Ministerstvo spravedlnosti chce zrušit uzavírání smluv po telefonu

Piráti chtějí legislativní změnu Foto: pixabay

Zrušit uzavírání smluv po telefonu navrhuje ministerstvo spravedlnosti v rozsáhlé novele spotřebitelské části nového občanského zákoníku (NOZ). Podnikatelé by podle návrhu mohli zákazníkům telefonovat jen nabídku. Pokud by ji zákazník přijal, smlouva by začala platit teprve až po odeslání písemného souhlasu zákazníka v textové podobě. Zrušením možnosti uzavřít smlouvu po telefonu chrání stát zranitelné a staré spotřebitele v České republice.

Zvláštní  ustanovení pro uzavírání smluv po telefonu přinesl nový občanský zákoník v roce 2012. Tehdy paragrafem o telefonicky uzavřené smlouvě bez nutnosti podepsání textového znění rozšířil existující ústní smlouvy o definici v jiných zemích běžné praxe. Jde o stávající § 1825: Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.

Jenže praxe uzavírání smluv po telefonu se v České republice zjevně neosvědčila, neboť v zemi existuje skupina obyvatel, která nechápe, že uzavírá smlouvu, jakožto i skupina podnikatelů, která toho využívá.

Obyvatelé ČR nejsou schopni zavírat smlouvy po telefonu

O zrušení smluv po telefonu se začalo diskutovat už po dvou letech v roce, příslušné novelizující ustanovení bylo sepsáno už v roce 2014. Nyní ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh na zrušení smluv po telefonu v rámci rozsáhlé novely části NOZ týkající se spotřebitelských smluv a činí tak podle svých slov po intervenci odborníků i veřejnosti.

„Na základě četných připomínek ze strany odborné i laické veřejnosti se navrhuje využít diskrece dané členským státům v čl. 6 směrnice č. 2011/83/EU. Toto ustanovení dovoluje členským státům přijmout přísnější právní úpravu uzavírání smluv po telefonu. Členské státy mohou stanovit, že v případě smluv uzavíraných distančním způsobem po telefonu musí obchodník spotřebiteli nabídku potvrdit a že nabídkou začne být spotřebitel vázán až po jejím podpisu nebo po odeslání svého písemného souhlasu. Podle stávající úpravy je smlouva platně uzavřena již na základě telefonátu, vyjádří-li v jeho průběhu spotřebitel svůj souhlas,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Ministerstvo zrušením smluv po telefonu chrání osoby neschopné takové smlouvy uzavírat před podnikateli: „Navrhované ustanovení sleduje zlepšení postavení spotřebitelů u tohoto druhu kontraktace, při kterém často dochází ke zneužití momentu překvapení spotřebitele. Negativně pak dopadá zejména na skupinu zvlášť zranitelných spotřebitelů, zejména seniorů,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě.

Po telefonu jen nabídka, smlouva vždy v textové podobě

Podle návrhu bude plnění ze smlouvy vázáno na písemný souhlas zákazníka v textové podobě. „Již podle stávající právní úpravy musí podnikatel zaslat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, a to v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu.
Nová úprava v podstatě posouvá plnění této povinnosti k okamžiku uzavření smlouvy. Podnikatel musí ústně učiněnou nabídku potvrdit v textové podobě. Následně je vyžadován souhlas spotřebitele – podpis či souhlas v textové podobě. Podnikateli tedy vzniká povinnost vyžádat si tento souhlas a evidovat jej. To však není něco, co by podnikatel za stávajícího stavu nečinil, neboť i zde musí disponovat nějakým důkazem o ústním souhlasu,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová