Neděle, 19. září, 2021

Vláda zakázala sňatky, v ohrožení života lze manželství uzavřít před orgánem veřejné moci nebo církve

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda svým usnesením v rámci stavu nouze zakázala uzavírání sňatků. Vyplývá to z prováděcího pokynu Ministerstva vnitra pro matriční úřady. Podle pokynu vnitra vláda v opatření proti šíření koronaviru ze dne 15. března 2020 neudělila výjimku matrikám, aby mohla být uzavírána manželství, protože nejde o neodkladnou úřední záležitost. V ohrožení života ale lze manželství uzavřít před kterýmkoli orgánem veřejné moci nebo církve.

Ministerstvo vnitra v pokynu odkazuje k usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020, kterým se v ČR zakazuje volný pohyb osob s vyjmenovanými výjimkami. Podle ministerstva vnitra mezi výjimkami, které vláda udělila, není uzavření sňatku, proto je tento akt nyní až do 24. března 2020 zakázán.

Usnesení č. 215 nahradilo zrušení usnesení z 12. března, kterým byl původně počet osob při svatebním obřadu omezen na třicet. Nově není možné obřad uspořádat vůbec, a proto nelze uzavřít sňatek.

„Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost,“ uvádí se v pokynu ministerstva vnitra doslova.

Bez veřejného obřadu nevznikne v ČR manželství

Pro uzavření manželství prostřednictvím matriky a obřadu by musela existovat výjimka, kterou vláda výslovně neudělila: „V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení,“ odůvodňuje vnitro zákaz sňatků.

V České republice je podle zákona sňatečný obřad veřejný, vždy za přítomnosti oddávajícího jako orgánu veřejné moci, matrikáře a dvou svědků. Konání obřadu je podmínkou uzavření manželství,  nelze uzavřít neveřejný sňatek. Kromě občanského sňatku ale lze uzavřít sňatek církevní, za splnění podmínek církve. Manželství je podle zákona uzavíráno vždy na místu k tomu určeném.

Výjimka: V ohrožení života

Z tohoto principu existuje jediná výjimka, totiž ohrožení života snoubence podle občanského zákoníku. „Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý orgán podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoli místě; to platí obdobně i pro církevní sňatek. Mimo území České republiky může sňatečný obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí,“ uvádí k tomu doslova zákon.

Vnitro v pokynu matrikám neodkazuje k usnesení vlády  č. 217 rovněž z 15. března 2020, které upravuje, jak má být omezena agenda státní správy:  Vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v: 1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“), uvádí vláda v dalším usnesení z téhož dne.

Všechna usnesení vlády ohledně nouzového stavu jsou vydána ve Sbírce zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY