Reorganizace Oleo Chemical ustála další útok věřitelů

Foto: archiv

U Městského soudu v Praze proběhla 6. února další schůze věřitelů v rámci insolvenčního řízení dlužníka Oleo Chemical pod dohledem samosoudkyně Margity Víškové. Schůze byla svolána na žádost věřitelů RAVAK a GAIMAN s cílem odvolat stávající věřitelský výbor a navolit nový.

Věřitelský výbor podporuje prvoinstančně schválenou reorganizaci. V případě, že by tito prokonkursní věřitelé uspěli, podle zákulisních informací hrozilo, že se pokusí v rámci pravomocí věřitelského výboru přeměnit reorganizaci v konkurz, pokusí se získat dlužníkovo know-how, čímž znehodnotí majetkovou podstatu a sníží cenu pro svůj pokus získat Oleo Chemical za zlomek hodnoty.

V současné době se také v celé kauze čeká na rozhodnutí o odvolání proti usnesení o schválení reorganizačního plánu u vrchního soudu, který již jednou o této věci rozhodoval a reorganizaci  podpořil. Společnost Ravak ale podala námitku podjatosti celého senátu vrchního soudu.

Protokol jednání ze schůze věřitelů najdete zde.

Podle usnesení vloženého do insolvenčního rejstříku se věřitelé ze společností Ravak a Gaiman snažili poukázat na to, že věřitel s přezkoumanou a uznanou pohledávkou, předseda věřitelského výboru Cruz Del Sur není věřitelem. S nimi spřízněné společnosti Wega Ltd s.r.o. a Grand Bassam Ltd.. se dokonce pokusily o nezákonný vstup do insolvenčního řízení namísto společnosti Cruz Del Sur. Argumentovaly přitom, že původní majitel pohledávky Kamil Jirounek svoji pohledávku nemohl postoupit. a odvolávaly se na skutečnost, že v této souvislosti je na něho podáno trestní oznámení a policie zahájila trestní řízení. Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Marie Toťová k tomu uvedla, že věc je v šetření, ale stále probíhá přípravné řízení a ve věci nebylo nijak rozhodnuto.

K celé věci se vyjádřil i sám věřitel Cruz Del Sur, který uvedl, že danou pohledávku právoplatně nabyl a důvody uváděné věřiteli Ravak, Gaiman, Wega a Grand Bassam nejsou pravdivé. Zástupce společnosti poukázal na skutečnost, že přítomný pan Jiří Kreysa, který na této schůzi
vystupuje jako předseda představenstva  RAVAK a.s., členem statutárního orgánu není už ke dni 20.1.2019, jelikož z bodu B(2) stanov RAVAK vyplývá, že funkční období jednotlivých členů představenstva, tj. i předsedy činí 5 let. Proto veškerá podání, která učinil pan Jiří Kreysa za společnost RAVAK, nejsou relevantní a nelze je považovat za podání této společnosti, stejně tak jeho vystoupení na schůzi věřitelů. Věřitel také poukázal na propojení Jiřího Kreysy z Ravaku a Blerim Camaje stojícího za společnostmi Grand Bassam a Wega). Pan Blerim Camaj se prostřednictvím společností WEGA Ltd s.r.o. a Grand Bassam Ltd. Pokusil údajně podvodným způsobem hraničícím s pokusem o krádež vstoupit do pozice Cruz Del Sur – záznam v insolvenčním rejstříku najdeme s datem 4. února 2020 a 6. února 2020.

Věřitelé na schůzi také rozhodovali o hlasovacích právech – soud zakázal hlasovat věřitelům Ravak, Gaiman, Grand Bassam, Real perfekt plus a Martinovi Urbánkovi. Soud ve svém rozhodnutí odkázal na identické rozhodnutí při schůzi hlasující o schválení reorganizačního plánu z 11.6.2019 a ztotožnil se s návrhy dlužníka a vybraných věřitelů, kteří poukázali na to, že tito věřitelé jsou v hrozícím střetu zájmů, snaží se dosáhnout překlopení reorganizace v konkurz. Už při červnovém jednání označil insolvenční správce jednání firmy Ravak, která navrhovala přeměnu reorganizace na konkurz, za rizikové.

Městský soud v Praze schválil reorganizaci společnosti poprvé v prosinci 2017. Ravak se však proti rozhodnutí opakovaně odvolal.

Reorganizační plán počítá s fúzí se společností Temperatior. Ta by se uskutečnila až po ukončení insolvenčního řízení. V rámci reorganizace budou zrušena veškerá akcionářská práva původních akcionářů. Věřitelé budou uspokojeni z vypořádacího úvěru za 400 milionů korun poskytnutého Temperatiorem. Pro zajištěné věřitele je z něj k dispozici 277,3 milionu korun, pro nezajištěné 92,7 milionu korun. Zbylých 30 milionů má sloužit jako rezerva.

V návaznosti na rozhodnutí o hlasovacích právech došlo k hlasování o odvolání stávajících členů věřitelského výboru, kdy 100% hlasujících věřitelů se vyslovilo proti tomuto návrhu. O nových členech věřitelského výboru tedy nakonec hlasováno nebylo.

Společnosti Ravak se v prohlášení pro Českou justici ohradila, že se snažila vyvolat hlasování o obsazení věřitelského výboru podle toho, zda má či nemá reálné pohledávky a zda jedná poctivě. „Toto hlasování soudkyně vůbec neumožnila a Ravaku a dalším skutečným věřitelům zakázala hlasovat,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jiří Kreysa. „Jsme přesvědčeni, že takové jednání je jednoznačně protizákonné a upírá jedné zúčastněným stranám právo na spravedlivý proces,“ dodal.

(red)