Stížnost ombudsmance odhalila chaos v titulech. Zkratku nelze zapsat do dokladu

Graduační prsten Foto: Wikipedia

Za chaotickou a absurdní situaci v zapisování zkratek akademických titulů do občanských průkazů označila veřejná ochránkyně práv současný stav, kdy zkratku titulu nelze zapsat, není-li součástí diplomu. Ombudsmanka na věc upozorňuje poslance a chce iniciovat jednání s ministerstvem školství a ministerstvem vnitra. V ČR mají lidé zapsáno v průkazech na 342 různých verzí titulů.

Vyplývá to z poslední čtvrtletní zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv určené poslancům parlamentu. „Z ukončených případů v oblasti veřejné správy ombudsmanka upozorňuje poslance např. na absurdní situaci v zapisování akademických titulů do občanských průkazů. Zjistili jsme, že podle rejstříku Ministerstva vnitra mají lidé v průkazech zapsáno 342 různých titulů a zkratek v rozličných jazykových verzích. Běžně užívanou zkratku titulu však zapsat nelze, pokud není přímo uvedena ve vysokoškolském diplomu,“ uvádí v doprovodné zprávě veřejná ochránkyně práv.

Současně po ročním šetření ombudsmanka uzavírá, že české úřady odmítnutím zápisu zkratky zahraničního titulu do dokladu občana český zákon neporušily: „Šetřením jsem dospěla k závěru, že Magistrát města Ostravy a Krajský úřad Moravskoslezského kraje nepochybily,“ uvádí se přímo v šetření.

Není-li zkratka na diplomu, nelze ji osvědčit

Šetření chaosu v zapisování titulů začalo loni v březnu stížností občana na jednání Magistrátu města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  Občan, který ukončil vysokoškolské studium ve Velké Británii a toto uznala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a osvědčila jeho právo používat titul Master of Sciences, přesto nedosáhl toho, aby mu byla zkratka MSc zapsána do občanského průkazu. „Magistrát to odmítl s tím, že pro zapsání zkratky titulu je nutné mít zkratku uvedenu v originále diplomu a následně v osvědčení. Podle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které magistrát obstaral, vysoká škola v České republice na osvědčení uvádí autentické znění titulu, jak je uvedeno v zahraničním diplomu. Stěžovatel se obrátil na Ministerstvo vnitra a dozvěděl se, že zkratky MSc a MSc. jsou již zavedeny v číselníku titulů. Stěžovatel korespondoval s Univerzitou v Bedfordshire, která mu sdělila, že má předdefinované vzory diplomu a pouze ty může používat,“ popisuje v šetření Hlavu XXII veřejná ochránkyně práv.

„Obrátil se i na VŠB-TUO, která mu sdělila, že není-li zkratka titulu uvedena na zahraničním diplomu, nemůže ji uvést na osvědčení. Stěžovatel vyhledal na internetových stránkách Univerzity v Bedfordshire, že absolventi oboru, který vystudoval, používají zkratku MSc,“ pokračuje popis kafkovské cesty Ostravou absolventa zahraničního studia.

Po podání podnětu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje se občan dozvěděl, že „je oprávněn užívat titul Master of Sciences, nikoli ve zkratce MSc, neboť tato zkratka není na osvědčení vydaném Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava“.

Osvědčení je však podklad pro číselník titulů

Podle popisu dalšího šetření ombudsmanka zjišťovala, jaká je v zapisování titulů praxe. Od ministerstva vnitra se dozvěděla, že k říjnu 2018 obsahuje seznam používaných titulů celkem 342 titulů, resp. zkratek titulů a vědeckých hodností, mezi jinými MSc., M.Sc., MSc, Master of Science a Master of Science. Podkladem pro číselník je „osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či příslušnou vysokou školou a diplom, vysvědčení nebo obdobný doklad vydaný zahraniční vysokou školou“. „Pokud je v těchto dokumentech zkratka uvedena, do číselníku se zavede, pokud není, zapíše se titul pouze v plném tvaru. Podle ředitele odboru správních činností Ministerstva vnitra není způsob zapisování zkratek titulů získaných v zahraničí stanoven žádným právním předpisem,“ cituje ombudsmanka vnitro.

Jak dále veřejná ochránkyně práv v šetření uvádí, titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem – zákonem o vysokých školách. Náležitosti zápisu titulu do občanského průkazu pak stanoví zákon o občanských průkazech: „Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.“

Nevydala ji škola, úřad ji nesmí vymyslet

„O titulech a zkratkách není v části zákona o vysokých školách, která se týká uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, zmínka. Zákon o vysokých školách sice v jednom svém ustanovení zmiňuje ,mezinárodně uznávaný titul´, avšak nespecifikuje, co se tím rozumí. Odpověď na otázku, které akademické tituly jsou, alespoň v rámci Evropy, mezinárodně uznávané a jaké mají zkratky, nedává ani evropské právo,“ popisuje dále směr svého šetření ombudsmanka.

Jak dále vyplývá ze šetření, české úřady nemohou zkratku vytvářet za zahraniční školu, pokud ji škola neuvede na diplomu, což se přihodilo v tomto případě: „Nejsou-li zkratka titulu a způsob jejího zápisu zřejmé z veřejné listiny vydané zahraniční vysokou školou, česká vysoká škola či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je nemohou v uznávacím osvědčení ,dotvořit´, a nemohou ani rozhodnout o přiznání odpovídajícího českého akademického titulu,“ stojí v šetření ombudsmanky, která rovněž upozorňuje, že i „pro zápis zahraničních akademických titulů a jejich zkratek do občanského průkazu platí, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“.

Chaos v oslovování akademiků a psaní zkratek

Veřejná ochránkyně dále upozorňuje, že neexistující pravidla v titulech vedou k chaosu v oslovování absolventů a ve způsobu psaní zkratek titulů: „Domnívám se, že současná právní úprava v zákoně o vysokých školách vytvořila nepřehlednou a absurdní situaci, jejímž důsledkem je nejen více než 300 nejrůznějších titulů a zkratek titulů zapsaných do občanských průkazů českých státních občanů, ale také rozpaky, jak absolventy zahraničních magisterských studijních programů správně oslovovat a zda zkratku titulu psát před jméno, anebo za příjmení,“ stojí v závěru šetření, které skončilo letos v lednu.

„Za účelem nalézt možná východiska ze současné poněkud chaotické situace jsem se rozhodla iniciovat jednání vedoucích příslušných odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra,“ uzavírá ombudsmanka, která ze šetření vydala právní věty.

Právní věty

Právní řád České republiky neupravuje, co se rozumí mezinárodně uznávaným titulem, a nestanoví pravidla pro užívání titulů získaných studiem na zahraničních vysokých školách. Správní orgán proto nepochybí, jestliže titul získaný studiem na zahraniční vysoké škole nezapíše (podle § 3 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) do občanského průkazu ve zkratce, není-li zkratka titulu uvedena na zahraničním diplomu.

Irena Válová