Vrchní soud: Koordinace obhajoby spoluobviněných nemůže být použita jako důkaz

Z toho, že spoluobvinění navzájem své výpovědi koordinují, nelze vyvozovat jejich vinu. Tím spíše, jestliže se jedná o vztah mezi advokátem a jeho klientem. Vyplývá to z usnesení Vrchního soudu v Praze (VS), kterým zamítl stížnost proti nepovolení žádosti o obnovu řízení v případu Oleo Chemical. V něm byli odsouzeni za tunelování firmy její bývalí manažeři, naopak osvobozeni byli advokáti z kanceláře MSB Legal i spolupracující obviněný Jaroslav Kubiska.

Rozhodnutí VS předcházelo usnesení Městského soudu v Praze (MěS) ze 6. listopadu 2018 kterým zamítl návrh státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Adama Borguly na povolení obnovy řízení ve věci vedené proti Davidu Michalovi, Karolíně Babákové, Janě Šádkové a Jaroslavu Kubiskovi. To pravomocně skončilo zproštěním obžaloby. MěS shledal, že „návrh státního zástupce není důvodný, když nově navrhované důkazy nemohou samy o sobě, ani ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již dříve, odůvodnit jiné rozhodnutí o vině ve vztahu k osobám, v jejichž neprospěch státní zástupce návrh podal“.

Součást obhajoby

Jak vyplývá z rozhodnutí VS, státní zástupce v řízení o povolení obnovy předložil jako údajně nový důkaz mimo jiné zvukové záznamy pořízené v jiné trestní věci v prostorách advokátní kanceláře MSB Legal, užívaných mj. Davidem Michalem. Jak ale konstatoval VS, MěS si vyžádal pro řízení spisy Okresního soudu Praha – západ, týkající se příslušných povolení k prostorovým odposlechům, a dále spisy, týkající se povolení ke sledování zásilek. Všechny tyto důkazy provedl ve veřejném zasedání, včetně přehrání zájmových pasáží ze záznamu prostorových odposlechů, na něž státní zástupce v návrhu poukazoval. MěS tyto důkazy vyhodnotil a dospěl k závěru, že nejsou dány důvody obnovy ve smyslu § 278 tr. řádu. „Na záznamu prostorových odposlechů zachycené rozhovory Mgr. Davida Michala s JUDr. Kmetěm není možné vykládat jinak než jako přípravu obhajoby pro řízení před soudem, v němž byli oba v pozici obžalovaných, a tudíž si celkem logicky domlouvali jednotný postup, včetně toho, že hovořili i o roli dalších spoluobžalovaných, Mgr. Karolíny Babákové a Jany Šádkové,“ konstatuje VS s tím, že je zcela věcí obviněných, jak budou své právo na obhajobu realizovat. Tedy jakým způsobem se budou před orgány činnými v trestním řízení ve své trestní věci hájit. Mají právo nevypovídat a jejich případné výpovědi mohou být pravdivé, zkreslené či zcela smyšlené, aniž by jim tuto volbu bylo možné přičítat k tíži. „Samozřejmě je nutné předpokládat i situaci, která se ostatně v daném případě prokázala, že spoluobvinění navzájem své výpovědi koordinují, a z takového postupu rozhodně nelze vyvozovat jejich vinu. Státní zástupce, který uvedený důkaz soudu předložil, si ovšem musel být vědom rizika takového zhodnocení, tím spíše, byl-li obviněný Mgr. David Michal zároveň advokátem JUDr. Kmetě a pochopitelně mu z této pozice poskytoval ohledně budoucí výpovědi před soudem konkrétní rady. Jestliže oba obvinění hovoří o tom, jak prezentovat soudu roli Moniky Vocetkové či Jana Valtra, jaký byl smysl smluv mezi OLEO CHEMICAL, a. s. a COKEVILLE ASSETS Inc., baví se o oběhu faktur a probírají obchodní aktivity spol. COKEVILLE ASSETS Inc., přičemž výpovědi JUDr. Kmetě z těchto rozhovorů vzešlé posléze soud neuvěřil, není ještě možné dovozovat, že Mgr. David Michal jeho trestnou činnost (a trestnou činnost dalších obviněných osob) organizoval, resp. řídil, a to ani ve světle skutečností, které vyplynuly z předešlého dokazování“, uvádí se v usnesení VS, kterým posvětil předchozí rozhodnutí MěS, který zamítl Borgulovu žádost o obnovu řízení.

Problematické odposlechy

S hodnocením soudů ohledně důkazu, získaného zmíněným odposlechem, souhlasí i prezident Unie obhájců a místopředseda ČAK Tomáš Sokol. „Soud zcela správně hodnotil, že dva obžalovaní, zejména když jeden byl dříve obhájcem druhého, se mohou radit o postupu při hlavním líčení, jak chtějí. Z usnesení není ale patrno, s jakým odůvodněním OS soud Praha – západ povolil  prostorové odposlechy. Zřejmě ale mělo jít o prostory advokátní kanceláře. V tom případě zde máme  problém, se kterým se soudy nezabývaly. Totiž možnost povolení odposlechu prostor, v nichž se vykonává advokacie. Konkrétně pak odposlech komunikace obhájce s obviněným, což zřejmě nebyla komunikace mezi Mgr. Davidem Michalem a JUDr. Kmetěm. Oba byli obžalovaní a jednali dle VS o své společné obhajobě. Už to by, bez ohledu na advokátní aspekt, mělo činit případné důkazy, získané odposlechem nezákonné“, říká k věci Sokol.

K tomu pak je nutno podle Sokola dále připočíst, že odposlechy nejsou zapínány jen pro určitý obsah komunikace anebo ve vztahu k některým komunikujícím osobám, ale běží automaticky a pak se teprve selektuje, co je jako důkaz potřebné, případně použitelné, což je problematika odposlechů, dopadajících plošně na více osob a porušujících jejich právo na důvěrnost informací, které svěřují advokátovi. Lze totiž předpokládat, že před i po jednání obou obžalovaných bylo v kanceláři jednáno i s jinými klienty, kteří s věcí neměli nic společného. „A přesto byl jistě obsah jejich komunikace s advokátem zaznamenán a pak, po vyslechnutí záznamu nějakým způsobem vyňat z důkazů, užitých vůči výše jmenovaným. Podle mne je tento postup v rozporu s ústavním právem klienta na již zmíněnou důvěrnost toho, co sděluje advokátovi“, problematizuje Sokol prostorový odposlech v místě, kde se poskytují služby advokáta.

Právníky Davida Michala a Karolínu Babákovou zprostil MěS v případu tunelování firmy Oleo Chemical obžaloby v červenci 2017. Jednatele společnosti Cokeville Assets Petera Kmetě a bývalé šéfy Olea Kamila Jirounka a Michala Urbánka naopak uznal vinnými. Provozní Olea Radomír Kučera odešel s podmínkou. Část případu týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti se vrátilo k došetření státnímu zastupitelství.

Dušan Šrámek