Čtvrtek, 7. července, 2022

Daniela Kovářová k opatrovnickým věcem u notáře: Lásku ani respekt nelze násilím vynutit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Budeme se rozvádět před notářem? Ministerstvo spravedlnosti předložilo k připomínkám návrh novely občanského zákoníku. Je to krok správnou cestou, nebo přinese více komplikací? Podle prezidentky Unie rodinných obhájců Daniely Kovářové je třeba zdůraznit, že i podle novely rozvody i nadále zůstanou doménou soudu.

Unie rodinných advokátů vydala k rozvodům u notáře negativní stanovisko. Jak se na návrhy změn díváte vy osobně?
Věci nejsou tím, čím se zdají být. Návrh mění občanský zákoník, občanský soudní řád, notářský řád, insolvenční zákon, zákon o soudních poplatcích a zákon o zvláštních řízeních soudních. Obsahuje celou řadu různých změn, o kterých se vůbec nehovoří. A v žádném případě nechce přenést rozvody na notáře. Rozvody i nadále zůstanou doménou soudu.

Jaké návrhy považujete za pozitivní?
Velmi vítám zrovnoprávnění manželů a nesezdaných párů i ocenění rodičů, kteří se umí dohodnout. Pokud se dnes nesezdané rodičovské páry dokáží na dětech dohodnout, nepotřebují žádnou dohodu ani žádný soud. Naopak stejně rozumní manželé musí k soudu, který jim dohodu posvětí, což je poněkud diskriminační. Návrh ruší povinné opatrovnické řízení před rozvodem u dvojic, které se slušně rozcházejí, což považuji za výborný krok. Slušné rodiče odměníme, do jejich dohody o dětech nemá stát zasahovat, jeho úkolem je dohlížet na hraniční případy. Vedle této vítané změny ovšem návrh těm rozumným komplikuje život, protože požaduje, aby dohody o dětech sepsal notář ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností. Vykonatelnost u rodinných věcí není to hlavní, protože lásku ani respekt nelze násilím vynutit.

Dohodnuté rozvody u manželů, kteří jsou schopni se domluvit, už dnes probíhají klidně a rychle. Proč podle vás ministerstvo tuto změnu navrhuje?
Důvody pro tuto změnu neznám, praxe po nich nevolá, dohodnuté rozvody žádné problémy nezpůsobují, řízení je rychlé a manželé jsou obvykle v řádu tří týdnů až jednoho měsíce rozvedeni. Dnes ovšem stačí ústní dohoda o dětech a písemná dohoda o majetku s ověřenými podpisy, kterou si běžně manželé bez většího majetku sepisují sami a ověří na obecním úřadě, složitější dohody sepisují advokáti, kteří účastníkům podpis ověří. Nevím o žádných problémech, které by tento systém vyvolával. Běží bez problémů řadu desetiletí. Naopak návrh postavení účastníků ztěžuje, zdražuje a komplikuje. Zvedá také soudní poplatky, u sporných rozvodů až na 7000 korun.

O notářích je známo, že jsou jako profesní skupina velmi dobrými lobbisty a vyjednavači. V minulosti prosadili formu notářských zápisů do mnoha oblastí zejména korporátní agendy, kterou dříve zajišťovali advokáti. Jde podle vás o jejich zájem?
Považuji to za vysoce pravděpodobné, protože součástí návrhu je podrobná novela notářského řádu, která obsahuje řadu náležitostí, které mají notářské zápisy pro rozvádějící se manžele obsahovat. Těžko lze předpokládat, že by ministerstvo samo od sebe takto radikálně do kompetencí notářů zasahovalo. Je to ovšem paradoxní, protože zejména ve velkých městech je notářů málo a poptávka po jejich službách značná, takže se na volný termín u notáře musí dlouho čekat. Stačí se podívat na statistiky: ročně se u nás rozvede 24.000 párů, polovina dohodnutou formou. Advokátů je v naší zemi 13.000, zatímco notářů jen 650. S několika notáři jsem mluvila a někteří se již nyní děsí, že nával práce nebudou zvládat. Není proto žádného důvodu, aby tato agenda advokátům nezůstala zachována.

Unie rodinných advokátů považuje návrh za protiústavní a ve svém stanovisku argumentuje rozporem s Úmluvou o právech dětí. Proč myslíte, že by přijetí návrhu nezletilé děti připravilo o jejich práva?
Dítě má právo na informace o tom, co kolem něj probíhá, a má právo se k věci vyjádřit. Jeho názor dnes zjišťuje soud nebo opatrovník. Návrh ovšem povinnost soudu zjistit názor dítěte vypouští. Rodinné právo v minulosti bývalo opomíjenou popelkou, dnes je však plnoprávným právním odvětvím vyžadujícím znalosti, zkušenosti, specializaci a celoživotní vzdělávání v mnoha souvisejících oborech a dovednostech. Rodinní advokáti velmi často moderují rodičovský konflikt, korigují leckdy krajní prvotní stanoviska svých klientů a myslí i na zájem nezletilých dětí. Notáři se na rodinnou agendu nikdy nespecializovali, nevzdělávali se, nemají zkušenosti, znalosti, dovednosti a je nemyslitelné, aby je v krátké době všichni získali. Účinnost návrhu se předpokládá tři měsíce po přijetí. Z uvedeného plyne, že zájmem dítěte zvysoka opovrhuje. Otázka zná – proč se tak děje? Proč teď? A co je na všech těch návrzích prorodinného? Spíš jde o další krok, který rodinu systematicky ničí.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY