Neděle, 19. září, 2021

Vláda zakázala svolávat zastupitelstva, rozhodovat může starosta nebo úřad

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda zakázala pondělním usnesením všem územně správním celkům svolávat zasedání zastupitelstev, s výjimkou projednání rozpočtu, pomoci obyvatelům ve stavu nouze nebo volby starosty. Takové zasedání se uskutečnit může pod podmínkou, že se koná na dálku formou on-line přenosu nebo telekonferencí. Občané současně kvůli opatřením proti novému typu koronaviru přišli o právo na připomínky, protože osobní přítomnost veřejnosti je na takovém jednání zakázána úplně.

Předmětné vládní usnesení rozpracovalo ministerstvo vnitra, v jehož resortu je dohled nad samosprávou, pod názvem Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Opatřením vlády ze dne 23. března 2020 je uloženo územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky: „Konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena.“

Podle odboru veřejné správy ministerstva vnitra tedy vláda umožnila konat jednání zastupitelstva pouze ve dvou případech: a) pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu (tedy, zjednodušeně řečeno, je-li nutné učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy COVID-19) nebo b) ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Jiné záležitost po dobu platnosti vládního zákazu nelze projednat.

Starostům a radám vláda jednat nezakázala

Vládní nařízení zákazu jednání zastupitelstev pak vnitro analyzuje a dává v souladu se zákazem doporučení: „Je rovněž vhodné připomenout, že v podmínkách obcí je většina rozhodnutí svěřena do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce (§ 102 odst. 3 zákona o obcích), kterou v případě obcí, v nichž není volena rada obce, vykonává starosta obce (§ 99 odst. 2). Proto též platí, že většinu rozhodnutí může namísto zastupitelstva přijmout rada obce i starosta. Přitom může jít jak o rozhodnutí k řešení krizové situace, tak i o ostatní rozhodnutí. Jinak řečeno starosta ani rada obce nejsou v současné situaci omezeny v rozhodování a zajištění běžného chodu obce (srov. k tomu dále). Je tak možné namísto konání zastupitelstva, aby v těchto věcech rozhodl starosta či rada,“ uvádí ve své Informaci mimo jiné odbor ministerstva vnitra.

Jak dále upozorňuje vnitro, „krizové opatření výslovně ukládá, aby zasedání proběhlo prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti“.  „Na rozdíl od běžného stavu opatření výslovně stanoví povinnou distanční přítomnost členů zastupitelstva obce, tedy přítomnost mimo jednací místnost (tzv. ,na dálku´), avšak v reálném čase. Výrazem ,v reálném čase´ je třeba rozumět v čase, kdy probíhá zasedání,“ uvádí se v rozsáhlé Informaci obcím, městům a krajům.

Jednání per rollam ani v této situaci není možné, neboť takové jednání zakazuje zákon o obcích:  „Není však možné konat zasedání tzv. per rollam, tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým věcem a svá rozhodnutí. Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva,“ vysvětluje vnitro.

Vysílání zastupitelstva na internetu není povinné

Jak ale zajistit ze zákona povinnou veřejnost zastupitelstva, když je účast veřejnosti zákazem vlády z jednání, kde nesmí být zastupitelé osobně přítomni, vyloučena?

„Zpřístupnění průběhu zasedání ,dálkovým způsobem´ může být typicky on-line vysíláním prostřednictvím internetu nebo televize. Není však povinné (krizové opatření tento způsob toliko doporučuje). Pokud jej obec zvolí, nemá proto ani povinnost provozovat takový přenos tak, aby občané obce (event. další osoby) mohli uplatňovat právo vyjádřit na zasedání svá stanoviska (vyjádřit se ,na dálku´), uvádí k tomu ministerstvo vnitra s tím, že usnesení vlády neukládá obcím zajistit účast veřejnosti on-line, takže pořízení zvukového záznamu je dostačující. Kromě toho vláda stejně usnesením – zákazem přítomnosti veřejnosti při jednání zastupitelstva – odňala veřejnosti právo na vyjádření se, vyplývá z Informace vnitra.

Vnitro: Svěřte rozhodování starostům a úřadům

Co se týče jednání rady, vláda ho nezakázala a ani neomezila rozsah pravomocí rady, vyplývá z Informace vnitra. V souvislosti se zamezením šíření infekce koronaviru, pak ministerstvo vnitra doporučuje, aby obce a města nechala rozhodovat starosty a obecní úřady.

„Jako nejvhodnější opatření se jeví, aby rada usnesením svěřila rozhodování ve všech záležitostech (případně s určitými omezeními, obsahovými i časovými), které spadají do tzv. zbytkové pravomoci rady obce (§ 102 odst. 3) starostovi nebo obecnímu úřadu. Rada by se v takovém případě nemusela scházet, resp. pouze v případě nutnosti k rozhodnutí záležitostí, na které by se svěření nevztahovalo (např. záležitosti ve vyhrazené pravomoci rady podle § 102 odst. 2 zákona o obcích). Takové svěření může být i vhodným způsobem  ,podmíněné´, tedy může se aktivovat až v okamžiku, kdy se rada obce nebude moci scházet v usnášeníschopném počtu,“ doporučuje v rozsáhlé informaci k vládnímu zákazu jednání zastupitelstev ministerstvo vnitra.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY