Ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku Foto: archiv

Výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vyhlásilo tento týden ministerstvo spravedlnosti. Lhůta pro předložení kandidatury je 30. září 2020 do půlnoci. Tři kandidáty na kandidátní listinu poté vybere komise. Soudce z listiny volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Předpokládaný nástup do funkce je 1. listopadu 2021.

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení na základě usnesení vlády z poloviny června, a to podle Článků 21 až 23 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Současnému soudci Aleši Pejchalovi, který je zvoleným soudcem ESLP za Českou republiku, vyprší funkční období.

Celý text výběrového řízení je zde.

„Soudce Soudu volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Vybírá z listiny o třech kandidátech předložené příslušným státem. Funkční období stávajícího soudce Soudu zvoleného za Českou republiku skončí dne 31. října 2021. Předpokládaný termín nástupu do funkce soudce zvoleného za Českou republiku je 1. listopad 2021,“ uvádí k tomu ministerstvo spravedlnosti.

Znalost judikatury, dva jazyky, věk a morálka

Česká republika hledá právníka znalého judikatury Evropského soudu pro lidská práva, dvou jednacích jazyků soudu, s vysokým morálním kreditem a mladšího 65 let v den lhůty pro přeložení kandidátní listiny Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy. Kromě toho musí splňovat další požadavky.

Kandidát na funkci soudce musí splňovat tyto obligatorní požadavky:

–    být státním občanem České republiky,

–    mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu nebo být uznávaným právníkem,

–    skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu po případném zvolení,

–    mít potřebné znalosti problematiky mezinárodní ochrany lidských práv, zejména judikatury Soudu,

–    aktivně ovládat alespoň jeden z jednacích jazyků Soudu (angličtina, francouzština) a alespoň pasivně druhý z nich,

–    být mladší 65 let v den, kdy uplyne lhůta pro předložení kandidátní listiny stanovená Parlamentním shromážděním Rady Evropy (8. březen 2021), za předpokladu, že uvedená lhůta skončí po vstupu Protokolu č. 15 k Úmluvě v platnost.

Kandidát na funkci soudce by dále měl splňovat následující požadavky:

–    aktivně ovládat oba jednací jazyky Soudu,

–    splňovat věkové kritérium spočívající v tom, že mu věková hranice 70 let umožňuje zastávat funkci soudce po celé devítileté funkční období, a to za předpokladu, že Protokol č. 15 k Úmluvě nevstoupí v platnost před 8. březnem 2021,

–    po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost ustanovovat soudce ad hoc k projednání stížností podaných k Soudu.

„Nesplnění těchto tří posledně zmíněných požadavků, pojatých jako fakultativní, samo o sobě není překážkou účasti ve výběrovém řízení; k míře jejich splnění bude nicméně přihlíženo při výběru kandidátů,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti.

Kandidát musí projít poradním panelem

Ministerstvo na svém webu předkládá odkazem formuláře pro kandidáty a upozorňuje na další nutné náležitosti kandidatury.

Rovněž publikuje Pravidla, podle kterých se odehraje proces výběru. Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru. „Úkolem komise je vybrat tři kandidáty tvořící kandidátní listinu České republiky, případně náhradníky. Vybraní kandidáti budou následně předloženi k posouzení poradnímu panelu pro kandidáty na funkci soudce Soudu zřízenému Výborem ministrů Rady Evropy. Pakliže poradní panel dospěje k závěru, že některý kandidát nesplňuje předepsané požadavky, hledí se na takového kandidáta, jako by byl z výběrového řízení vyřazen. Teprve poté, co poradní panel odsouhlasí všechny tři kandidáty, které komise navrhne zařadit na kandidátní listinu, předloží ministryně spravedlnosti návrh kandidátní listiny ke schválení vládě,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti ve vyhlášeném výběrovém řízení.

(ire)