Pondělí, 29. listopadu, 2021

Josef Monsport: Konkurs H-Systemu zdržovaly aktivity družstva Svatopluk

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ke skončení konkurzu na H-System by mělo dojít v řádu jednotek roků. Nejprve by měl být vypracován znalecký posudek k ceně sporných nemovitostí, jež nařídil Nejvyšší soud do měsíce vyklidit, a ve finále by mělo být zaplacení kupní ceny v úrovni ceny obvyklé. V rozhovoru pro Českou justici to říká insolvenční správce H-Systemu Josef Monsport.  Pokud by nicméně nedošlo ke konečné dohodě s SBD Svatopluk, je připraven bytové domy za podmínek stanovených věřitelským výborem a konkurzním soudem prodat jinému subjektu.

Je podle vás rozhodnutí Nejvyššího soudu po právní stránce v pořádku, a to včetně lhůty na vystěhování, u níž je už dnes jasné, že nebude dodržena? Jak budete postupovat, pokud do té doby nepřijde například odklad předběžným opatřením Ústavního soudu?
Rozhodnutí je po právní stránce zcela v souladu se zákonem. Nelze je označit podle mého ani za necitlivé, Nejvyšší soud totiž musel podle zákona dbát i na zájem dalších stovek konkurzních věřitelů mimo SBD Svatopluk. Ti oprávněně očekávají, že majetek po úpadci H-Systém náležející všem věřitelům, bude zpeněžen za obvyklé tržní ceny a bude spravedlivě rozdělen mezi všechny postižené. Jak jsem již opakovaně sdělil, pokud dále s SBD Svatopluk poběží konstruktivní jednání o určení obvyklé ceny směřující k jejímu zaplacení, není důvod někoho vystěhovávat.

Máte nějaké výhrady k postupu předchozího správce konkursní podstaty úpadce H-System ve vztahu k SBD Svatopluk? Šlo podle vás o legitimní postup, příp. v čem spatřujete chyby svého předchůdce, bylo možné jeho dohodu s nájemníky o dostavování nemovitostí vnímat jako určitý veřejný příslib?
Výhrady explicitně vyjádřil konkurzní soud ve svém rozhodnutí, kterým zprostil předchozího správce funkce. Jednalo se zejména o to, že po dobu více než jednoho roku se jakkoliv nezabýval nájemními smlouvami, uzavřenými mezi H-System a SBD Svatopluk krátce před prohlášením konkurzu. Tyto smlouvy umožnily SBD Svatopluk na rozdíl od ostatních věřitelů na 30 let užívat prakticky všechen nemovitý H-System a dále na něm nově stavět. Podle pozdějších pravomocných rozsudků civilního a trestního soudu byly tyto smlouvy právě proto neúčinným právním úkonem a dokonce byl jimi spáchán trestný čin poškozující konkurzní podstatu a ostatní konkurzní věřitele v objemu cca 50 miliónů korun. O veřejný příslib jistě nešlo. Ani předchozí správce žádný převod dostavěných nemovitostí družstvu neslíbil. Navíc pro pokračování výstavby stanovil podmínky, které však podle jeho svědectví před trestním soudem družstvo nedodrželo.

Bylo podle vás v pořádku, že se SBD Svatopluk stalo členem věřitelského výboru úpadce H-System, když úpadce i družstvo ovládali stejní lidé?
Podle mého to v pořádku nebylo. Základním předpokladem členství ve věřitelském výboru a první povinností každého člena je podle zákona dbát společného zájmu všech konkurzních věřitelů. Výše zmíněné rozsudky i další konání SBD Svatopluk až dodnes celkem jasně vypovídají o tom, že družstvu jde primárně pouze o vlastní zájem. Ale právě proto vznikl konkurzní zákon, aby upravoval pravidla pro rovné a poměrné uspokojení všech a to je třeba v právním státu respektovat.

V říjnu 1999 za předmětné pozemky nabídlo SBD Svatopluk 10,5 mil. Kč a sdružení Maják o 4,5 mil. Kč víc (15 mil. pozn. red.). Víte, proč váš předchůdce  dal přednost SBD Svatopluk, když nabídlo menší cenu?
Nevím, v té době jsem v tomto konkurzu nepůsobil. Z různých poznatků mohu pouze usuzovat na jistou spřízněnost mezi mým předchůdcem a zájmy SBD Svatopluk.

Proč jste neakceptoval nabídku na odkup zbývajících členů družstva Svatopluk
Akceptuji, a totéž platí pro věřitelský výbor, všechny rozumné nabídky na odkup majetku z konkurzní podstaty. Musí se však cenově pohybovat v úrovni cen obvyklých v čase a místě.

