Středa, 29. září, 2021

Lex COVID-19: Ministerstvo chce prominutí soudních lhůt, změny v insolvencích či zastavení bezúčelných exekucí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo předsedy krajských soudů a navrhlo vládě v rámci tzv. Lex COVID-19 schválit rozsáhlou změnu procesních předpisů tak, aby účastníci řízení nepřicházeli o svá práva v důsledku zmeškání lhůt. Ministerstvo dále kvůli koronavirové epidemii navrhuje změny v oblasti insolvencí, anebo zastavení tzv. bezvýsledných exekucí. „Část z problémů je možné překlenout výkladem nebo vyřešit individuálním přístupem soudu v jednotlivých soudních řízeních, část z nich však takový postup neumožňuje a na ně směřuje předkládaný zákon,“ argumentuje se v předkládací zprávě k návrhu, který má Česká justice k dispozici.

V občanském soudním řízení, řízení před správními soudy a trestním řízení navrhuje ministerstvo doplnit stávající úpravu a umožnit prominutí zmeškání lhůty i tam, kde to dnes zákon jinak vylučuje. „V řízeních před Ústavním soudem, exekučním řízení a řízení insolvenčním se tato možnost zavádí nad rámec platné právní úpravy. Obdobný postup se navrhuje umožnit též ve vztahu ke správnímu řízení u Ministerstva spravedlnosti, pokud jde o práva poškozených nebo obětí trestných činů“, uvádí se v předkládací zprávě k návrhu.

Oddlužení se nebude přerušovat

V případě oddlužení nebo reorganizací podle insolvenčního zákona se navrhuje zrušení 30 % hranice pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, „pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie nového koronaviru na území ČR“. Ministerstvo nakonec po odporu odborníků a zástupců justice upustilo od snahy prosadit přerušení oddlužení fyzických osob až na jeden rok. V první verzi návrhu přitom s takovou variantou počítalo. „V insolvenčních řízeních zahájených po novele zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), provedené k 1. červnu 2019 zákonem č. 31/2019 Sb., je možné na nastalou situaci dále reagovat i tím, že dlužník požádá podle § 412b insolvenčního zákona o přerušení oddlužení až na období jednoho roku. Tento postup nicméně není možný v oddluženích, která byla schválena do 31. května 2019. V těchto oddluženích navíc neexistuje jasná garance, že pokud dlužník nesplatí 30 % pohledávek, bude nakonec rozhodnuto o osvobození od zbytku jeho pohledávek a dlužník tak nemá jistotu, že bude nakonec oddlužen (viz § 415 IZ ve znění do 31. května 2019). Proto se navrhuje situaci dlužníků ve „starých oddluženích“ posílit a dát jim ujištění, že pokud se jim nepodaří splatit 30 % pohledávek právě z důvodu ekonomických důsledků nemoci COVID19, nebude to znamenat ztrátu možnosti se oddlužit, ba naopak,“ uvádí resort v návrhu.

Z důvodu zmírnění dopadu mimořádné situace na podnikatelský sektor navrhuje ministerstvo suspendovat „po nezbytně nutnou dobu“ povinnost podat na sebe insolvenční návrh, právo věřitelů podat na dlužníka insolvenční návrh a zakotvení mimořádného moratoria.

Zastavení bezvýsledných exekucí

V exekučních řízeních se taktéž navrhuje umožnit prominutí zmeškání lhůty a nadto i zastavení tzv. bezvýsledných exekucí. V tomto případě navrhuje ministerstvo projednat přednostně již projednávaný návrh, který je v Poslanecké sněmovně.

Celé znění návrhu Lex COVID-19 najdete zde.

Dále ministerstvo navrhuje usnadnit rozhodování právnickým osobám, například připuštěním rozhodování s využitím technických prostředků nebo tzv. per rollam ze zákona. Těm členům volených orgánů firem, kterým by zaniklo členství v době trvání mimořádných opatření se prodlužuje funkční období a připouští se možnost kooptace.

Ministerstvo navrhuje všechna opatření schvalovat v režimu stavu legislativní nouze, „zejména aby byl schválen ve zkráceném jednání postupem dle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny“.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY