo třeba soudní poplatky vymáhají v současnosti soudy Foto: archiv

Představenstvo České advokátní komory v návaznosti na míru inflace v letech 2004 až 2017 schválilo zvýšení příspěvku na činnost. Jak vyplývá z přijatého usnesení, výše příspěvku na jeden kalendářní rok počínaje rokem 2019 činí 10 600 Kč. Byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie, zaplatí 3 000. Celkem 5 300 Kč uhradí advokát, byl- li zapsán do seznamu advokátů do 30. červnu kalendářního roku, na který má být příspěvek zaplacen. Úprava se vztahuje rovněž na usazené evropské advokáty.

Podle předsedy České advokátní komory Vladimíra Jirouska jde o pouhé narovnání o inflaci: „Fakticky nejde o žádné navýšení příspěvku. Jde o reflexi vývoje, o přirozené ekonomické narovnání hodnoty výše příspěvku, která se neměnila od roku 2004, kdy byla stanovena na 8 000 korun. Inflace za oněch čtrnáct let dělá přesně 2 676 korun. Příspěvek na činnost ČAK zohledňující tuto inflaci,“ upřesňuje předseda ČAK Vladimír Jirousek s tím, že už předtím tuto problematiku komunikoval se členy ostatních volených orgánů ČAK a návrh na úpravu se nesetkal s nesouhlasem.

Jak dále Vladimír Jirousek uvádí, o jeho schválení informoval celý advokátní stav i v Rychlých zprávách z představenstva ČAK, které jsou pravidelně zasílány všem advokátům na jejich mailové adresy, přičemž akceptace narovnání příspěvku o inflaci je ze strany advokátního stavu zjevná. „Pochopitelně, jednotlivci se možná ještě ozvou, ale na stole leží i další argumenty než jen prostá logika inflačního nárůstu, byť ta je svým způsobem neprůstřelná,“ dodává Jirousek.

Komoře rostou náklady, advokátní stav bobtná

Předseda advokátní komory rovněž vysvětluje důvody, proč Komora přistoupila ke zvýšení právě nyní. Jde zejména o nákladové položky rozpočtu ČAK, jež jsou buď zcela nové a souvisejí například s novelou zákona o advokacii nebo sice stávající, ale jejich výše se odvíjí od stálého bobtnání advokátních stavu a od aktivit, jejichž realizace je pro uhájení pozic advokacie nezbytná: Účast v legislativních procesech, PR aktivity, IT bezpečnost v souvislosti s GDPR či vzdělávací akce. „Alespoň pro rámcovou ilustraci si dovoluji připomenout, že nám byla novelou zákona o advokacii ,svěřena´ administrace bezplatné právní pomoci, což znamená zajištění nových prostor pro nové zaměstnance, mimo jiné při zajištění potřebného materiálního, personálního a technického vybavení, že od roku 2019 budeme muset personálně a technicky zabezpečit Komorou prováděné tzv. přístupové testy koncipientů, což opět přinesla novela zákona o advokacii a že novela advokátního zkušebního řádu je v připomínkovém řízení.“

Náklady si vyžádala implementace GDPR, a to jak ve vztahu k provozu Komory, kdy například odbor matriky spravuje údaje týkající se více než 16 000 osob, tak při koncipování vzorového manuálu pro advokáty, vypočítá Vladimír Jirousek náklady, které musí zvýšení příspěvku pokrýt.

Dušan Šrámek