Rozhodnutí ÚOHS ve věci mýta nemohlo nabýt právní moci, tvrdí analýza

Mýtná brána Foto: Kapsch

Podle firmy Kapsch je smlouva o mýtu neplatná, protože nadále platí předběžné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakazující podpis smlouvy s konsorciem SkyToll a CzechToll. Jejich stanovisko potvrdila právní analýza advokátů Stanislava Kadečka a Jana Brože, kterou dal Kapsch ÚOHS k dispozici.

Společnost Kapsch podala k ÚOHS návrh na zákaz plnění smlouvy o mýtném systému po roce 2019, kterou podepsal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s konsorciem firem CzechToll/SkyToll. Úřad v této věci zatím nerozhodl. Kapsch si mezitím nechal zpracovat analýzu, která názor společnosti potvrzuje. „S ohledem na skutečnost, že výrok I. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. září 2018, tvoří dle našeho vstupního posouzení jeden nedílný celek přinejmenším s výrokem II. tohoto rozhodnutí, proti němuž byl podán řádně a včas rozklad, nemohl výrok I. tohoto rozhodnutí nabýt samostatně právní moci,“ stojí v dokumentu. Z toho vyplývá, že ministerstvo dopravy tak nemělo a nemohlo uzavřít smlouvu s konsorciem společností CzechToll a SkyToll.

Advokáti v analýze připomínají, že pro řádné opravné prostředky platí tzv. dispoziční zásada. Z této zásady pak obecně plyne, že je zásadně právě na úvaze odvolatele, zda napadne pouze některý z výroků či všechny výroky správního rozhodnutí.

Samotný ÚOHS se již ve svém rozhodnutí problematikou nabytí právní moci výroku, jenž nebyl napaden rozkladem, zabýval. V tomto rozhodnutí dospěl k závěru, že v konkrétním případě tvoří dva výroky nedílný celek, pročež není jeden výrok samostatně způsobilý nabýt právní moci, nenabyl-li druhý výrok právní moci, neb byl napaden rozkladem.


Ve vztahu k I. výroku předmětného rozhodnutí dle Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže je vhodné uvést, že předmět tohoto řízení (zahájeného na základě podnětu Kapsch
Telematic Services spol. s r.o.) je vymezen především v Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 11. října 2017, v němž je explicite uvedeno:

„S ohledem na výše uvedené a vzhledem ke skutečnosti, že předávání zadávací dokumentace veřejné zakázky dodavatelům je postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a jako takové tedy bez pochyby podléhá přezkumu ze strany Úřadu ve smyslu § 248 zákona, získal Úřad pochybnost, zda zadavatel neporušil při zadávání předmětné veřejné zakázky zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když pro poskytování části zadávací dokumentace veřejné zakázky, konkrétně Dokumentace ESVZ (tj. dokumentace stávajícího elektronického systému výkonového zpoplatnění
pozemních komunikací), dodavatelům dle čl. 2.6 „Poskytnutí Dokumentace ESVZ“ zadávací dokumentace veřejné zakázky [tj. v elektronické verzi „ve formátu pdf, a to v jednom vyhotovení (ve vztahu k jednomu dodavateli) na jednom či více datových nosičích“] zvolil takové technické řešení, které znemožňuje jednoznačně určit a zpětně ověřit, co konkrétně bylo obsahem datového nosiče předávaného jednotlivým dodavatelům, a které zároveň nezamezuje následné nekontrolovatelné manipulaci s obsahem předaného datového nosiče, přičemž v důsledku uvedeného postupu zadavatele není umožněno zpětně přezkoumat, zda se všem dodavatelům dostalo na datových nosičích totožných informací, na jejichž základě mají zpracovat své nabídky.“ – Z analýzy KVB advokátní kanceláře


„Jeví se nám přitom, že tento náš závěr podstatně podporuje též ona skutečnost, že vskutku pouze stěží by v případě eventuálního zrušení výroku II. v rozkladovém řízení (nelze totiž rozhodně předem vyloučit, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při rozhodování o rozkladu shledá porušení právě zásady transparentnosti) mohl svým obsahem nadále obstát výrok I. tohoto rozhodnutí (případné zrušení výroku II. by nemělo náležitý účinek, nebude-li zrušen zároveň i výrok I. tohoto rozhodnutí),“ uzavírají advokáti analýzu.

Návrh Kapsche úřad prověří v zákonné lhůtě 60 dní.  Poprvé ÚOHS o námitkách firmy Kapsch rozhodoval v květnu. Tehdy zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Předseda úřadu Petr Rafaj ale v srpnu prvoinstanční rozhodnutí zrušil, protože podle něj úřad dostatečně nezohlednil některé významné okolnosti případu. V září rozhodl, že tendr zákon neporušil. Podle šéfa Kapsche Karla Feixe se tak událo za podezřelých okolností a ÚOHS změnil své rozhodnutí, aniž by se ve věci objevila nová fakta.

O autorech analýzy:

Stanislav Kadečka je odborným asistentem, dříve vedoucím, katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a členem Legislativní rady vlády České republiky, advokátem a společníkem KVB advokátní kanceláře a lektorem akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky, jakož i členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Jan Brož se v současné době věnuje především doktorskému studiu v oboru správní právo a právo životního prostředí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Současně je externím vyučujícím katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a advokátním koncipientem v KVB advokátní kanceláři; při jejím vzniku působil též jako asistent Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

(red)