Stát chce zakázat lichvu zvýšením nezabavitelné částky v exekuci a chráněným účtem

Foto: Ekonomický deník

Nikoli další cenovou regulací úvěrů, nýbrž poradenstvím a novou úpravou exekučního a insolvenčního řízení chce stát bojovat proti lichvě. Vláda si dala do programového prohlášení dokonce opatření k vynucení zákazu lichvy. Podle trestní judikatury je lichva roční sazba úroku několikanásobně převyšující obvyklý úrok u bank, tvrdí ministerstvo financí. Lichva je fenomén černé ekonomiky, na místě by měla být byla efektivnější práce policie a exekuovaní lidé motivováni k legálním výdělkům.

Shodly se na tom ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti a zástupci čtyř významných neziskových organizací.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové další cenová regulace spotřebitelských úvěrů lichvu neodstraní: „Jedná se o náročnou legislativní problematiku s nejednoznačnými sociálními konsekvencemi, které nelze brát na lehkou váhu. Proto jsme se nejprve podívali do okolních zemí, kde již tyto zkušenosti existují a nyní chceme znát praktické zkušenosti z terénu. Jednání se zástupci neziskových organizací zabývajícími se prací s předluženými lidmi ukázalo, že názor odborné veřejnosti na cenovou regulaci spotřebitelských úvěrů coby řešení fenoménu lichvy, je skeptický. Velmi cenné pro nás byly pozitivní zkušenosti těchto organizací s aplikací již účinného zákona o spotřebitelském úvěru, který stanovuje mimo jiné povinnost poskytovatele půjčky posoudit úvěruschopnost spotřebitele“, uvedla po schůzce ministryně financí Alena Schillerová.

Náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková připomněla, že v České republice je cena úvěrů již nyní limitována, a to judikaturou. „Podle trestní judikatury je hrubým nepoměrem ve smyslu definice lichvy roční sazba úroku, která několikanásobně (zpravidla alespoň 3-4násobně) převyšuje obvyklou výši úroku požadovanou bankami. Tomu v zásadě odpovídá i judikatura civilních soudů, podle níž je v rozporu s dobrými mravy taková úroková sazba, která téměř čtyřnásobně přesahuje horní hranice sazby obvyklé na trhu,“ stojí v prohlášení ministerstva financí.

Lichva musí vždy nést více znaků

Skutečnost je ovšem taková, že soudy jen velmi nerady uvádějí jakoukoli obecnou úrokovou míru či úrok, naopak zdůrazňují, že je vždy nutno rozhodnout ve vztahu ke konkrétním okolnostem případu. „Podstatným objektivním znakem lichvy je hrubý nepoměr vzájemných plnění, který může být relevantně posouzen pouze na základě rozdílu objektivních hodnot plnění poškozeného a protiplnění lichváře, což je v každé věci nutné důkladně posoudit. Mezi subjektivní znaky lichvy pak patří zejména tíseň. Při rozhodování, zda byla určitá smlouva uzavřena v tísni, není úkolem soudů hodnotit to, jak se dlužník dostal do špatné finanční situace a jaká byla jeho platební morálka, nýbrž zkoumat, jak dlužník sjednání předmětné smlouvy vnímal a zda věřitel nezneužil jeho obtíží k prosazení podmínek příčících se zásadám férovosti,“ uvedl například Ústavní soud v nálezu loni v únoru.

Podle Ústavního soudu je princip autonomní vůle při uzavírání smlouvy nutné korigovat s ohledem na zásadu ochrany slabší smluvní strany: „Za tím účelem české právo umožňuje prohlásit právní úkony za neplatné z důvodu jejich rozporu s dobrými mravy,“ upozornil Soud na ustanovení občanského zákoníku §1796: Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Proti lichvě motivací exekuovaných lidí k výdělkům

Právní profesionálové opakovaně uvádějí, že za lichvu je možné považovat úrok od 70% ročně, ovšem nemusí tomu tak být vždy, pokud nejsou naplněny další okolnosti.

