Poslanci chtějí posílit práva obžalovaných, pokládají základy kontradiktorního procesu

Poslanecká sněmovna Ilustrační foto

Novelou trestního řádu navrhuje skupina poslanců změnit mimo jiné jednání soudu bezprostředně po podání obžaloby. Poslanci chtějí rozšířit povinnosti předsedy senátu v trestním řízení už v souvislosti s doručením obžaloby a posílit v tuto chvíli práva obžalovaného. Obžalovaný bude moci v reakci na obžalobu učinit nově prohlášení o vině nebo se vyjádřit ke skutečnostem, které má za nesporné.

Významnou a vzájemně provázanou novelu trestního řádu navrhují právníci ze sněmovny, a to poslanci Helena Válková (ANO11), Marek Benda (ODS), Jan Chvojka (ČSSD), Zdeňka Ondráček (KSČM), Marek Výborný (KDU-ČSL), Tomáše Kohoutek (ANO11) a Dominik Feri (TOP09), kteří zřejmě ztrácejí trpělivost se stále ještě neuskutečněnou rekodifikací trestního řádu.

Svými kroky pokládají poslanci základy kontradiktorního procesu, jak o něm právní profesionálové léta hovoří. Ostatně v důvodové zprávě na rekodifikační práce poslanci narážejí.  „K rozšíření možných prohlášení obviněného: Na základě inspirace dosavadními pracemi na rekodifikaci trestního řádu se navrhuje posílit roli stran v řízení před soudem, konkrétně významněji je zapojit do průběhu řízení na počátku hlavního líčení před zahájením dokazování,“ uvádí skupina poslanců v důvodové zprávě.

Obhajoba významně zapojená od začátku řízení

Rozšíření by měl doznat už §196 trestního řádu, podle kterého jedná předseda senátu poté, co je soudu doručena obžaloba. Už na tomto místě návrh počítá s významným zapojením obžalovaného a jeho obhájce. Navrhované znění §196:

Par. 196 Doručení obžaloby

(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě.

(2) Předseda senátu spolu s doručením opisu obžaloby upozorní obžalovaného, že má právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména, a) zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů, b) zda má zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chce v hlavním líčení prohlásit svou vinu, c) zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a d) které skutečnosti považuje za nesporné.

(3) Předseda senátu spolu s upozorněním podle odstavce 2 poučí obžalovaného o následcích spojených s vyjádřeními uvedenými v odstavci 2; poučí jej zároveň i o tom, že vyjádření k obžalobě, nejde-li o doznání nebo o prohlášení viny, může za něj učinit i jeho obhájce, a to i když se hlavní líčení koná v jeho nepřítomnosti. Zašle-li obžalovaný vyjádření k obžalobě, předseda senátu je doručí státnímu zástupci.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová