Pokuta 3 miliony za porušení opatření proti koronaviru: Co říká zákon?

Podle Vojtěcha je situace vyhodnocována průběžně a pokud bude epidemie na ústupu a bude jisté, že nehrozí nárůst počtu nakažených, okamžitě budou mimořádná opatření zrušena Foto: archiv

Už minulý týden ministerstvo zdravotnictví informovalo, že za porušení opatření proti šíření koronaviru, karantény navrátilcům z Itálie, hrozí podle zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví  pokuta až ve výši 3 miliony korun. Tato pokuta se mezitím rozšířila i na další nařízení ministerstva. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) opakovaně říká, že jedná podle § 69 předmětného zákona. Uvalit na lidi vysokou sankci mu ale umožňuje jiné ustanovení, jak potvrdil zdroj z ministerstva.

Lidé o oprávněnosti pokuty diskutují, protože v §69 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví tak vysoká pokuta uvedena není a nenajdeme ji ani v § 64 – opatření, kterým jsou povinny podrobit se fyzické osoby. Objevují se i námitky, zda ministerstvo nepostupuje protiústavně. Mezitím na sociálních sítích kolují různé informace o výši pokut za porušení karantény.

„Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření,“ vyhlásil ministr zdravotnictví ve svém prvním „Mimořádném opatření“ o karanténě navrátilců z Itálie s datem 6. března 2020.

Tato úvodní klauzule se opakuje u každého dalšího vydaného „mimořádného opatření“. Jenže ministr postupuje nejen podle §69, který mu umožňuje vydávat „zákaz nebo nařízení určité další činnosti, ale podle několika ustanovení, které se v zákoně o ochraně veřejného zdraví k současné situaci vztahují, což mu ukládá §80 předmětného zákona.


Co říká předmětné ustanovení §69, odst. 1, písm. i) a odst. 2 tohoto paragrafu:

  • 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

  1. i) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Jak potvrdil zdroj z ministerstva zdravotnictví, ministr zdravotnictví má ve svém jednání oporu zejména v § 80, odst. 1, písm. g, ke kterému ministr odkazuje v textu každého „mimořádného opatření“.

Příslušné ustanovení § 80, odst. 1, písm. g) zní takto:

  • 80

Ministerstvo zdravotnictví

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví

  1. g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,

K uvedenému §80 zákona o ochraně veřejného zdraví už je přiřazena sankce v katalogu pokut. Katalog přestupů a sankcí obsahuje § 92a – 92n předmětného zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Co se týče sankce na §80 navazuje §92n, odst. 1, písm. b) a odst. 3, písm. a):

  • 92n

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,

3) Za přestupek lze uložit pokutu do

  1. a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j),

(ire, cik)

Sdílejte
Předchozí článekÚstavní musí zodpovědět, zda operace zůstane podmínkou změny pohlaví
Další článekÚS: Komunální politici musí oznamovat majetek, změní se nahlížení
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.