Sobota, 4. prosince, 2021

Soudci se vzepřeli ministerstvu kvůli etickému kodexu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se rozhodla vstoupit do debat ohledně podoby etického kodexu soudců. 8. července proto oslovila dopisem předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů, a také prezidentku Soudcovské unie (SU) s tím, že pro vznik kodexu ustavuje komisi a vyzývá je k účasti na její práci. Její výzvu však předsedové soudů odmítli. O věci jako první informoval Český rozhlas.

Ministryně Benešová v tomto dopise předsedům soudů zdůvodňuje svůj záměr přijmout závazný etický kodex soudce požadavky z poslední hodnotící zprávy skupiny států proti korupci GRECO, jejichž naplnění si stanovila jako svůj úkol. Ve zprávě je ČR kritizována mj. právě za absenci etických kodexů soudců a státních zástupců. Rozhodla se proto ustavit ministerskou komisi a předsedy soudů vyzvala k vyslání jejich zástupců, kteří by se na vzniku kodexu podíleli. O

„Etický kodex soudce by měl mít hodnotově založený aspirativní charakter, který primárně nebude pouze kopírovat povinnosti soudců již zakotvené v právním řádu České republiky, nýbrž bude klást na soudce vyšší nároky v oblasti etického jednání při výkonu funkce soudce, ale i v soukromém životě“, píše Benešová. Ta také vyjadřuje záměr výsledný kodex doporučit předsedům soudů k vydání coby vnitřní předpis. „Výsledný návrh Etického kodexu soudce a souvisejícího komentáře si Vám následně dovolím poskytnout s doporučením, abyste jej ve své působnosti vydali formou vnitřního předpisu se závazností pro soudce působící u Vámi vedeného soudu. V žádném případě se tedy nebude jednat o jakoukoliv moji snahu ingerovat do nezávislého postavení soudů a soudců. Z mé strany půjde toliko o doporučení a bude pak na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem s Etickým kodexem soudce naložíte“, popisuje své představy Benešová.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Navzdory době letních dovolených se 18. července sešli všichni oslovení, s výjimkou dvou předsedů KS (Praha, Hradec Králové) a na tomto setkání domluvili společný postup. Tedy že výzvu ministryně odmítnou a oznámí jí svoji představu řešení. Na zmíněném setkání bylo konstatováno, že stejný problém, jako ČR, má i Německo a Rakousko a i zde přijetí závazného kodexu brání absence orgánu reprezentujícího moc soudní. Pokud má takový kodex vzniknout, shodli se účastníci, pak musí vzejít zevnitř justice a má mít charakter spíše preventivní, přičemž není možné jej aplikovat formou vnitřního předpisu tak, jak navrhla ministryně. K tomuto účelu si soudci ustaví vlastní pracovní těleso, kde budou zástupci jednotlivých soudů, na jejichž nominaci se budou podílet i soudcovské rady. Na souboru etických doporučení pak pracuje aktuálně SU, která má tento soubor přijmout v říjnu na svém shromáždění. Justiční funkcionáři se také shodli, že závazné etické principy dostatečně upravuje zákon o soudech a soudcích a jsou vynutitelné v rámci kárného řízení. Jejich úsilí by tak mělo směřovat spíše k co největší osvětě uvnitř justice samotné.

Na konci července tak předsedové obou nejvyšších soudů, Pavel Šámal a Michal Mazanec, a prezidentka SU Daniela Zemanová, poslali ministryni Benešové dopis, v němž ji informují o závěrech setkání a ustavení pracovní skupiny. „Tato skupina se bude dlouhodobě zabývat otázkami formulace etických pravidel chování soudců, která by byla přijatelná pro všechny soudce, a současně bude diskutovat i možný způsob jejich přijetí ve smyslu doporučení GRECO pro Českou republiku a všechny podstatné související otázky.
Při této práci předpokládáme využití již vypracovaných materiálů Soudcovské unie, dále Bangalore Principles of Judicial Conduct a také zahraničních zkušeností organizací soudců ve státech, které již obdobný Etický kodex soudce přijaly. Na podkladě jednání této pracovní skupiny hodláme také zajistit důvěrné poradenství pro soudce v etických otázkách. Věříme, že tato aktivita, tj. vznik pracovní skupiny soudců s popsanou náplní činnosti, pomůže splnit cíle, ke kterým směřuje doporučení GRECO, efektivněji nežli navrhovaný záměr Ministerstva spravedlnosti“, stojí mj. v tomto dopise. O etickém kodexu již soudci v minulosti jednali.

Takový závěr může být pro ministerstvo překvapivý, neboť ještě v únoru Nejvyšší soud (NS) vyzýval ministerstvo k přesně takové aktivitě, kterou nyní předvedla Benešová. „K zavádění etických kodexů soudců a státních zástupců lze uvést, že o tomto se diskutuje dostatečně dlouho na to, aby Ministerstvo spravedlnosti přikročilo již ke konkrétní realizaci výstupů z nich, nikoliv aby se jen v těchto diskuzích neustále pokračovalo“, stojí v připomínkách NS k záměrům ministerstva v boji s korupcí na rok 2019.

(pd)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY