Exekutorská komora jednala s ministerstvem o zjednodušení srážek ze mzdy

Vedení Exekutorské komory Foto: archiv

Další osud novely Exekučního řádu a Občanského soudního řádu, zjednodušení srážek ze mzdy, či zápisy do Centrální evidence nemovitostí. Takové byly body z jednání, které proběhlo na konci března mezi Ministerstvem spravedlnosti a Exekutorskou komorou.

Za prezídium Komory se jednání zúčastnil prezident Vladimír Plášil, viceprezident Jan Mlynarčík a členka prezídia Vendula Flajšhansová. Za Ministerstvo spravedlnosti participovali na jednání náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk, ředitelka legislativního odboru Pavla Belloňová, vedoucí oddělení profesní legislativy Kateřina Maršálková a Renata Červená.

Více než čtyřhodinové pracovní jednání se zaměřilo na projednání podnětů Komory k právní úpravě exekučního řízení, předané již dříve Ministerstvu spravedlnosti, téma diskutovaného převodu justičních pohledávek na Celní správu a novelu vyhlášky o Centrální evidenci exekucí.

Jak sdělil Plášil České justici, na jednání byly v podrobnostech komentovány návrhy Komory směřující k nahrazení všeobecně odmítané koncentrace řízení (tzv. „sněhová koule“) zavedením principu místní příslušnosti, zjednodušení doručování pro „chronické nepřebírače“ vyvěšením na centrální úřední desku apod., zastavování exekucí ex lege v předem definovaných případech, zjednodušení srážek ze mzdy a další návrhy směřující především k racionalizaci a zrychlení exekučního řízení.

Velká pozornost byla věnována rozšíření další činnosti soudních exekutorů směrem k inkasní činnosti, a dále možné revizi exekutorského tarifu vyjmutím některých položek z paušálu. V některých diskutovaných bodech přetrvává zdrženlivý postoj Ministerstva, což se týká dlouhodobě diskutované místní příslušnosti, v dalších však byla vedena konstruktivní debata, jejímž výsledkem byla žádost zástupců Ministerstva o zaslání dalších podkladů k prezentovaným bodům. „Pozitivním výsledkem tohoto jednání je rovněž předběžná dohoda na vytvoření pracovní skupiny zástupců Komory a Ministerstva spravedlnosti, která se bude věnovat možným podobám novely EŘ/OSŘ. Žádost o vytvoření této pracovní skupiny byla odeslána prezidentem Komory ministrovi spravedlnosti obratem po vrácení ministerské novely z LRV k přepracování. Rovněž byla Komora přizvána na participaci v meziresortní pracovní skupině, která se bude věnovat zjednodušením srážek ze mzdy,“ vyjmenovává prezident EK ČR další body jednání s tím, že v neposlední řadě prezentovali zástupci Komory rovněž argumenty proti převodu justičních pohledávek na orgány Celní správy a pro přenesení této agendy na efektivnější exekuční úřady.

V části věnované novele vyhlášky o centrální evidenci exekucí potvrdili zástupci Ministerstva dříve prezentované požadavky Agentury pro sociální začleňování, jakož i neziskových organizací, na rozšíření výpisů z CEE o údaj o věřiteli pouze pro „vlastní“ výpisy povinných, nikoliv pro třetí osoby, a dále o aktualizaci vymáhané částky. Některé z těchto položek bude nezbytné upravit zákonem, v budoucnu však bude tlak na rozšíření informační báze CEE růst, uzavírá Plášil.

To, že návrh, který již dvakrát Legislativní rada vlády (LRV) vrátila, bude ministerstvo posílat upravený i napotřetí, potvrdila České justici Lucie Machálková z tiskového oddělení. „Novelizace předpisů upravujících výkon rozhodnutí a exekuce Ministerstva spravedlnosti projednala LRV v únoru s tím výsledkem, že se jednání LRV přerušuje a návrh má být dopracován podle návrhu stanoviska LRV a připomínek, které na jednání zazněly. V současné době vyhodnocujeme další postup a možnosti a předpokládáme, že návrh v dohledné opět předložíme Legislativní radě vlády,“ uvedla.

Dušan Šrámek