Sobota, 18. září, 2021

Pokuta 3 miliony za porušení opatření proti koronaviru: Co říká zákon?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Už minulý týden ministerstvo zdravotnictví informovalo, že za porušení opatření proti šíření koronaviru, karantény navrátilcům z Itálie, hrozí podle zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví  pokuta až ve výši 3 miliony korun. Tato pokuta se mezitím rozšířila i na další nařízení ministerstva. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) opakovaně říká, že jedná podle § 69 předmětného zákona. Uvalit na lidi vysokou sankci mu ale umožňuje jiné ustanovení, jak potvrdil zdroj z ministerstva.

Lidé o oprávněnosti pokuty diskutují, protože v §69 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví tak vysoká pokuta uvedena není a nenajdeme ji ani v § 64 – opatření, kterým jsou povinny podrobit se fyzické osoby. Objevují se i námitky, zda ministerstvo nepostupuje protiústavně. Mezitím na sociálních sítích kolují různé informace o výši pokut za porušení karantény.

„Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření,“ vyhlásil ministr zdravotnictví ve svém prvním „Mimořádném opatření“ o karanténě navrátilců z Itálie s datem 6. března 2020.

Tato úvodní klauzule se opakuje u každého dalšího vydaného „mimořádného opatření“. Jenže ministr postupuje nejen podle §69, který mu umožňuje vydávat „zákaz nebo nařízení určité další činnosti, ale podle několika ustanovení, které se v zákoně o ochraně veřejného zdraví k současné situaci vztahují, což mu ukládá §80 předmětného zákona.


Co říká předmětné ustanovení §69, odst. 1, písm. i) a odst. 2 tohoto paragrafu:

  • 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

  1. i) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Jak potvrdil zdroj z ministerstva zdravotnictví, ministr zdravotnictví má ve svém jednání oporu zejména v § 80, odst. 1, písm. g, ke kterému ministr odkazuje v textu každého „mimořádného opatření“.

Příslušné ustanovení § 80, odst. 1, písm. g) zní takto:

  • 80

Ministerstvo zdravotnictví

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví

  1. g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,

K uvedenému §80 zákona o ochraně veřejného zdraví už je přiřazena sankce v katalogu pokut. Katalog přestupů a sankcí obsahuje § 92a – 92n předmětného zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Co se týče sankce na §80 navazuje §92n, odst. 1, písm. b) a odst. 3, písm. a):

  • 92n

Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,

3) Za přestupek lze uložit pokutu do

  1. a) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j),

(ire, cik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY