Muž si stěžoval, že jeho staré číslo popisné přidělilo město jinému objektu. Neuspěl

Číslování domů slouží k evidenci a identifikaci staveb Fotot: katastr365.cz

Se stížností na jednání města, které přidělilo nové stavbě číslo popisné patřící původně k domu muže, který o číslo přišel, neuspěl stěžovatel u veřejné ochránkyně práv. Číslo popisné musí být sice v rámci obce unikátní, ale do roku 2010 bylo možné čísla popisná používat opakovaně. Teprve v od července roku 2010 zákon stanovil, že jednou přidělená čísla popisná nelze znovu použít. Platí to do budoucna, jinak by muselo dojít k přečíslování.

Situací se veřejná ochránkyně práv zabývala v září a v říjnu na základě podání, které bylo nakonec odloženo. Jak vyplývá z odpovědi ombudsmanky stěžovateli panu X, o jehož původní číslo popisné jde, obeslal kvůli svému starému číslu popisnému kromě městského úřadu, veřejné ochránkyně práv také krajský úřad a ministerstvo vnitra.

Původ problému leží v roce 1986

Jak vyplývá z přípisu ombudsmanky, jde o třicet tři let starou záležitost – původ problému sahá až do roku 1986: „Stěžujete si na postup Městského úřadu X. a Ministerstva vnitra ve věci přidělení čísla popisného. Z podnětu vyplývá, že číslo popisné Y. měl přiděleno původně Váš dům, avšak poté, co mu bylo na Vaši žádosti (z roku 1986) přiděleno číslo evidenční, městský úřad číslo popisné Y. (v roce 2009) přidělil nové budově na pozemku parc. č. Z. v katastrálním území X. Namítáte, že takový postup je v rozporu s ustanovením § 31 zákona o obcích . Krajský úřad Libereckého kraje s Vaší argumentací souhlasil. Poté, co městský úřad nápravu neprovedl, jste se 19. 6. 2019 obrátil na Ministerstvo vnitra, které Vám sdělilo, že městský úřad postupoval v souladu se zákonem. Žádáte mě o pomoc,“ píše v úvodu veřejná ochránkyně.

Protože působnost ombudsmanky se nevztahuje na situaci, kdy městský úřad nevykonává státní správu, co byl tento případ, ombudsmanka zkontrolovala postup ministerstva vnitra. Zjistila, že odpověď vnitra, že město postupovalo v souladu se zákonem, je bezchybná.

Zákaz měl zamezit rizika z dalšího použití čísla

„Tak jak uvádí Ministerstvo vnitra, je skutečně třeba rozlišovat, kdy městský úřad číslo popisné Y. opakovaně přidělil další budově. Podle příloh podnětu k tomu došlo 9. 11. 2009, tedy ještě před 1. 7. 2010, kdy nabyla účinnosti novela zákona o obcích (provedená zákonem č. 227/2009 Sb.), která v § 31 nově výslovně stanovila, že ,čísla popisná, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně´,“ vysvětluje stěžovateli veřejná ochránkyně práv.

Poté ombudsmanka cituje zákonodárce, který v roce 2010 v důvodové zprávě k novele zákona předmětnou novinku odůvodnil takto: Důvodová zpráva k novelizovanému ustanovení § 31 zákona o obcích uvádí, že „významným principem je nově upravený zákaz označovat budovu již jednou přiděleným číslem popisným či evidenčním (nebude se samozřejmě vztahovat na čísla orientační). Tím by mělo do budoucna dojít k zamezení případů, kdy nová budova bude označena číslem popisným již neexistující budovy, a všem z toho vyplývajícím rizikům. Tato povinnost se bude vztahovat do budoucna, takže nebude třeba provádět žádné zpětné přečíslování.“

„Mám za to, že úmysl zákonodárce je z citovaného textu zřejmý a srozumitelný,“ dodává v přípisu ombudsmanka. „Proto Ministerstvo vnitra nepochybilo, jestliže zastává názor, že městský úřad postupoval zcela v souladu se zněním zákona o obcích, platným v rozhodné době, jestliže 9. 11. 2009 přidělil číslo popisné Y. jiné budově (za stavu, že v příslušné části obce shodné číslo popisné neměla jiná budova). Na tom nic nemění ani Vámi namítaná skutečnost, že v době, kdy tak městský úřad učinil, byla novela zákona o obcích č. 227/2009 Sb. již platná a byla dokonce rozeslaná (k 24. 7. 2009). Až po 1. 7. 2010 by městský úřad za žádných okolností nemohl přidělit již jednou použité popisné číslo,“ vysvětluje veřejná ochránkyně práv.

Právní názor kraje byl chybný, přečíslování se nekoná

Ombudsmanka rovněž odpovídá na otázku, proč v této situaci nelze použít správní řád: Protože to předmětný zákon výslovně zakazuje: Že „se na rozhodování o označování budov popisnými čísly nepoužije správní řád“, bylo výslovně uvedeno v ustanovení § 31 odst. 5 zákona obcích, větě poslední, ve znění účinném do 30. 6. 2010.

Jak vyplývá z dopisu ombudsmanky stěžovateli, chybu učinil naopak krajský úřad, když městskému úřadu nařídil nápravu, na což městský úřad nereagoval. „Právní názor krajského úřadu by byl správný, kdyby vycházel ze skutkového stavu po 1. 7. 2010. Krajský úřad, na rozdíl od Ministerstva vnitra, nezohlednil, že k přidělení popisného čísla došlo v době, kdy se znění ustanovení § 31 zákona o obcích lišilo od znění aktuálního (a že například i podle důvodové zprávy k novele č. 227/2009 Sb. má změna platit pouze do budoucna, a nebude třeba provádět žádné zpětné přečíslování),“ uvádí k problému veřejná ochránkyně práv.

Právní věty

Podle § 31 zákona o obcích platilo a platí, že „každé popisné číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné“. Avšak až novela č. 227/2009 Sb., s účinností od 1. 7. 2010, výslovně stanovila, že „čísla popisná, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně“. Pokud před 1. 7. 2010 obecní úřad přidělil uvolněné popisné číslo nové budově, nepostupoval v rozporu se zákonem.

Irena Válová