Advokát Pacovský musí vyvěsit omluvu Davidu Rathovi, který mu ale zaplatí náklady řízení

David Rath Foto: archiv

Nikoli 28 dní, nýbrž jen dva dny bude zavěšena omluva advokáta Michala Pacovského Davidu Rathovi na webu aktuálně.cz za nařčení, že ho Rath při sjednávání advokátního zastoupení napálil a on to sežral i s navijákem. Podle soudu Pacovský věděl, v jaké věci přebírá Rathovu obhajobu a „nebyl v omylu“. Přesto musí David Rath jako žalobce zaplatit Michalu Pacovskému jako žalovanému dvě třetiny nákladů řízení. Podle soudu totiž žalobce Rath proti advokátovi Pacovskému „vůbec nebyl úspěšný“.

Rozhodl o tom Městský soud v Praze v odvolacím řízení proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. Proti předmětnému rozsudku, který se týkal okolností převzetí zastupování Davida Ratha advokátem a strýcem trestního soudce Roberta Pacovského Michalem Pacovským, se odvolal jak David Rath tak i Michal Pacovský. Rozsudek Městského soudu v Praze má Česká justice k dispozici.

Obvodní soud pro Prahu 2 původně určil délku vyvěšení omluvy Pacovského Davidu Rathovi na 28 dní. Zamítl však požadavek Davida Ratha na zadostiučiní ve výši 100 000 korun. Odvolací Městský soud v Praze nyní rozhodl, že advokát Michal Pacovský musí vyvěsit text omluvy jen na dva dny: „Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze v řízení vedeném pod sp.zn. 4 T 5/2015 nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server aktualne.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám. JUDr. Michal Pacovský,“ musí se objevit na zpravodajském webu aktuálně.cz.

Soud: Pacovský věděl, v jaké věci Ratha zastupuje

Že nemá David Rath nárok na finanční zadostiučinění odvolací soud ovšem potvrdil, ačkoli současně konstatoval, že nařčení Davida Ratha z podvodného jednání vůči advokátovi, byla „objektivně způsobilá vyvolat újmu na žalobcových osobnostních právech“: „To platí bez ohledu na skutečnost, že z jiných důvodů (žalobcovo trestní stíhání) je žalobcova pověst pošramocena. Vzhledem k tomu, že žalovaným poskytnuté informace jsou nepravdivé, je jeho zásah do osobnostních práv žalobce neoprávněný,“ uvedl k jednání advokáta Pacovského doslova v novém rozsudku Městský soud v Praze.

Městský soud v Praze v rozsudku zopakoval, že Rathem žalovaný advokát Pacovský musel vědět, v jaké věci Davida Ratha zastupuje. „V prvé řadě odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně učinil zcela správný skutkový závěr, na který odvolací soud plně odkazuje. Soud prvního stupně řádně hodnotil důkazy v souladu s ust. § 132 o. s. ř. a jeho zjištění jsou přesvědčivá (odpovídající principům logiky)…S nabídnou obhajoby se obrátil žalovaný na žalobce přes prostředníka MUDr. Drymla, přičemž již z obsahu předmětné plné moci je evidentní, že se vztahuje nikoli na nějakou ,novou věc´ (jak se brání žalovaný), avšak že se vztahuje na původní žalobcovu trestní věc. V plné moci je jasně uvedena spisová značka 4 T 21/2013 a spisová značka z roku, kdy byla plná moc udělena (2015), je výslovně uvedena jako značka věci (4 T 5/2015), která na věc z roku 2013 navazuje. Žalovaný věděl, v jaké věci obhajobu přebírá, nebyl v omylu,“ uvádí se v odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze.

Advokáta Pacovského popletli advokáti Černý a Jelínek?

„Informace o podvodném předkládání plné moci (o jejím zneužití) a o tom, že to žalovaný žalobci a jeho právníkům sežral i s navijákem (tedy že jimi byl napálen, podveden v obecném slova smyslu) jsou jednoznačně objektivně způsobilé vyvolat újmu na žalobcových osobnostních právech (čest, dobrá pověst), neboť obviňují žalobce z podvodného jednání vůči právnímu zástupci,“ shrnuje doslova Městský soud v Praze události s uzavřenou a obratem vypovězenou plnou mocí ze strany advokáta Pacovského, což skončilo zmařením hlavního líčení s Davidem Rathem a kárným řízením s advokátem Pacovským.

Advokát Adam Černý. Reprofoto: ČT

Jak vyplývá z rozsudku, advokát Michal Pacovský i před odvolacím soudem ale trval na tom, že mu David Rath spolu se svými obhájci popletli hlavu: „Žalovaný primárně brojí proti skutkovým zjištěním soudu prvního stupně. Namítá, že při přijímání plné moci byl v omylu, že tuto četl nepozorně.“ Podle vyjádření Pacovského si tento advokát teprve až na schůzce s Davidem Rathem a jeho advokáty Romanem Jelínkem a Adamem Černým uvědomil, že „byl do zastoupení vmanipulován“.

Rath neměl vzít nabídku od strýce Pacovského kvůli synovci soudci

Kárný senát České advokátní komory už dříve uznal advokáta Pacovského vinným z kárného provinění spočívajícího ve zmaření hlavního líčení ve věci Davida Ratha tím, že se k němu nedostavil a že výpověď plné moci necitovala některý z důvodů uvedených v § 20 zákona o advokacii, a uložil žalovanému pokutu 15 000 Kč, stojí rovněž v rozsudku. Také na toto rozhodnutí se Pacovský před Městským soudem v Praze odvolával, když zdůvodňoval, proč odmítá peněžitý trest: Šlo by o dvojí potrestání.

Městský soud v Praze ale nalezl zcela jiný důvod, proč Davidu Rathovi nenáleží zadostiučinění. Z rozhodnutí vyplývá, že podle soudu David Rath přijal nabídku Michala Pacovského na právní zastoupení z nemorálních důvodů a za to Ratha potrestal: „K okolnostem, pro něž shledal soud prvního stupně za dostačující toliko morální zadostiučinění, připojuje odvolací soud též to, že žalovaný byl za své jednání úzce související s jednáním, které je předmětem tohoto řízení, také kárně potrestán Českou advokátní komorou, a to, že ani úmysly žalobce na začátku spolupráce mezi ním a žalovaným nebyly ryzí, nevinné povahy, když sám v žalobě uznal, že jej zaujala nabídka žalovaného k jeho zastupování z toho důvodu, že synovec žalovaného působil jako soudce v oné trestní žalobcově věci,“ uvádí se doslova v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu.

Soud vypočetl, že David Rath vůbec nebyl proti Pacovskému úspěšný

Městský soud v Praze dal sice za pravdu Davidu Rathovi a nařídil Michalu Pacovskému, aby se mu omluvil, ale kvůli tomu, že Rath vůbec Pacovského nabídku na zastoupení přijal a tím si nezaslouží finanční zadostiučinění i kvůli snížení počtu dní zavěšení omluvy na aktuálně.cz, Městský soud v Praze spočítal, že podle občanského soudního řádu byla Rathova jen v části z jedné třetiny žaloby, zatímco úspěšnost Pacovského byla dvě třetiny žaloby.

David Rath byl proto potrestán za dvou třetinovou neúspěšnost žalob povinností uhradit úhradou dvě třetiny nákladů zastoupení Michala Pacovského 19 276 Kč, které mu má poukázat. „Bylo vzato v potaz, že v odvolacím řízení se rozhodovalo pouze o omluvě a o zadostiučinění v penězích, kdy žalovaný byl (stran časového rozsahu zveřejnění omluvy) s odvoláním částečně úspěšný a žalobce nebyl s odvoláním úspěšný vůbec,“ stojí v závěru rozsudku Městského soudu v Praze.

Irena Válová