Předsedové krajských soudů podle statistik ministerstva „dotují“ okresní soudy

Krajský soud v Praze Foto: wikipedia

Personální složení krajských soudů se v posledních letech výrazně změnilo. Od roku 2014 přešla většina obchodněprávních sporů na okresní soudy, od roku 2008 na druhou stranu narůstá insolvenční agenda fyzických osob, která do této doby prakticky neexistovala. Počet soudců na krajských soudech pomalu klesá. Civilní úseky jsou asi třikrát větší, než úseky trestní.

Počet soudců na krajských soudech je dlouhodobě nižší než plánovaný počet soudců. U okresních soudů je tomu naopak. „Zdá se tedy, že předsedové krajských soudů „dotují“ okresní soudy na úkor svých soudů,“ uvádí Výroční statistická zpráva českého soudnictví, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti.

Soudkyně na krajských soudech také minimálně odcházejí na mateřskou dovolenou, protože zde obvykle působí soudkyně vyššího věku.

Stejně jako u okresních soudů působí i u krajských soudů více soudkyň než soudců. Podíl žen je ale nižší než u okresních soudů. „Tento jev se dále prohlubuje s každým dalším stupněm soudní soustavy, což ukazuje, že soudnictví v současné době zřejmě stále nenabízí stejné příležitosti mužům a ženám,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti. Rozdíly mezi soudy jsou výrazně větší než u okresních soudů. Nejvyšší podíl žen mezi soudci má KS Praha (70 %) a nejnižší KS Hradec Králové (41 %), což je téměř o 30 procentních bodů méně. Stejně jako v případě okresních soudů jsou nejmladší soudci na krajském soudu v Severočeském kraji.

U krajských soudů je počet pomocného personálu nižší než u okresních soudů. To je důsledkem rozdílnosti zpracovávaných agend (méně jednodušší práce, kterou lze delegovat na nesoudcovský personál).

Krajské soudy rozhodují ve druhém stupni o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím těch okresních soudů, které se nacházejí v jejich soudním obvodu. Dále je jim svěřena rozsáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v insolvenčním řízení, ve věcech obchodních korporací, duševního vlastnictví, nekalé soutěže nebo o nejzávažnějších trestných činech (obžalobu podávají státní zástupci krajského státního zastupitelství).
Vedou také agendu veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a působí též jako soudy jediného stupně ve většině věcí správního soudnictví.

(epa)