Vnitro: Korupce nejvíce zasahuje oblast státních zakázek, sportu a zdravotnictví

Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v odůvodnění uvedl, že bylo porušeno právo FAČR na zákonného soudce Foto: archiv

Korupce v ČR postihuje politiku, ekonomiku i společnost, ale nejde o systémový problém, nýbrž o selhávání jednotlivců. Také loni se korupce a organizovaný zločin vyskytovaly zejména v oblasti veřejných zakázek, stavebnictví, nákupech pro zdravotnictví a IT pro stát. Zasaženy korupcí jsou všechny oblasti sportu. Počet odsouzených za korupci však loni klesl. Analýza případů spojených se starosty, hejtmany a radními naopak ukázala korupci na hranici statistické chyby. Vyplývá to ze Zprávy o situaci  v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018, kterou vydalo ministerstvo vnitra a schválila vláda.

Korupce v České republice je i není problém, vyplývá ze Zprávy: „Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství i společnost. Je přítomna ve všech zemích světa a zasahuje každou oblast lidské činnosti, zasahuje tedy i ČR. Nelze však konstatovat, že by se jednalo o systémový problém provázaný s konkrétní činností či oblastí, spíše lze konstatovat, že korupční činnost v ČR v roce 2018 byla úzce vázána na morální selhání jednotlivce. Přesto lze specifikovat určité činnosti a oblasti, v nichž se vyskytuje častěji, uvádí ministerstvo vnitra samostatnou kapitolu Zprávy věnovanou korupci.

Že jde v České republice o závažný jev uvádí rovněž letošní výroční zpráva o činnost Nejvyššího státního zastupitelství, která rovněž upozornila na korupci, která podle státních zástupců navíc roste, informovala již dříve Česká justice.

Počet osob odsouzených za korupci v roce 2018 však klesl, vyplývá ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti, jak ji předložilo ministerstvo vnitra: „Pro trestné činy úplatkářství (§ 331-334 TZ) bylo odsouzeno 69 osob, což představuje pokles oproti počtu odsouzených v roce 2017 o 11 osob,“ uvádí se v materiálu.

Stav nezměněn: státní zakázky, sport, zdravotnictví

Jak dále uvádí Zpráva ministerstva vnitra, co se týče korupce v ČR nedochází k žádnému vývoji. Korupce stále provází státní a veřejné zakázky: „Stejně jako v roce 2017 byla tzv. velká korupce v roce 2018 v ČR spojena zejména s oblastí zadávání veřejných zakázek, konkrétně se stavebními zakázkami, nákupem zdravotních zařízení a s oblastí IT služeb. Tak jako v roce 2017, tak i v roce 2018 se korupce a s ní spojený organizovaný zločin v oblasti veřejné správy soustředil především na ovlivňování zakázek na externí služby pro úřady,“ stojí ve Zprávě.

Dalším notoricky korupčním oborem je zdravotnictví, zejména nákupy předražených přístrojů, technologií a služeb za úplatu těm, kdo o nákupech rozhodují. „Společnosti soutěžící o získání zakázky na dodávky zdravotnického materiálu se snaží uplácet osoby, které rozhodují o tom, jaký materiál, a především od koho, nakoupí. Korupce je v těchto případech velice latentní,“ stojí ve Zprávě.

Rovněž letitý problém korupce ve sportu přetrvává: „V roce 2018 stejně jako v předešlých obdobích jsou korupčním jednáním zasaženy téměř všechny oblasti sportu, zejména v souvislosti s ovlivňováním či falšováním výsledků zápasů, s pořádáním sportovních zápasů, při rozhodování orgánů sportovních klubů, se zneužíváním fondů klubu určených pro sportovní účely pro vlastní obohacení nebo v rámci přestupu hráčů,“ uvádí se ve Zprávě.

Fenomén: Investiční podvody zahraničních korporací

Typickým fenoménem ve sportovní korupci  jsou podle zprávy Číňani: „Typickým projevem signalizujícím možné podezření na korupční jednání v souvislosti se sázkovým podvodem je vstup nového majitele, zpravidla ze zahraničí, do sportovního klubu nižší kategorie a příchod nových hráčů. V této souvislosti lze poukázat např. na aktivity ze strany čínských subjektů. Situace v roce 2018 ukázala, že tento celosvětový fenomén se nevyhnul ani ČR,“ upozorňuje vnitro.

Konkrétní korupce v ČR je pak spojena mimo jiné s Vietnamci. „Co se týká korupce tzv. na nižší úrovni, která však i přesto představuje aktuální problém, pak byly zaznamenány korupční případy, na nichž se podílí příslušníci některých cizineckých skupin v ČR, kteří v souvislosti s vyřizováním svých žádostí uplácí úředníky, přičemž toto jednání je v rámci jejich komunity považováno za běžné a nezbytné (jedná se např. o vietnamskou menšinu),“ stojí ve Zprávě.

A zcela novým fenoménem jsou zahraniční obchodní korporace, které v ČR páchají investiční podvody: „Nový fenomén představují investiční podvody páchané prostřednictvím internetu se zapojením cizozemských obchodních korporací. Tuto hrozbu již před několika lety detekoval rovněž Europol,“ uvádí se doslova ve Zprávě.

Korupce na radnicích je jen zlomek

Korupce naopak není nikterak výrazně rozšířená mezi volenými zastupiteli – starosty, radními a hejtmany. Vnitro spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím vyhotovilo na základě usnesení Ústavně právního výboru parlamentu a rovněž na základě vyžádané součinnosti od ministerstva spravedlnosti materiál „Analýza trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků“.

Z předmětné analýzy vyplývá, že korupce na úrovni starostů, hejtmanů a radních je takřka na úrovni statistické chyby: „Z analýzy trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků za období let 2013–2017 zejména vyplývá, že tato oblast trestné činnosti tvoří z celkového objemu kriminality statisticky zcela zanedbatelný zlomek. Jedná se o méně než 0,03 % ze všech trestních řízení (za období pěti let se jedná o 438 věcí při celkovém počtu 1 331 328 vydaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení),“ uvádí se doslova ve Zprávě vnitra.

Boj proti korupci zaštiťuje Andrej Babiš

„Nepotvrdila se prezentovaná konstatování, že orgány činné v trestním řízení přepínají trestní represi vůči voleným funkcionářům územních samosprávných celků,“ uvádí se ve Zprávě.

Gestorem vládní protikorupční politiky je ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády. Předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „RVKBK“) coby poradního orgánu vlády pro oblast boje s korupcí je předseda vlády Andrej Babiš, připomíná vnitro, že boj proti korupci zaštítil svojí autoritou premiér.

Irena Válová