Co přejí osobnosti českého práva advokacii ke sto letům existence? Nezávislost a svobodu

Část vystupujících naoslavách sobě měla taláry z dob Rakouska-Uherska Foto: ČJ

Zachování samostatnosti a nezávislosti vůči státu, principu mlčenlivosti ve vztahu advokát – klient, ale i snaha, aby právě advokacie byla tím, kdo upozorňuje obecně na snahy o omezování občanských práv. Na těchto principech se shodují Českou justicí oslovení advokáti a hosté slavnostního setkání v Luhačovicích, které se uskutečnilo ke sto letům existence české a slovenské advokacie.

Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Foto: NSS

Popřála bych advokátní komoře, aby měla dostatek vhodných, schopných, dobrých a statečných lidí na správném místě, na které se vždy s důvěrou budou obracet jejich klienti, protože to je nejdůležitější.

Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory

Samozřejmě bych jim přál, aby úspěšně pracovali za advokátní nezávislost, protože advokacie je nejdůležitější z právnických profesí, a má dobrou bilanci za oněch sto roků. Myslím si, že právě 28. říjen 2018 bude dostatečným hnacím motorem, aby pokračovala ve své úspěšné práci.

Antonín Mokrý, člen představenstva ČAK, prezident CCBE
České advokacii přeji především plné zdraví a dosavadní úspěšný krok vpřed, který učinila za oněch dnes vzpomínaných sto let výročí české a slovenské advokacie. Bylo by dobré, aby známky toho, že držíme pohromadě jako profesní stav, nadále zůstávaly přítomny.  Máme samozřejmě mnoho úkolů pro budoucnost k ochraně našich principů, na nichž je advokacie budována, to znamená především zásadu nezávislosti, mlčenlivosti a svobody našeho profesního stavu.

Antonín Mokrý. Foto: amokry-chambers.cz

To jsou věci, které se zdají býti otřepanými frázemi, ale které jsou neustále na pořadu našich jednání, protože je řešíme denně v praxi u soudů a před orgány státu, i v poradenství našim klientům. Advokátní stav musí být silný a nezávislý, jinak by naše profese ztrácela opodstatnění. Česká advokacie, ale i slovenská, je brána za velmi aktivní a integrální část vyspělejší Evropy, která měla možnost budovat advokacii bez přerušení svobody a nezávislosti, jako se to stalo bohužel nám, v naší nedávné historii. Přesto jsme se už zařadili mezi velmi civilizované advokacie na západ od nás.

Světlana Zvolánková, advokátka
Já bych chtěla, aby advokacii nadále do dalších let byla zachována nezávislost, aby bylo zachováno její právo na mlčenlivost tak, aby nebyly tyto základní atributy advokacie narušeny. Aby mohla advokacie své poslání vykonávat svědomitě, hájit práva občanů a dalších subjektů, je nutné tato práva i do budoucnosti zachovávat.

Marek Nespala, předseda VOPOZA
Komoře bych popřál setrvalou vytrvalost práce ve vztahu k samostatnosti a preciznímu výkonu samosprávy. V tuto chvíli mě nenapadá, co by se mělo zlepšit, protože si myslím, že advokátní komora funguje výborně. Jsme největším nezávislým právnickým stavem v České republice, s největším počtem členů a jsme schopni efektivně zorganizovat například i toto náročné slavnostní shromáždění.

Advokát Marek Nespala. Foto: Irena Válová

Je třeba sledovat a detekovat tendenci k oklešťování základních lidských práv a svobod, kdy stále slyšíme opakování pojmů, jako je klientelismus, nepotismus, korupce, ale zato nikde, nebo jenom sporadicky v médiích slyším pojmy jako zásady liberální společnosti a právního státu, tedy to, co není vysloveně zákonem zakázáno, je povoleno, a že každý smí činit vše, co mu zákon nezakazuje, a to s maximálním šetřením jeho ústavních práv. Takže za této situace, kdy skutečně dochází k omezování svobody člověka, ať již je to kouření, či jiná omezování základních lidských potřeb, tak samozřejmě že advokacie je na prvním místě jakožto stav, který reprezentuje svobodu a svobodného žití proti snahám o násilí ze strany státu. Proto ochrana advokátů je imanentní součástí toho, čemu říkáme pilíře právního státu a demokracie.


