Analýza doporučení advokátky Soudního dvora EU: Solidarita je krví evropského projektu

EK zažalovala trojici států loni v lednu Foto: pixabay

Na Evropskou unii se nelze dívat jen prostřednictvím práva nebo dokonce pohledem příznivce Brexitu. Je nutné dodržovat ducha kolektivní odpovědnosti, hodnot evropského národa, rovnosti, spravedlnosti a především solidarity, která je živoucí krví evropského projektu. Kdo tak nečiní, stává se ve své sebestřednosti zrádcem vize otců zakladatelů Evropské unie, kterou je mírový a prosperující světadíl, vzkazuje České republice v souvislosti s odmítnutím přerozdělování cizinců generální advokátka Soudního dvora EU Eleanor Sharpstonová.

Stanovisko generální advokátky Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v souvislosti se žalobou na ČR, Polsko a Maďarsko bylo zveřejněno 31. října 2019. Všechny tři státy žaluje Evropská komise za odmítnutí přijetí kvót k přerozdělení přistěhovalců a žadatelů o azyl z Afriky a Asie k řízení v předmětných státech, jak o mechanismu rozhodla Evropská rada v roce 2015.

Evropská komise žalovala ČR, Polsko a Maďarsko 22. prosince 2017. V žalobě Evropská komise navrhuje, aby bylo prohlášeno, že tyto země neplní své závazky k EU na poli mezinárodní ochrany cizinců. Země musí dále uhradit soudní poplatek, jak vyplývá z návrhu v žalobě.

Ve sporu je princip společné migrační politiky s bezpečností

Stanovisko generálního advokáta vždy předchází rozhodnutí Soudního dvora EU, avšak je pouze doporučením. Soud ovšem obvykle doporučení generálních advokátů respektuje. Na rozdíl od mnoha dalších stanovisek, tento dokument není k dispozici v jazycích žalovaných zemí, ale pouze v angličtině. V češtině byla vydána pouze krátká tisková zpráva.

Tisková zpráva však nemohla ze své podstaty postihnout zásadní poselství rozsáhlého dokumentu, které generální advokátka SDEU Sharpstoneová vtělila pod poslední kapitolu závěrečných poznámek s názvem „Solidarita“. Kapitolu umístila pod právní rozbor situace, ze které vyplývá, že se v odmítnutí přidělování přistěhovalců ze třetích zemí třemi členy EU promítá rozpor mezi zásadou společné azylové a přistěhovalecké politiky EU a principem nezasahování EU do samostatné politiky bezpečnosti jednotlivých členských zemí.

Generální advokátka jde až k samotnému založení Společenství uhlí a oceli k otcům zakladatelům Robertu Schumanovi, Jeanu Monnetovi a Konradu Adenauerovi. Britka Eleanor Sharpstonová je profesorkou evropského práva a funkci generální advokátky zastává od roku 2006.

Hodnotit systém kvót principem nezbytnosti je nemožné

Evropská unie nebude tvořena náhle nebo podle jednoho plánu. Bude stavěna konkrétními úspěchy, které tvoří především solidarita, cituje generální advokátka ze Schumanovy Deklarace z roku 1950. „Článek 2 Smlouvy o Evropské unii nám připomíná, že Evropská unie je založena na sdílených hodnotách a že tyto hodnoty jsou společné členským zemím ve společnosti, kde převažují pluralismus, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost mezi muži a ženami,“ navazuje generální advokátka na myšlenky otců zakladatelů EU.

Soud  podle generální advokátky za léta vyslyšel toto volání po solidaritě. „Proto na začátku roku 1983, v souvislosti s kvótami na ocel, Soud vysvětlil, že je fakticky nemožné vzít v úvahu koncept nezbytnosti v souvislosti se systémem kvót podle článku 58 Smlouvy o Evropském hospodářském společenství, která je založena na solidaritě společenství všech  producentů oceli tváří tvář krizi a dosahuje rovnoměrnou distribuci obětí povstávajících z nevyhnutelných ekonomických okolností,“ uvádí generální advokátka ve stanovisku k distribuci přistěhovalců a žadatelů o azyl.

„Solidarita je živoucí krví evropského projektu. Prostřednictvím účasti na projektu a na evropském občanství členské státy a jejich národy mají závazky stejně jako prospěch, povinnosti stejně jako práva. Sdílení evropského občanství (demos – pozn. autorky) není jen věcí pohledu přes Smlouvy a sekundární legislativu, abychom uviděli, na co má každý nárok. Také to vyžaduje, aby každý vzal na svá bedra kolektivní odpovědnost a zátěž pro prosazení společného dobra,“ uvádí doslova generální advokátka SDEU.

Kdo není solidární se starými členy, je zrádce vize

Podle jejích dalších slov „respektování pravidel ,klubu´a sehrávání správné role v solidaritě se staršími Evropany nemůže být založeno na kupeckých počtech rozborů prospěchu, jak to činí ve svojí rétorice příznivci Brexitu: „Kolik přesně mě EU stojí týdně a co přesně z toho já mám?“, paroduje generální advokátka EU „Brexitáře“.

Poté dochází vůči České republice, Polsku a Maďarsku k tvrdému závěru: „Taková sebestřednost je zrada vize otců zakladatelů na mírový a prosperující světadíl. Je to opak toho, co je loajální a zasloužilý členský stát a jako jednotlivec evropský občan se sdíleným občanstvím,“ uvádí generální advokátka  ve svém stanovisku k žalobě Evropské komise na ČR, Maďarsko a Polsko.

Irena Válová