Státní zástupkyně dostala za kontrolu advokátního spisu v soudní síni výtku

Foto: archiv

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) setrvává na svém přesvědčení, že státní zástupce není oprávněn prohledávat příruční spis advokáta, a to ani v případě, že advokát před soudem obhajuje obviněného.

Vrátilo se tak k případu obhájce, kterému při vazebním zasedání dne 6. 9. 2018 u Okresního soudu v Kroměříži vytrhla státní zástupkyně Petra Dušková spis a zkontrolovala jeho obsah. Představenstvu se nelíbí, že za tento postup udělila okresní státní zástupkyně Jana Kranzová své podřízené pouze důtku Z toho důvodu pověřilo předsedu Vladimíra Jirouska, aby formuloval žádost o dohled nadřízeného státního zastupitelství.

Podle protokolu o vazebním zasedání státní zástupkyně svůj postup vysvětlila tím, že složka, do které advokát nahlíží, patří patrně mezi dokumenty, které se měly nacházet v bytě, kde byla 4. 9. 2018 provedena domovní prohlídka. Svůj postup označila jako odnětí věci dle § 79 tr. řádu, ale nic neodňala, neboť podle jejího prohlášení učiněného po prohlídce složky v ní nebyly listiny, které by nebyly policejním orgánům známé nebo listiny, které s věcí souvisely. Obsahem advokátního spisu, který byl státní zástupkyní advokátovi odebrán, byly listiny předané advokátovi jeho klientkou pro účely obhajoby, poznámky advokáta ke způsobu vedení obhajoby stejně tak jako další důvěrné informace, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb a o nichž je dle § 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii povinen zachovávat mlčenlivost.

Dopis Zemanovi

Předseda České advokátní komory se v této souvislosti vzápětí poté, co se o případu dozvěděl, obrátil dopisem na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „K tomuto jednání uvedené okresní státní zástupkyně došlo v soudní síni, při jednání, za přítomnosti soudce, soudní zapisovatelky, členů ozbrojených složek PČR, justiční stráže, advokáta a obviněné klientky. Výše uvedeným postupem státní zástupkyně s ohledem na jeho bezprecedentnost se Česká advokátní komora zabývala bezodkladně a shledala jej za rozporný se zákonem, zejména postupem předvídaným v ust. § 85b tr. řádu, ochranou zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta, s ústavními a mezinárodními normami zaručujícími obviněným právo na spravedlivý proces a rovněž závažným způsobem zasahující do advokátní činnosti zabezpečující ochranu práv osob, proti nimž se vede trestní řízení, jako jedné se záruk spravedlivého procesu a zásad právního a ústavního státu,“ konstatoval Jirousek.

Z dopisu Zemanovi dále vyplývá, že advokát v této věci dosud podal stížnost dle § 16b a návrh na výkon dohledu dle § 12c zákona o státním zastupitelství, přičemž i v případě jejich kladného vyřízení, by nebyl podle Jirouska takový postup, a to vzhledem k mimořádné závažnosti jednání dané státní zástupkyně, dostačující. S ohledem na výše uvedené Česká advokátní komora ponechala na Zemanově rozhodnutí jakožto nejvyššího státního zástupce, zda podá návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státní zástupkyně Duškové či trestní oznámení.

Dohled nadřízeného SZ

K stížnosti na postup Duškové, kterou Česká advokátní komora prostřednictvím předsedy vznesla, reagovala vedoucí státní zástupkyně OSZ v Kroměříži sdělením, že šlo o unáhlený postup, k němuž státní zástupkyně měla právo, ale její úkon neměl všechny zákonné náležitosti.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek