Pondělí, 29. listopadu, 2021

NCOZ: Riziko korupce roste, zasahuje soudce mediálních kauz i poslance

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Oblastí, která je zasažena korupcí, jsou například převody veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví v podobě penzijních či zdravotních pojistných systémů. Uvádí to aktuální výroční zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Rizikem je politizace státní správy, pomocí které prosazují vliv nevolené skupiny osob. Korupce je ve zdravotnictví, stavebnictví i ve sportu. Korupčníci dokáží podle Zprávy ovlivnit i délku soudního procesu a přidělování věcí soudcům.

Přes protikorupční revoluce i přes výměnu všech žab na pramenech spravedlnosti ve státním zastupitelství i v policii se situace ve zkorumpovanosti státní správy i městských samospráv nemění. Naopak rizika se stále zvyšují, protože politici pro korupci připravují dobré prostředí. „Korupční jednání představuje závažný společenský problém, objevuje se všude tam, kde jsou pro ni vytvořeny vhodné předpoklady, zejména v souvislosti s rozhodováním o velkých státních zakázkách, především v oblasti stavebních zakázek, či nákupem zdravotních zařízení nebo v souvislosti s výběrovými řízeními územních samospráv. Korupční jednání je často spojeno s dalšími formami trestné činnosti, které mohou oslabit důvěru společnosti v právní stát,“ uvádí se v úvodu kapitoly o korupci ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Představitelé měst jsou propojeni s podnikateli

Policisté v kapitole odkazují k vládní koncepci boje proti korupci pro léta 2015 – 2017, která je už pátým takovým dokumentem s cílem bojovat proti korupci. Přesto se situace i v budoucnu zhorší: „Z hlediska prognózy korupce a korupčního jednání lze charakterizovat, že v této oblasti dochází ve vztahu k právní kvalifikaci a vymezení skutkového jednání a rozsahu trestních věcí u prověřovaných trestních kauz k větší závažnosti, složitosti a sofistikovanosti,“ uvádí se pak v závěru výroční zprávy NCOZ.

Podle Zprávy dochází ve státě stále k propojení představitelů měst a obcí s podnikateli: „Rizikem korupčního prostředí v oblasti veřejné správy je propojení představitelů měst a obcí s podnikatelským prostředím, a to jak ve spojení se zadáváním co největšího počtu veřejných zakázek konkrétní zájmové společnosti, tak i v podobě poskytování služeb klientelistickým skupinám osob, např. ochrana majetku ze strany veřejných institucí, kdy za tuto činnost neexistuje finanční plnění,“ uvádí se ve Zprávě.

Střídání politických stran je střídání lobbyistů

Jak lze vyvodit ze Zprávy, politici si vždy po volbách rozparcelují resorty a území a tam vpouštějí lobbyisty, kteří uplatňují nátlakem na úředníky svůj vliv a prosazují své zájmy: „Další rizikovou oblast ve veřejné správě představuje její politizace, kdy dochází po volbách k výměně politických osob na těch nejvýznamnějších postech a funkcích,“ konstatuje Zpráva.

„S touto problematikou je úzce spojen lobbing, kdy zájmové skupiny prosazují své zájmy a snaží se uplatňovat svůj vliv na toho, kdo má rozhodnout, tedy na úředníky, poslance, vedoucí různých institucí, a to osobně či prostřednictvím různých analýz či expertíz. Jelikož v této oblasti neexistují žádná pravidla, je zde velký předpoklad, že v případě prosazování určitého zájmu, aby bylo dosaženo žádoucího efektu a výsledku, je často využito korupčního jednání,“ pokračuje Zpráva.

Výsledkem je, že nikým nevolené skupiny osob si prosazují vlastní zákony: „Charakteristickým rysem korupční trestné činnosti je její sofistikovaný způsob páchání, kdy lobbyistické skupiny nemají v úmyslu zákon porušit, prosadí jeho změnu a svou činnost tak legalizují,“ vysvětluje tento postup výroční zpráva NCOZ. Na tento jev, kdy si některé skupiny osob prosazují zákony ve svém zájmu a pro svoji činnost proti zájmu všech lidí opakovaně upozorňovala v minulosti i výroční zpráva BIS.

Příčina korupce je v procesu a systému přidělování věcí

Policii ve Zprávě neuniklo ani jednání soudců, zvláště těch, kteří soudí případy těšící se zájmu veřejnosti: „Velmi rizikový faktor v oblasti soudnictví představuje nezákonné zasahování a ovlivňování průběhu některých, zejména mediálních kauz. Přesto, že nezávislost soudců je zabezpečována po stránce právní, materiální, tak i politické, příčina tkví ve zdlouhavých jednáních, kdy kauzy jsou projednávány roky, či v různých procedurálních skutečnostech a v nastaveném systému přidělování jednotlivých kauz,“ uvádí se doslova v poslední výroční zprávě NCOZ.

Podle Zprávy je stejně jako v minulosti korupce přítomná ve sportu a v sázkařském průmyslu. Mnohem závažnější je však krátký odstavec Zprávy, který se týká penzijních a zdravotních systémů: „Velmi významnou oblast, která je zasažena korupcí, představují převody veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví v podobě penzijních či zdravotních pojistných systémů,“ uvádí výroční zpráva.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY