Oznámení proti korupci v zaměstnání budou moci vyřizovat třetí osoby

V Česku neexistuje speciální komplexní zákon na ochranu oznamovatelů Foto: archiv

Ministerstva, kraje i firmy se bouří proti povinnosti zavádět další vnitropodnikový kanál pro oznamování korupce, vytvořit vnitropodnikový systém pro ochranu oznamovatelů na zaměstnavatele a určit další osoby odpovídající za odezvu na oznámení zaměstnavatelovy protiprávní činnosti. Zákon nezakazuje tuto činnost outsourcovat, vzkazuje Úřad vlády jako předkladatel zákona. Možnost pronajmout si třetí osobu shromažďující a vyřizující podněty zaměstnanců proti nezákonné činnosti zaměstnavatele doplní předkladatel do zákona.

Vyplývá to z výsledků rozsáhlého připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Připomínkové řízení má 279 stran. Značné množství připomínek se týká povinnosti zákonem definovaných zaměstnavatelů zavést další vnitropodnikový systém pro přijímání oznámení proti zaměstnavatelovu protiprávnímu jednání a pro ochranu oznamovatele proti zaměstnavateli.

Kanál musí mít všechny úřady a velké firmy

Podle návrhu zákona takový systém vyřizování podání a ochrany před zaměstnavatelem musí zavést státní úřady, úřady samospráv a jejich organizační jednotky i soukromé firmy. Návrh zákona definuje, kdy tak musí učinit:


(1) Vnitřní oznamovací systém zavede

  1. a) zaměstnavatel, zaměstnávající více než 50 zaměstnanců,
  2. b) zaměstnavatel s celkovým ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy

přesahující 10 milionů eur,

  1. c) právnická osoba, která je povinnou osobou podle zákona upravujícího některá opatření

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a

  1. d) veřejný zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek, vyjma obcí s méně jak

10 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec vykonávající rozšířenou působnost.

(2) Zaměstnavatel, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém, určí příslušnou

osobu.


Podle důvodové zprávy představuje vnitřní oznamovací kanál systém, „kterým mohou oznamovatelé u svého zaměstnavatele podávat oznámení, a prostřednictvím kterého zároveň na svoje oznámení obdrží zpětnou vazbu“. Že zpětnou vazbu musí obdržet, stojí přímo v návrhu zákona. To však bude zaměstnavatele stát další peníze. „Dopad na státní rozpočet či na rozpočty územních samosprávných celků (resp. na ostatní veřejné rozpočty) bude spočívat v nákladech na vytvoření vnitřního oznamovacího systému. Ten bude vyžadovat zajištění personálních (odborně způsobilých zaměstnanců) a technických kapacit pro oznamování,“ stojí v důvodové zprávě. Zpráva dodává, že úřady budou moci sdílet kanál společně.

Předkladatel možnost pronájmu kanálu doplní do zákona

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Irena Válová