Předsedkyně OS Hradec Králové k novému modelu opatrovnických řízení: „Nejde o válku, nikdo nemůže být vítěz“

Základem praxe je dohoda Foto: archiv

U Okresního soudu v Hradci Králové se rozvíjí nový model opatrovnických řízení, který nezapírá inspiraci Cochemskou praxí. Nově propracovaná spolupráce subjektů, které se podílejí na průběhu opatrovnického řízení, pomáhá smírnému řešení ve věcech týkajících se péče o nezletilé děti.

Jak již Cochemský model v mnoha regionech (zejména Skandinávské země, Německo, u nás např. Okresní soud v Novém Jičíně nebo v Mostě – pozn. red.) prověřil, spolupráce všech zúčastněných profesí s jednotným úmyslem dosáhnout nejlepšího řešení pro dítě se ukazuje jako velmi efektivní postup při řešení porozvodových situací v rodině. Základem je vedení rodičů k vlastní zodpovědnosti za dítě, poskytnutí podpory a pomoci v řešení náročné životní události.

I Okresní soud v Hradci Králové se proto nyní snaží zefektivnit celý proces opatrovnického řízení tak, aby emocemi rozdmýchané hádky byly odkloněny ze soudních síní a aby častěji docházelo ke smírnému řešení.


Zde najdete vzor formulářů – všechny se objeví během září na stránkách soudu. Každý z těchto formulářů je vyhotoven pro rodiče až tří dětí, dále budou zveřejněny i verze pro tisk a vyplnění ručně, ty jsou pro 2 děti (s možností vytisknout stranu týkající se dětí v libovolném počtu). 

1. Úvodní návrh – 3 děti
2. Návrh na změnu úpravy péče a styku – 3 děti
3. Návrh na zvýšení nebo snížení výživného – 3 děti


Aktuálně se soud snaží rozšířit do povědomí rodičů nejen nový model opatrovnického řízení, ale též nové intuitivní formuláře sloužící k zahájení řízení. Ty jsou připravené přímo soudem tak, aby v nich byly zachyceny podstatné údaje pro další řízení, tudíž se jedná o další úsporu času, který byl jindy zaplněn množstvím dotazů za účelem odstranění vad návrhů.
Vyplnění formulářů je velmi snadné a rodiče ho zvládnou sami i bez právní pomoci. Zkušenosti soudu ukazují, že mnohdy obavy rodičů z průběhu a neznalosti soudního sporu přispívají k tomu, že již před podáním návrhu mají pocit nutnosti spolupráce s advokátem a přípravy zbraní na tvrdý souboj o děti. Celá věc však může být vyřešena samostatně ze strany rodičů a to ke spokojenosti všech, kterých se tato životní situace týká, tj. zejména dětí.

Připomínání vlastní zodpovědnosti

Základem úspěšné dohody rodičů, podle které se rodiče budou řídit i v praxi, je zejména svobodná vůle rodičů při jejím uzavření. „Je potřeba si uvědomit, že řízení týkající se dítěte není válka. Nikdo nemůže být vítěz ani poražený, ideálním řešením je nalezení rovnováhy mezi právem dítěte na oba rodiče a právem obou rodičů na participaci na výchově dítěte.“ upozorňuje předsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové Marcela Sedmíková.

Právě připomínání vlastní zodpovědnosti rodičů je jedním ze stěžejních pilířů nového modelu. Všechny subjekty (soud, OSPOD, odborné poradny pozn. red.) působí na rodiče tak, aby nenechávali o svých dětech rozhodnout soud, ale aby rozhodnutí učinili společně oni sami. Rodiče by se namísto snahy ovlivnit soudní rozhodnutí v neprospěch druhého rodiče měli snažit o konstruktivní řešení vycházející z jejich vlastního rozhodnutí. V okamžiku, kdy zodpovědný rodič postaví na přední místo zájem svého dítěte, všechny participující subjekty budou jeho rovnocennými partnery a podporou.

Vedení Okresního soudu v Hradci Králové chápe rychlost řízení jako klíč ke zmírnění negativního dopadu na rodinu. Tím, že ihned po podání návrhu jsou rodiče pozvání společně k jednání na odbor sociálně-právní ochrany dětí, se uvolňuje tlak emocí. Již po první takto proběhlé schůzce se zmírňuje nejistota, rodiče jsou vedeni k oddělování pocitů viny a ublížení v partnerství od vztahu ke společným dětem. „Nový postup opatrovničtí soudci velmi vítají, neboť často proběhlo první setkání rodičů po podání návrhu až v soudní síni, tudíž hledání věcného řešení bylo ztíženo ventilováním nahromaděných emocí. Nyní se rodičům věnují odborníci, a proto rodiče k soudu přicházejí často již s vizí dohody, či alespoň s pochopením toho, že soud nebude hledat viníka rozpadu partnerství, ale bude se zabývat uspořádáním dětského světa po rozchodu rodičů,“ doplňuje Sedmíková.

Přestože se nový model teprve rozjíždí a stále se precizují detaily, již nyní jsou patrné pozitivní výsledky. Rodiče se častěji shodnou na úpravě péče a výživy o nezletilé dítě, než tomu bylo dříve. „Vždy zde zůstane určité procento rodičů, kteří se místo smírné dohody budou domáhat autoritativního rozhodnutí soudu. Smyslem nového modelu je však toto procento minimalizovat.“ uzavírá předsedkyně hradeckého soudu.

(epa)