Pondělí, 23. května, 2022

Co má dělat slušný advokát? Etický kodex advokátů má svůj první knižní komentář

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokáti v úterý pokřtili vůbec první knižní komentář ke svému etickému kodexu. Jeho spoluautory jsou advokáti Daniela Kovářová a Tomáš Sokol. Podle něj se advokáti, až na vzácné výjimky, chovali před rokem 1989 slušněji než dnes. Brzdilo je i to, že nebyla taková svoboda slova jako dnes.

Podle Tomáše Sokola je etický kodex jako takový pojmem téměř chimérickým, vždyť ještě před třiceti lety málokdo věděl, co si pod ním představit.  „Před rokem 1989 nás advokátů v celé republice bylo jen pár stovek. Všichni jsme se navzájem znali a tykali si. Takže aby advokát tehdy dělal něco, co by bylo v rozporu s nepsanou advokátní etikou, to pro něj do značné míry znamenalo vyobcování. Někomu to bylo jedno, ale většině advokátů to jedno nebylo. Takže advokáti se k sobě před listopadem 1989, až na vzácné výjimky, chovali slušněji než dnes. Samozřejmě je brzdilo i to, že nebyla taková svoboda slova jako dnes. A k některým excesům, třeba ke zpronevěře klientských peněžních prostředků, tehdy prostě nedocházelo tak často jako nyní proto, že lidé tehdy nebyli tolik majetní, aby vůbec měli advokátům co do správy svěřit,“ uvedl místopředseda České advokátní komory.

Dnes už ale mají etické kodexy nezastupitelné místo ve veřejné správě i ve firmách. Zejména pro firmy představuje dobře napsaný etický kodex jedno z mnoha opatření, jak odvrátit postih podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Svůj kodex také představili státní zástupci. „Česká advokátní komora je výjimečná v tom, že vytvořila svůj vlastní etický kodex, jemuž současná soudní praxe, která se zabývá přezkumem kárných rozhodnutí České advokátní komory nad advokáty, opakovaně přiznává sílu obecně závazného předpisu, tedy že se tímto kodexem musí řídit každý advokát, a pokud ne, bude sankcionován,“ uvedl Sokol.

„Při psaní komentáře jsme vycházeli z veškeré dostupné soudní i kárné judikatury. Naším cílem bylo v přehledně sepsat, co všechno se podle etického kodexu smí, a co už ne. Na mnoha místech píšeme, co slušný advokát dělat nemá,“ doplnila Tomáše Sokola Daniela Kovářová.


„…advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu…“ (Čl. 4 odst. 1 etického kodexu advokátů)


Publikace navazuje na knižní komentář k zákonu o advokacii, vydaný u nakladatelství Wolters Kluwer v září 2017.

Etický kodex advokátů nabyl účinnosti v roce 1997. Přijalo ho představenstvo České advokátní komory v roce 1996, sestávající tehdy výjimečně zčásti ze zástupců České advokátní komory a zčásti z představitelů zanikající Komory komerčních právníků, která se s Českou advokátní komorou sloučila k 1. červenci 1996. Etický kodex upravuje povinnosti advokátů vůči svým klientům, zaměstnancům a advokátním koncipientům, ostatním advokátům i České advokátní komoře. Obsahuje rovněž pravidla pro reklamu advokátů. Porušení povinností uložených advokátům etickým kodexem zakládá kárnou odpovědnost. Advokáti jsou povinni řídit se etickým kodexem nejen při výkonu advokacie, ale i ve svém soukromém životě.

Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY