Zástupci justice jednali s Kněžínkem o změně zákona o soudech a soudcích, širší shoda zatím nepanuje

Kněžínek jednal se zástupci justice loni na podzim Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo v pondělí 15. října 2018 první z kulatých stolů zaměřujících se na novelu zákona o soudech a soudcích, kterou Ministerstvo spravedlnosti plánuje předložit v příštím roce. Zástupci resortu diskutovali s předsedy krajských soudů, vyšších soudů a zástupci odborné veřejnosti o problematice výběru soudců a soudních funkcionářů, kariérním postupu a hodnocení činnosti soudců. Reakce soudních funkcionářů naznačují, že shoda na konečné úpravě norma zřejmě nebude jednoduchá.

Účastníci jednali o právní úpravě pravidel pro výběr soudců a soudních funkcionářů, stejně tak, jako o otázkách týkajících se přípravy právní úpravy kariérního postupu soudců, který v současné době není v českém právním řádu komplexně upraven. Mezi další témata patřila také problematika hodnocení činnosti soudců, která by mimo jiné po vzoru slovenské právní úpravy měla být zakotvena i v českém zákonu o soudech a soudcích, a to se zohledněním limitů stanovených v nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 7/02. „Výsledky diskuse by měly být pro ministerstvo podkladem pro zpracování legislativních návrhů, jsme na začátku přípravy, takže o závěrech je předčasné hovořit. Za Soudcovskou unii hodnotím pozitivně, že o takto zásadních otázkách probíhá seriózní diskuse,“ uvedla pro Českou justici prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Kromě ní se diskuze ze zástupců justice zúčastnil například místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal, předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl, předsedkyně Krajského soudu v Ostravě Iva Hrdinová nebo předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Milan Tripes. Přítomni byli i zástupci Kanceláře veřejné ochránkyně práv nebo Nejvyššího státního zastupitelství. Příspěvky řečníků poukazovaly jak na návrhy budoucí právní úpravy, tak i na úpravu zahraniční. Kněžínek už dříve avizoval, že v otázce hodnocení soudců se chce inspirovat na Slovensku.

Primární podle zástupců justice je to, jak nastavit průhledná pravidla pro výběr soudců včetně jednotných výběrových řízení. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zvolil formu pouhé instrukce, tedy podzákonného předpisu. „Je nutno přijmout zákonnou úpravu výběru soudců, protože ten systém by nebyl funkční. Bez hodnocení se dá žít, ale výběr soudců je nutno upravit. Současná úprava de facto už naprosto kolabuje a ten systém je paralyzovaný. Zákon o soudech a soudcích bude změněn, budou stanovena kritéria pro výběr soudců a my jsme se snažili v podmínkách, které považujeme za nedostatečné, pojmenovat minimální standardy, které je nutno dodržet, aby nedocházelo k hrubému porušování ústavy,“ uvedla už dříve Zemanová.

Shoda zatím nepanovala

Z justičních kuloárů zaznívá, že primární je vyřešit způsob výběru nových soudců a ostatní změny, které Kněžínek chystá, by bylo třeba řádně diskutovat. „Většina účastníků se shodla na tom, že proces výběru soudců je zralý pro změnu a přesnější úpravu v zákoně, jejíž hrubé obrysy jsou vnímány podobně. Zatímco o dalších otázkách, jako hodnocení soudců, vzdělávání a podmínky kariérního postupu, zatím nejsou stanoviska soudců a ministerstva shodná. Naštěstí se nejedná o otázky prioritní, neboť rámcově fungují a bude třeba ještě nějaký čas je prodiskutovat a dospět ke konsensu justice a ministerstva, zda za současné podoby uspořádání mocí ve státě, jsou změny takové úpravy přijatelné?,“ reagoval na dotazy České justice Luboš Dörfl. Ten na právě proběhlém sněmu Soudcovské unie upozornil na to, že každá změna zákona o soudech a soudcích je významnou společenskou událostí a je třeba k ní přistupovat se vší vážností. 

Cílem kulatého stolu bylo podle zástupců ministerstva zmapovat představy zástupců justice o budoucí právní úpravě a získat podněty pro připravovanou novelu. K tomu mělo napomoci i dotazníkové šetření, které v rámci justice k tématům výběru soudců a soudních funkcionářů, kariérního postupu a hodnocení činnosti soudců Ministerstvo spravedlnosti, uspořádalo.

Podle Ljubomíra Drápala bylo jednání spíše rozpačité. „Každý z účastníků sdělil svůj názor, žádný oficiální závěr učiněn nebyl. Jediné, co mohu říct, že v otázce výběru nových soudců (kandidátů na soudce) zcela drtivě převážil tzv. čekatelský model a otevřenost systému pro všechny, kteří mají určitou praxi. Význam kulatého stolu pro připravovanou novelu zákona o soudech a soudcích nelze odhadnout, měl jsem pocit (a nejen já), že účastníci diskuse za Ministerstvo spravedlnosti asi chtěli „slyšet něco jiného“ než co říkali ostatní účastníci kulatého stolu,“ reagoval předseda pražského krajského soudu na dotaz České justice.

Mluvčí ministerstva uvedl, že na způsobu změny výběru soudců panovala shoda. „Zástupci justice se v rámci problematiky výběru soudců shodli na skutečnosti, že základní pravidla musí být stanovena v zákoně. Shoda panovala také v oblasti nutnosti zajistit, aby měl kandidát na funkci soudce dostatečnou odbornou praxi. Byly jasně stanoveny požadavky, které by měl každý kandidát splňovat, a rovněž by mělo být nastaveno ověření kvality kandidáta na funkci soudce. Všeobecně došlo také ke shodě na tom, že by se justice měla otevřít i osobám z jiných právnických povolání, ale bude nutné pravidla jejich vstupu do justice vhodně nastavit,“ řekl po jednání Vladimír Řepka České justici.

(epa)