Co říkáte obviněním ohledně toho, že jste prodával majetek z konkurzní podstaty (pozemky) pod cenou, v době, kdy přešly pod zemědělské, když následný vlastník je prodal jako stavební za násobně vyšší cenu?
Tuto bajku vymyslel odsouzený Smetka v době svého trestního stíhání a tvořila páteř jeho obhajoby. V tom, že sice vše nevyšlo, ale v majetku zůstalo tolik hodnot, že nebýt zločinného nového správce (myšleno já), všichni mohli být spokojeni.
Tento příběh pak v opakovaných trestních oznámeních na mě převzali rovněž odsouzení představitelé SBD Svatopluk a v poslední době tuto letitou pomyslnou štafetu nesou senátor Čunek a nynější mluvčí družstva. Již trestní soudy tuto konstrukci odmítly a to mj. i na základě znaleckých posudků.
Všechny prodeje z konkurzní podstaty proběhly na základě pokynu konkurzního soudu po inzerci v několika celostátních médiích, všechno bylo prodáno až po projednání na věřitelském výboru nejvyšší nabídce. A ještě snad pro zajímavost, ty pozemky, na které se ptáte, nechal tržními cenami znalecky ocenit již můj předchůdce dr. Kudláček. Tedy ten, kterého SBD Svatopluk označuje za jediného spravedlivého správce, který měl mít vše důkladně zmapováno. Výsledkem jím zadaného tržního ocenění byla cena ještě o něco málo nižší, než za kolik bylo prodáno. I z těchto důvodů byla veškerá trestní oznámení na mne již v minulosti pravomocně odložena.

Už dne 26.5.2000 jste napadl nájemní smlouvy z 18.5.1998, požadoval zastavení výstavby a současně tím dal výpověď SBD z pozemků a požadoval vyklizení do 30.6.2000, jak tehdy SBD Svatopluk reagovalo?
Nijak, pokračovali dále v nedovolených činnostech na majetku H-System. Následně k mému návrhu soud v roce 2001 pravomocně uložil družstvu povinnost zdržet se pokračování v investiční výstavbě. Protože ani toto rozhodnutí nebylo respektováno, v roce 2002 dokonce uložil exekuční soud k vynucení této povinnosti družstvu peněžitou pokutu. Zase nic a to vše založilo situaci, v níž dnes jsme. Včetně některých udivených reakcí nad rozhodnutím NS.

17.7.2001 jste podal žalobu na vyklizení, Městský soud v Praze o ní poprvé rozhodl 10.10.2003 rozsudkem pro zmeškání, který po 16.1.2006, téměř po třech letech, Vrchní soud v Praze zrušil. Proč byl rozsudek zrušen?
Rozsudek pro zmeškání Městského soudu v Praze z 10.10.2003 byl zrušen Vrchním soudem z důvodu vadného doručení žaloby SBD Svatopluk, když tento na adrese svého sídla se nezdržoval a nové sídlo nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku.

Proč podle vás Městský soud v Praze ve třetím rozhodnutí (rozsudek ze dne 8.1.2015) tak razantně změnil názor na žalobu na vyklizení?
Městský soud v Praze své důvody vyložil v odůvodnění svého rozhodnutí, o razantní změně nechci spekulovat. Tyto důvody jsem shledal skutkově i právně nepodloženými a proto jsem se v závěru dovolal k NS. Jeho rozhodnutí známe. Podle mne nevzaly soudy nižších stupňů dostatečně v potaz, že kauza se pohybuje v režimu konkurzního zákona, který dává jasná pravidla, jak zacházet se všemi věřiteli a jejich nároky.

V čem byly důvody toho, že se celý konkurs táhne již tak dlouho?
Důvodů je více, ve většině to byly procesní a jiné aktivity SBD Svatopluk. Řízení o vyklizení bylo zahájeno již v roce 2001, táhne se po celou dobu konkurzu, a ani rozhodnutí NS není podle všeho konečné, neboť věc asi bude posouzena i Ústavním soudem.

Jakým způsobem by se mělo nyní postupovat, a kdy očekáváte, že by mělo dojít k ukončení konkursu?
Nyní by se mělo postupovat v duchu ústních dohod s SBD Svatopluk. Tedy nejprve by měla být shoda na společném určení znaleckého ústavu, pak by mělo následovat vypracování znaleckého posudku k ceně a finále by mělo být zaplacení kupní ceny v úrovni ceny obvyklé. V každém případě mojí povinností je zpeněžit věc v konkurzní podstatě, a pokud by nedošlo ke konečné dohodě s SBD Svatopluk, byl bych povinen za podmínek stanovených věřitelským výborem a konkurzním soudem prodat jinému. Skončení konkurzu předpokládám v řádu jednotek roků.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY