Novým tajemníkem advokátní komory je advokát Petr Čáp

Zástupci ČAK informují o bezplatné právní pomoci - ilustrační foto: ČAK

Se jmenováním Petra Čápa tajemníkem České advokátní komory k 1. lednu 2020 souhlasilo její představenstvo už v říjnu 2019. Petr Čáp ve funkci vystřídal dosavadního dlouholetého tajemníka Ladislava Kryma. Vzhledem k neslučitelnosti funkcí přestal být Petr Čáp jakožto tajemník Komory předsedou kárné komise, jímž byl po několik posledních volebních období. Nadále však zůstává členem zkušební komise pro advokátní zkoušky, u nichž koncipienty zkouší z předpisů upravujících výkon advokacie.

Ze zápisu z říjnové schůze představenstva České advokátní komory (ČAK) vyplývá, že návrh na jmenování Petra Čápa tajemníkem ČAK předložil členům představenstva Komory jeho předseda Vladimír Jirousek. Před koncem roku 2019 se Petr Čáp na převzetí funkce připravoval v součinnosti s dosluhujícím tajemníkem Ladislavem Krymem.

Petr Čáp Foto: AKCAP

Petr Čáp absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1984. V témže roce nastoupil do Advokátní poradny Příbram jako advokátní koncipient Krajského sdružení advokátů v Praze. Roku 1985 složil na pražské právnické fakultě rigorózní zkoušku a obdržel titul JUDr. Advokátní zkoušku pak složil v roce 1987 a od té doby nepřetržitě působí jako advokát ve středočeské Dobříši. Hovoří anglicky a rusky.

Organizační řád ČAK uvádí, že tajemník stojí v čele kanceláře Komory a je přímo podřízen předsedovi ČAK. Činnost kanceláře řídí v rozsahu určeném předsedou ČAK a podle jeho pokynů. Organizačně a technicky zajišťuje činnost představenstva Komory, účastní se jeho schůzí a zajišťuje pořizování zápisů z těchto schůzí. Rozhoduje také o žádostech o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Vykonává i další činnosti stanovené představenstvem nebo předsedou Komory, organizačním anebo kancelářským řádem ČAK.

Tomáš Nahodil