Martin Vychopeň, bývalý předseda ČAK

Někdejší předseda České advokátní komory Martin Vychopeň Foto: ČAK

Já přeji advokacii co nejméně politických zásahů do svobody, samosprávnosti a mlčenlivosti. Přeji si, aby se aktivita a činnost na tomto poli dařila, a aby těch zákonodárných hlasů, které volají po eliminaci oněch principů, na této úrovni bylo co nejméně.

Martin Grubner, advokát
Především ji přeji nezávislost a samostatnost na státních úřadech.

Tomáš Sokol, místopředseda ČAK

Prezident Unie obhájců Tomáš Sokol Foto: archiv

Myslím si, že by Česká advokátní komora měla být při tvorbě právních předpisů více vnímána, i když nemohu říci, že je ignorována, ale ohled na její názory v těch věcech, které se týkají nějakým způsobem advokátů, nebo tam, kde ona to považuje za důležité, tak tam by to mělo být větší. Určitě bych nám přál klidnější časy, než byly za bolševika, více respektu, i více důvěry ze strany lidí, aby vnímali advokacii jako důstojnou.

 Vladimír Jirousek, předseda ČAK

Předseda ČAK Vladimír Jirousek Foto: ČAK

Přál bych jak české, tak slovenské advokacii, abychom nemuseli stále a opakovaně bojovat za ochranu těch základních pilířů, na kterých advokacie stojí¨- to je nezávislost, povinnost mlčenlivosti,  důvěrnost vztahu advokát a klient. Bylo by velmi dobré, aby ta část politické reprezentace, která ne zcela chápe význam a smysl těchto principů, s námi diskutovala, my rádi vysvětlíme, že bez nezávislé advokacie není spravedlivého procesu, není náležitá podstata právního státu. Nyní se připravujeme na další boj, který jsme sváděli v návaznosti na směrnici DAC 5, čekáme nepochybně něco obdobného návaznosti na  DAC 6.

Jeroným Tejc, náměstek ministra spravedlnosti
Měla by být silná, nezávislá, a aby se současně dokázala zbavit všech, kteří kazí její dobré jméno. To znamená, aby všichni, kteří se obracejí na advokáty, měli vždy důvěru, že  jsou dobře právně orientovaní, ale také morálně nezpochybnitelní, a věděli, že jim pomohou v jejich složité situaci a v mnohdy náročných životních obdobích.
Není možné, abychom se vždy plně shodli, ale myslím si, že děláme vše proto, abychom jako ministerstvo zlepšili vzájemnou komunikaci se všemi profesními komorami, abychom naslouchali všem argumentům, a pokud budou rozumné, abychom i případně změnili svoje postoje. Konec konců například naposledy v debatě o novele trestního zákona ohledně maření spravedlnosti změnil současný ministr nesouhlasné stanovisko ministerstva k změkčujícím pozměňovacím návrhům na neutrální. Došlo ve větší míře k propojení zástupců advokátní komory při přípravě civilního i trestního kodexu, takže v této věci určitě debatu budeme vést dále. Rozhodně bych ale neřekl, že za minulého pana ministra se ta debata nevedla. Možná někdy byla vyhrocenější, ale to už patří k prosazování některých návrhů.

Daniela Kovářová, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti
Advokacii přeji hodně statečnosti. Advokát ze všeho musí být především statečný. Ukazuje se to na minulosti, ale i v přítomnosti, na kauzách, které jsou opakovaně zmiňovány i v současné době. Advokát musí být statečný, aby se nebál bojovat nejenom za klienty, ale i za českou advokacii.
Já se cítím natolik spřízněna s českou advokacií a komorou, že mne nenapadají žádné výtky za dobu dvaceti let, kdy se věnuji aktivně její činnosti. Takže jí moc držím palce, a dokonce bych řekla, že kroky, které v poslední době podniká, se konají i za velké podpory členské základny. Takže jen tak dál ve všech plánech, které má komora před sebou, ve všech bojích, které vede, jí budu držet palce, a pomáhat jí.  A protože Komora jako veřejnoprávní korporace dělat nemůže, co není definováno zákonem, to plní jednotlivé spolky jako je Unie obhájců nebo Unie rodinných advokátů, a proto česká advokacie pokrývá celé pensum oblastí, které by pokrývat měla.

Dušan Šrámek