Lichva je upravena nejen v novém občanském zákoníku, nýbrž i v trestním zákoníku a první část definice činu je takřka totožná. „Je otázkou, zda není na místě se rovněž zaměřit na efektivnější práci policie v sociálně vyloučených lokalitách,“ stojí rovněž ve zprávě ministerstva financí k nástroji trestního práva.

Jak dále vyplývá ze zprávy ministerstva financí, obětem lichvy, které čeká exekuce a tím i propad do šedé ekonomiky, hodlá pomoci ministerstvo spravedlnosti: „Zástupci Ministerstva spravedlnosti uvedli, že resort v současné době pracuje s variantou zvýšení měsíční částky nezabavitelné exekucí a modelem chráněného účtu. Tato opatření by zvýšila motivaci k legálním výdělkům u osob postižených exekucí,“ stojí ve zprávě o kolokviu doslova.

Lichvu nelze porazit regulací licencovaných firem

Za možnost okamžité a účinné obrany proti lichvářským praktikám považují účastníci schůzky zvýšení podpory poradenských aktivit terénních organizací působících v sociálně vyloučených lokalitách a zabývajících se prací s předluženými. Dlouhodobým nástrojem je potom pokračování ve finančně vzdělávacích aktivitách, přičemž za nejefektivnější je považováno zacílení na školní vzdělávání. Výběr případných dalších cílových skupin z dospělé populace bude jedním z témat probíhající revize Národní strategie finančního vzdělávání. „Pozitivní efekty jistě přinesou i úpravy exekucí a insolvenčního práva,“ uvádí se ve zprávě ministerstva financí.

Podle prohlášení ministerstva financí účastníci kolokvia souhlasí, že lichva je fenoménem šedé a černé ekonomiky, což omezuje její odstranění úpravou pravidel pro podnikatele, kteří zákon dodržují. „Regulace nákladů spotřebitelského úvěru coby legálního podnikání by tudíž neřešila problematiku boje s lichvou coby zakázané praktiky. V současné době v České republice funguje kromě bank také 85 nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří prošli přelicencováním a od června 2018 plně fungují na základě účinného zákona o spotřebitelském úvěru. Tyto společnosti, na které by případná cenová regulace na rozdíl od subjektů působících na černém trhu dolehla, nabízejí produkty v plně konkurenčním prostředí a klientům převážně s dobrou či mírně horší úvěrovou historií.“

Programové prohlášení vlády: Odstranění podmínky 30% pro insolvenci

Podle vyjádření ministerstva financí zástupci neziskového sektoru vyzdvihli přínosy zákona o spotřebitelském úvěru, který podle jejich názoru „představuje významný nástroj proti predátorským praktikám na trhu spotřebitelských úvěrů, a jednoznačně doporučili v současné době zachovat stávající podobu zákona“. Zákon od 1. prosince 2016 zavedl zastropování nákladů na předčasné splacení úvěru, úroků z prodlení, smluvních pokut či sankčních nákladů. Zároveň je poskytovatel úvěru povinen prověřit schopnost spotřebitele úvěr splácet. Pokud posouzení úvěruschopnosti řádně neprovede, smlouva je od počátku neplatná.

Předmětné setkání odborníků, legislativců a nezávislých praktiků z neziskového sektoru svolalo Ministerstvo financí už 21. srpna 2018 jako součást odborně analytických prací vyplývajících ze zadání obsažném v programovém prohlášení vlády ohledně fenoménu lichvy a nákladů spotřebitelských úvěrů. „Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy. Odstraníme praktiky vedoucí k zadlužování dětí a ožebračování chudých. Prosadíme novelu insolvenčního zákona, která odstraní podmínku 30% uspokojení věřitelů pro povolení oddlužení a bude zvláště chránit zadlužené seniory a děti,“ uvádí se doslova v programovém prohlášení vlády ANO11 a ČSSD s podporou KSČM.

Irena Válová