Soudci se vzepřeli ministerstvu kvůli etickému kodexu

Ministryně Benešová se svými náměstky Michalem Fraňkem a Klárou Cetlovou Foto: archiv

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se rozhodla vstoupit do debat ohledně podoby etického kodexu soudců. 8. července proto oslovila dopisem předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů, a také prezidentku Soudcovské unie (SU) s tím, že pro vznik kodexu ustavuje komisi a vyzývá je k účasti na její práci. Její výzvu však předsedové soudů odmítli. O věci jako první informoval Český rozhlas.

Ministryně Benešová v tomto dopise předsedům soudů zdůvodňuje svůj záměr přijmout závazný etický kodex soudce požadavky z poslední hodnotící zprávy skupiny států proti korupci GRECO, jejichž naplnění si stanovila jako svůj úkol. Ve zprávě je ČR kritizována mj. právě za absenci etických kodexů soudců a státních zástupců. Rozhodla se proto ustavit ministerskou komisi a předsedy soudů vyzvala k vyslání jejich zástupců, kteří by se na vzniku kodexu podíleli. O

„Etický kodex soudce by měl mít hodnotově založený aspirativní charakter, který primárně nebude pouze kopírovat povinnosti soudců již zakotvené v právním řádu České republiky, nýbrž bude klást na soudce vyšší nároky v oblasti etického jednání při výkonu funkce soudce, ale i v soukromém životě“, píše Benešová. Ta také vyjadřuje záměr výsledný kodex doporučit předsedům soudů k vydání coby vnitřní předpis. „Výsledný návrh Etického kodexu soudce a souvisejícího komentáře si Vám následně dovolím poskytnout s doporučením, abyste jej ve své působnosti vydali formou vnitřního předpisu se závazností pro soudce působící u Vámi vedeného soudu. V žádném případě se tedy nebude jednat o jakoukoliv moji snahu ingerovat do nezávislého postavení soudů a soudců. Z mé strany půjde toliko o doporučení a bude pak na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem s Etickým kodexem soudce naložíte“, popisuje své představy Benešová.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Navzdory době letních dovolených se 18. července sešli všichni oslovení, s výjimkou dvou předsedů KS (Praha, Hradec Králové) a na tomto setkání domluvili společný postup. Tedy že výzvu ministryně odmítnou a oznámí jí svoji představu řešení. Na zmíněném setkání bylo konstatováno, že stejný problém, jako ČR, má i Německo a Rakousko a i zde přijetí závazného kodexu brání absence orgánu reprezentujícího moc soudní. Pokud má takový kodex vzniknout, shodli se účastníci, pak musí vzejít zevnitř justice a má mít charakter spíše preventivní, přičemž není možné jej aplikovat formou vnitřního předpisu tak, jak navrhla ministryně. K tomuto účelu si soudci ustaví vlastní pracovní těleso, kde budou zástupci jednotlivých soudů, na jejichž nominaci se budou podílet i soudcovské rady. Na souboru etických doporučení pak pracuje aktuálně SU, která má tento soubor přijmout v říjnu na svém shromáždění. Justiční funkcionáři se také shodli, že závazné etické principy dostatečně upravuje zákon o soudech a soudcích a jsou vynutitelné v rámci kárného řízení. Jejich úsilí by tak mělo směřovat spíše k co největší osvětě uvnitř justice samotné.

Na konci července tak předsedové obou nejvyšších soudů, Pavel Šámal a Michal Mazanec, a prezidentka SU Daniela Zemanová, poslali ministryni Benešové dopis, v němž ji informují o závěrech setkání a ustavení pracovní skupiny. „Tato skupina se bude dlouhodobě zabývat otázkami formulace etických pravidel chování soudců, která by byla přijatelná pro všechny soudce, a současně bude diskutovat i možný způsob jejich přijetí ve smyslu doporučení GRECO pro Českou republiku a všechny podstatné související otázky.
Při této práci předpokládáme využití již vypracovaných materiálů Soudcovské unie, dále Bangalore Principles of Judicial Conduct a také zahraničních zkušeností organizací soudců ve státech, které již obdobný Etický kodex soudce přijaly. Na podkladě jednání této pracovní skupiny hodláme také zajistit důvěrné poradenství pro soudce v etických otázkách. Věříme, že tato aktivita, tj. vznik pracovní skupiny soudců s popsanou náplní činnosti, pomůže splnit cíle, ke kterým směřuje doporučení GRECO, efektivněji nežli navrhovaný záměr Ministerstva spravedlnosti“, stojí mj. v tomto dopise. O etickém kodexu již soudci v minulosti jednali.

Takový závěr může být pro ministerstvo překvapivý, neboť ještě v únoru Nejvyšší soud (NS) vyzýval ministerstvo k přesně takové aktivitě, kterou nyní předvedla Benešová. „K zavádění etických kodexů soudců a státních zástupců lze uvést, že o tomto se diskutuje dostatečně dlouho na to, aby Ministerstvo spravedlnosti přikročilo již ke konkrétní realizaci výstupů z nich, nikoliv aby se jen v těchto diskuzích neustále pokračovalo“, stojí v připomínkách NS k záměrům ministerstva v boji s korupcí na rok 2019.

(pd)