ČR začne vyplácet cizincům až 4000 eur, aby odjeli domů

Ministerstvo vnitra chce pro případ nové migrační vlny uzákonit, aby o udělení azylu uprchlíkům bylo možné výjimečně rozhodnout do 30 dnů Foto: archiv

Hodnotu ve výši 1 500 eur – 4000 eur začne stát poskytovat obyvatelům z Asie, Ruska a Afriky, kteří obdrželi od České republiky doplňkovou ochranu nebo jejich žádost o pobyt nebyla dosud vyřízena či byli z ČR vyhoštěni, ale stále jsou na území. Podmínkou je, aby dobrovolně opustili ČR a nevraceli se do Evropské unie. Peníze jsou určeny na „reintegraci“ v zemi původu. Stát jim kromě toho zajistí přepravu i zdravotní péči. Takových lidí má být nejméně 400.

Vyplývá to z Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF), kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle výzvy obdrží od fondu jediný vybraný žadatel v tomto  projektu 45 milionů korun. Celková hodnota projektu, který má začít 1. dubna 2019 a skončit nejdéle do 30. června 2022, je 60 milionů korun. Za tu dobu má dojít k dobrovolnému vystěhování minimálně 400 lidí bez návratu do EU.

Zatímco stát v prosinci podepsal Globální pakt o uprchlících a zaměstnavatelé volají po větším množství ekonomických přistěhovalců do České republiky, od dubna bude financovat naopak dobrovolné vystěhování cizinců ze třetích zemí včetně těch, kteří žádají o mezinárodní nebo doplňkovou ochranu. Opatření má název „návraty“.

Plán vystěhování lidí začne kampaní

Žádat o peníze jsou oprávněny podávat české neziskové organizace, mezivládní organizace se zastoupením v České republice a organizační složky státu. Stát vybere jediného poskytovatele této služby. Termín pro odevzdání žádostí je 1. února 2019 ve 13,00 hodin.

Cílem projektu je komplexní podpora „asistovaných dobrovolných návratů“: „Realizace informační kampaně o možnostech dobrovolných návratů mezi státními příslušníky třetích zemí pobývajícími na území ČR a podpora realizace dobrovolných návratů včetně předodjezdové, tranzitní a popříjezdové asistence včetně reintegrační pomoci.“

Projekt začne informační kampaní včetně kampaně na sociálních sítích. „Kampaň musí být vedena v jazyce srozumitelném cílové skupině, jedná se minimálně o tyto jazyky: čeština, angličtina, ruština, francouzština, arabština, mongolština a vietnamština,“ uvádí se doslova ve Výzvě.

Odjet mají třeba Afghánci, Nigerijci, Rusové, Mongolové,Vietnamci

Pokračovat bude uskutečněním vystěhování konkrétních lidí bez návratu do EU: „Cílem tohoto pilíře je usnadnit celý proces návratu a přispět k tomu, aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že dobrovolně se vrátivší osoba zůstane ve své cílové destinaci a nevycestuje znovu na území Evropské unie,“ stojí v popisu projektu.

„Žadatel musí být schopen zajišťovat dobrovolné návraty a reintegrační podporu (tj. procesy 4.1.2.1 a 4.1.2.2) v alespoň 6 hlavních destinacích pro osoby navracející se z ČR. Mezi hlavní destinace pro účely tohoto opatření patří zejména Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Mongolsko, Nigérie, Pákistán, Rusko, Uzbekistán a Vietnam a další destinace dle aktuální potřeby. Způsob, jak žadatel zajistí dobrovolné návraty a reintegrační podporu alespoň v 6 výše zmíněných zemích, popíše žadatel v žádosti o podporu,“ popisuje Výzva podmínky.

Kromě zajištění organizace v asijských, afrických zemích a v Rusku musí žadatel o peníze zorganizovat mnoho dalších činností v České republice. Je to například „přednávratová příprava a pomoc (zejména nastavení plánu odjezdu, reintegračního plánu, vyřízení potřebných úředních formalit, doprovod na úřady apod.); úhrada poplatků souvisejících s vydáním cestovních dokladů nezbytných pro uskutečnění návratu; zajištění ubytování a stravování je-li to pro úspěšnou realizaci návratu nezbytné a po nezbytně dlouhou dobu ve dnech před odletem v České republice; zajištění lékařské péče, nezbytné pro realizaci návratu, a to včetně lékařské péče nezbytné během realizace návratu (lékařský doprovod) a také úhrada letenky a zajištění přepravy zavazadel o váze 60 kg. Některé z nákladů však budou podle výzvy „způsobilé, i když daná osobě nakonec území EU neopustí“.

Stát cizincům za odměnu koupí zvířata i zařízení k podnikání

Cizinci za to, že se přihlásí do programu, dostanou hodnotnou podporu: „V rámci reintegračního programu může státní příslušník třetí země získat podporu v hodnotě až 1 500 eur, v případě zranitelných osob je limit navýšen na 2 000 eur. V případech hodných zvláštního zřetele12 může příjemce požádat OAMP o souhlasné stanovisko k navýšení limitu až do výše 4 000 eur, případně o možnost poskytnutí reintegrační podpory i osobám vyjmutých z podpory v části 4.3.4 této výzvy. Pro potřeby přípravy rozpočtu bude počítáno s cca 5 % případů hodných zvláštního zřetele, tj. minimálně 20 osob (při celkovém počtu 400 osob),“ uvádí se ve Výzvě.

Co bude obsahem podpory? Zajištění nového života od zařízení pro domácnost po zakoupení zvířat. Podle Výzvy bude částka utracena za: „Náklady na stěhování (mimo náklady uvedené v části 4.1.2.1 f); b) zajištění ubytování (včetně platby nájmu a základního vybavení domácnosti, popř. nezbytné stavební úpravy vlastní nemovitosti); c) školení a vzdělávací programy (jak v ČR, tak v cílové destinaci, přičemž výsledky vzdělávání musí být uplatnitelné/aplikovatelné v cílové destinaci); d) zdravotnická péče, včetně nákupu léků a zdravotnických pomůcek; e) zařízení a vybavení nezbytné k podnikání (hmotné i nehmotné) (případný nákup může být proveden jak v cílové destinaci, tak v ČR, pokud by byl takový nákup ekonomický výhodný se zohledněním nákladů na transport, při nákupu v ČR je nezbytné dbát na to, aby pořízené zařízení/vybavení bylo v cílové destinaci kompatibilní, servisovatelné apod.); f) pořízení a úprava prostor pro podnikání; g) zajištění právních a dalších odborných služeb; h) nákup domácích zvířat (užitkových).

Vystěhovat se mají žadatelé o azyl i vyhoštěnci

Kdo je cílovou skupinou a kdo by se měl dobrovolně z ČR odstěhovat? „Státní příslušníci třetích zemí, jejichž žádost o povolení k pobytu, jejich oprávněný pobyt nebo mezinárodní ochranu v členském státě dosud nebyla pravomocně zamítnuta;  státní příslušníci třetích zemí, kteří mají v členském státě právo k pobytu, oprávněný pobyt nebo požívají mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice 2011/95/EU nebo dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES;  státní příslušníci třetích zemí, kteří se nacházejí v členském státě a nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území členského státu, včetně těch státních příslušníků třetích zemí, jejichž vyhoštění bylo odloženo v souladu s článkem 9 a čl. 14 odst. 1 směrnice 2008/115/ES,“ uvádí se doslova ve Výzvě.

Irena Válová