Případ „soudce podivína“: Kárný senát stanovil předpoklady pro psychickou způsobilost soudce

Treglerová je civilní soudkyně, vzhledem k malé velikosti jabloneckého okresního soudu ale musela zpracovávat i některé věci v trestněprávní agendě, například povolování odposlechů Foto: archiv

Případ bývalého soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci (OS) Jana Tichého, kterého kárný senát začátkem ledna zbavil funkce pro zdravotní nezpůsobilost, přinesl možné vodítko, podle jakých kritérií hodnotit způsobilost soudců okresních soudů pro výkon jejich funkce.

Dnes již bývalý soudce OS Jan Tichý trpěl podle zjištění kárného senátu dlouhodobými zdravotními problémy duševní povahy, v jejichž důsledku nezvládal výkon funkce soudce. „Dle sdělení navrhovatele, po skutkové stránce Mgr. Tichým nezpochybňovaného, byl Mgr. Tichý v roce 2018 kvůli psychickým problémům třikrát v pracovní neschopnosti, jednou 15 pracovních dnů, poté 25 pracovních dnů, poté 18 pracovních dnů. Zdravotní volno i dovolenou si vybíral z větší části po půldnech, s odůvodněním, že není schopen dopoledne přijít do práce (např. kvůli tomu, že noc či dvě noci nespal). 17 dnů dovolené čerpal po půl dnech, takže 34 dnů nevykonával funkci celý den; rovněž zdravotní volno čerpal vesměs po půldnech“, popisuje se stav soudce v písemném odůvodnění rozhodnutí. O líčení ve věci Česká justice už dříve informovala.

Kárný senát v čele se soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS) Karlem Šimkou si pro účely posouzení způsobilosti kárně žalovaného pro výkon funkce soudce vyžádal posudek od znaleckého ústavu Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zdejším odborníkům stanovil také kritéria, na která se mají při hodnocení zaměřit. Předně zda je soudce schopen, i přes jeho duševní stav a případné duševní poruchy, podávat ve funkci soudce nalézacího soudu dlouhodobě vysoký pracovní výkon spočívající v náročné intelektuální práci. Tu charakterizovali následovně:

  • Čtení a porozumění složitým právním textům či textům popisujícím složité skutkové situace, včetně schopnosti v těchto textech nalézt logické či věcné chyby a zavádějící či nepřesné informace;
  • zjišťování skutkových stavů prostřednictvím komplexního vyhodnocení často nejednoznačných, protichůdných, nepravdivých či nepřesných dílčích informací a někdy informací odborných, vyžadujících vysvětlení odborně kvalifikovanou osobou (typicky znalcem);
  • provádění komplexních úvah o povinnostech či právech plynoucích pro jednotlivce ze zjištěných skutkových stavů;
  • řešení složitých problémů právní a skutkové povahy pod trvalým časovým tlakem;
  • komunikace s lidmi vedoucími navzájem právní spory, řešení jejich konfliktů, řízení jednání směřujících k řešení těchto konfliktů, schopnost čelit občasnému tlaku těchto lidí (např. projevům jejich rozjitřených emocí);
  • setrvalou organizační práci při řízení dalších osob vykonávajících dílčí, avšak nezřídka složité asistenční činnosti (zapisovatelek, vedoucích kanceláří, vyšších soudních úředníků, případně asistentů soudců aj.), sledování lhůt spojených s výkonem práce, efektivní plánování vlastního pracovního času i pracovního času svých spolupracovníků;
  • trvalé přiměřené sebevzdělávání, zejména udržování a aktualizaci odborných právních znalostí a schopností porozumět i některým mimoprávním aspektům skutkových stavů, jež posuzuje;
  • schopnost dlouhodobě rozhodovat právní spory uvážlivě, nestranně, racionálně a s nadhledem, bez významnějšího ovlivnění emocemi, stresem či změnami nálad.

Byla-li by odpověď záporná, měli odborníci odpovědět na otázku ohledně „vysoké míry pravděpodobnosti“ zlepšení stavu tak, aby těmto nárokům soudce dostál. Na závěr kárný senát žádal odpověď na to, zda je kárně obviněný soudce v takovém stavu, aby byl schopen se soudu aktivně účastnit, chápat svoji situaci a zhostit se svojí obhajoby.

Z výsledku šetření vyplynulo, že Tichý trpí ataky stavů, které způsobují jeho vyřazení z výkonu funkce soudce a mají negativní dopad na činnost soudu. „Psychická porucha, jíž Mgr. Tichý trpí, nemá podle provedených zjištění negativní vliv na jeho obecné intelektuální schopnosti, včetně obecných kompetencí dotyčného jako právníka. Má však podstatný vliv tím, že mu setrvale, obvykle po dobu několika desítek dnů v roce, brání jako soudci pracovat, čímž do výkonu jeho funkce vnáší výrazné nepravidelnosti, nárazovost a průtahy“, konstatuje kárný senát v písemném odůvodnění rozhodnutí, kterým zbavil Jana Tichého funkce soudce pro nezpůsobilost.

Petr Dimun