Komentář zřejmě končícího Soudního řádu správního jako východisko k novému zákonu?

Komentář pokřtili všichni přítomní autoři Foto: Ivan Holas

Přestože Komentář Soudního řádu správního autorského kolektivu pod vedením Zdeňka Kühna a Tomáše Kocourka z nakladatelství Wolters Kluwer je na pultech odborných knihkupectví už několik týdnů, teprve nyní byl oficiálně uveden do života – a to symbolickým křtem. Ten nemohl pochopitelně proběhnout jinde než na půdě Nejvyššího správního soudu ČR v Brně, kde se sešla většina těch, kteří přispěli ke vzniku této velmi potřebné publikace. Velmi potřebné přesto, ale možná i naopak právě proto, že se už delší dobu zvažuje rozsáhlá novelizace SŘS.  

To ostatně konstatoval hned v úvodu společenské akce hlavní křtící – předseda NSS Michal Mazanec (zatímco jeho předchůdce ve funkci – Josef Baxa – je autorem předmluvy Komentáře). Podle něj je zásadní novelizace SŘS už naprosto nezbytná. Za patnáct let fungování správního soudnictví se totiž nahromadilo příliš mnoho problémů a NSS i krajské soudy jsou zavaleny takovým množstvím žalob i kasačních věcí, že za daného stavu už nelze rozhodovat dostatečně rychle a dostatečně kvalitně.

Komentář Zdeňka Kühna:

A pro tvůrce této rozsáhlé novely by právě nově vydaný Komentář SŘS mohl být skutečně velmi cenným vodítkem. Je totiž nejrozsáhlejším a nejucelenějším dílem na tomto poli a svým důkladným zpracováním se v mnohém podobá spíše monografickému dílu. Ve značném rozsahu reflektuje judikaturu – a to nejen ze samotné sféry správních soudů, ale obsahuje i klíčovou judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudu  pro lidská práva. Navíc sahá i do historie – především do Bohuslavovy sbírky nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních z let 1935-1947. Stejně široký je i záběr použité a citované literatury, a uplatněny jsou rovněž  poznatky z nejrůznějších seminářů, konferencí a kulatých stolů o správním soudnictví od roku 2003.

Tomáš Kocourek podepsal řadu výtisků Foto: IH

V předmluvě ke knize Josef Baxa uvádí, že na rozdíl od řady jiných komentářů tomuto zřejmě  nehrozí, že by dostal přívlastek například „soudcovský“, „akademický“ apod. Pod vedením Zdeňka Kühna (soudce NSS a profesor na Katedře teorie práva Právnické fakulty UK) a Tomáše Kocourka (soudce Krajského soudu v Praze) se zformoval velmi fundovaný a pestrý autorský tým se širokým záběrem a přesahem (dalšími členy jsou  Petr Mikeš, Ondřej Kadlec, Karel Černín, Filip Dienstbier a Karel Beran). Sám prof. Kühn k tomu České justici řekl: „Práci jsme si rozdělili podle toho, kdo se na co soustředí a čemu rozumí. Já jsem napsal asi půlku knížky, o zbytek se rozdělil  Tomáš Kocourek, který se soustředil zejména na řízení před krajským soudem, protože právě tam je nejvíc ‚doma‘. Pak jsme přibrali do týmu další kolegy – například Petr Mikeš dělal  některé věci kolem prvostupňového řízení z pohledu advokáta a volební soudnictví plus doručování, Karel Černín zpracovával hlavně opatření obecné povahy, Ondřej Kadlec se zaměřil na nečinnost a psal některé věci v poslední části. A Karel Beran se mnou napsal část ohledně pojmu správní orgán, což je samo o sobě ohromná teoretická výzva.“

Ukázku z knihy si můžete prohlédnout zde.

Velmi podstatná je samotná struktura knihy – přestože je velmi obsáhlá (přes 1100 stran), umožňuje velmi rychlou a jasnou orientaci. Jasně rozlišuje základní a doplňující informace, vedle bohatých glos samotných autorů nabízí i upozornění na související ustanovení zákona, navazující právní předpisy, přehledy odborné literatury a zejména potřebnou judikaturu. Podle Kühna nejde o originální nápad – volně se inspirovali například německými komentáři, ale také tuzemskými kolegy – autory komentáře k Evropské úmluvě pro ochranu lidských práv. „Komentář se samozřejmě nečte jako román, ale uživatel vždy hledá nějaký problém, ten by měl najít poměrně rychle, samozřejmě pokud jej řešíme – už teď vidíme, co vše jsme zapomněli a co se mezitím objevilo (Komentář SŘS reflektuje právní stav k 31. 5. 2019 – pozn. autora). Ale samotné hledání je docela snadné – vyzkoušeli jsme si to na několika kolezích a fungovalo to.“

Profesor Zdeněk Kühn Foto: Ivan Holas

Dá se tedy říci, že v Komentáři SŘS dostává široká právnická veřejnost do ruky ucelený materiál, který dobře poslouží jak  teorii, tak každodenní praxi. Podle slov Josefa Baxy v předmluvě „není psaný autoritativně ve stylu ‚je to tak, protože jsme to řekli‘, ale obsahuje podrobné rozbory zkoumaných problémů, představuje názorové varianty a vybízí k dalšímu přemýšlení.“ Lze jej přitom chápat i jako „obsáhlý zdroj poznání a autentické svědectví o fungování správním soudnictví, jeho problémech i rezervách, podávaný těmi, kteří se v tomto menšinovém žánru české justice dlouhá léta pohybují, ne jako bezejmenní nositelé talárů či jejich pomocníci podávající Sbírku zákonu, ale jako výrazné tváře, jejichž kompetence byla mnohokrát osvědčena.“ A se svým nástupcem v čele NSS Michalem Mazancem se prof. Baxa shoduje i v tom, že právě tento Komentář může být velmi silnou a fundovanou platformou pro vypracování nové podoby Soudního řádu správního coby důstojné právní normy pro 3. tisíciletí.

Ivan Holas