Ministerstvo spravedlnosti má kvůli koronaviru dohodu o homeoffice s většinou zaměstnanců

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vyzval státní i soukromé firmy, aby jejich zaměstnanci kvůli epidemii koronaviru co nejvíc využívali práci z domova Foto: Pixabay

Opatření proti koronaviru mají zásadní dopad na docházku do práce nejen v soukromé sféře, ale i ve státní správě. Například na ministerstvu spravedlnosti mají uzavřenu dohodu o práci doma s osmdesáti procenty zaměstnanců. Vnitro některá opatření tají. Kvůli bezpečnosti státu prý není možné poskytnout informace o konkrétním krizovém režimu jednotlivých útvarů.

Zatímco soudy a státní zastupitelství mohou režim home office využívat kvůli bezpečnosti a povaze práce výjimečně, na ministerstvu spravedlnosti mají dohodu s osmdesáti procenty zaměstnanců o výkonu práce doma. „Dohody o homeoffice jsou uzavřeny se zaměstnanci napříč jednotlivými sekcemi a útvary. V současnosti jsou uzavřeny tyto dohody se zhruba 80 % zaměstnanců (což neznamená, že všichni homeoffice vykonávají, primárně je realizována kombinace homeoffice a směnného provozu). Homeoffice nevykonávají zaměstnanci, u kterých není možno s ohledem na druh vykonávané činnosti tuto činnost vykonávat vzdáleně (obslužné profese, podatelna apod.). Dále se jedná například o zaměstnance operačního střediska elektronického monitorovacího systému (tresty domácího vězení – náramky. Dohody o homeoffice jsou uzavírány dle zákona mezi příslušným zaměstnancem a služebním orgánem za souhlasu příslušného nadřízeného/představeného zaměstnance,“ sdělil České justici mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Ministerstvo spravedlnosti využilo v rámci aktuálního stavu podle Řepky veškeré možnosti, které poskytuje současná legislativa (služební, pracovněprávní, nařízení vlády). Provoz úřadu a pracovní režim probíhá v kombinaci homeoffice a směnného provozu s přihlédnutím k podmínkám bezpečnosti zaměstnanců i jejich oprávněným zájmům (rizikové skupiny – chronicky nemocní, věkově seniorní zaměstnanci, zaměstnanci pečující o děti a osoby blízké), tak, aby provoz úřadu i výkon všech agend zůstal zachován v maximálním rozsahu.

Omezení v docházce na pracoviště by ale neměla mít dopad na většina činností a agend ministerstva. Ta je prý vykonávána v plném rozsahu. „Výjimkou jsou některé služby, v jejichž rámci dochází ke kontaktu s veřejností (podatelna, apostila), kde byl v souladu s nařízením vlády omezen rozsah úředních hodin, popř. pozměněn objednávkový systém. Přechodně byl redukován systém kontrolní činnosti podřízených složek, resp. část realizovaná prostřednictvím fyzických kontrol, alternativně jsou využívány jiné kontrolní nástroje (vzdálený přístup apod.). Samozřejmě – jsou minimalizována např. některá jednání (pracovních skupiny aj.), avšak díky technickému zabezpečení (videokonference aj.) nelze ani v tomto případě hovořit o omezení fungování resortu,“ podotkl Řepka.

Pracovní výkonnost a efektivita jednotlivých útvarů, resp. jejich zaměstnanců ministerstva spravedlnosti se podle Řepky nikterak od „běžného režimu“ nijak zásadně nemění- „Respektive, neprojevuje se negativně. Po skončení nouzového stavu v květnu tohoto roku bylo v rámci našeho úřadu uskutečněno dotazníkové šetření napříč ministerstvem, a to s cílem zhodnocení 2 měsíců převážného výkonu služby/práce z jiného místa. Zvláštní akcent byl pak kladen na zjištění spokojenosti/nespokojenosti představených s výkony podřízených. Výsledek šetření potvrdil, že služební/pracovní úkoly plnili zaměstnanci ve stejné kvalitě jako při osobní přítomnosti na pracovišti,“ dodal Řepka.

Podobně jako všichni ostatní zaměstnavatelé, řeší též Ministerstvo vnitra situaci, kdy je zapotřebí nalézt způsob, jak propojit ochranu zdraví zaměstnanců na straně jedné a zajistit výkon všech zabezpečovaných agend na straně druhé (jelikož nebylo rozhodnuto o tom, že chod jednotlivých úřadů se omezuje na minimum nutného, tak jak tomu bylo v jarním období letošního roku).

Na vnitru střídání a homeoffice

Na ministerstvu vnitra se v aktuální situaci řídí „Společným opatřením ministra vnitra a státního tajemníka ministerstva vnitra“, které je průběžně aktualizováno v návaznosti na vývoj pandemické situace a v návaznosti na jednotlivá přijatá usnesení vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví.

Na základě tohoto společného opatření je v rámci ministerstva vnitra podle Hany Malé z tiskového odboru resotu podporován postup, kdy jsou týmy pracovníků v rámci jednotlivých oddělení rozděleny do oddělených skupin, které se na pracovišti střídají, přičemž dochází i k variantě kombinace výkonu práce na pracovišti a výkonu práce na dálku – homeoffice. „Uvedené opatření slouží jednak k minimalizaci počtu osob, s nimiž jednotliví pracovníci přicházejí na pracovišti do kontaktu (což je samozřejmě dále doplněno bariérovou ochranou v podobě roušek, dezinfekcí, preferencí distanční formy kontaktu s veřejností i ostatními útvary a s tím souvisejícím zkrácením úředních hodin pro veřejnost) a tedy k ochraně jejich zdraví a dále pak tento systém plní preventivní úlohu, tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost celého útvaru,“ uvedla Malá.

Vzhledem k tomu, jak různorodou a rozsáhlou agendu ministerstvo vnitra zabezpečuje, nebylo možné stanovit jednotný postup pro všechny útvary. V rámci některých útvarů, oddělení či jednotlivých pracovišť je možno bez problémů realizovat výše uvedený postup střídání skupiny na pracovištích (a tedy střídání výkonu práce na pracovišti a výkonu práce na dálku), v jiných útvarech (resp. odděleních či pracovištích) takovéto uspořádání s ohledem na charakter zajišťovaných činností možné není. „Z tohoto důvodu záleží na ředitelích odborů a vedoucích oddělení, jakožto osobách, které jsou odpovědné za řádný chod daného organizačního útvaru, jak režim nastaví. K tomuto státní tajemník jakožto služební orgán (resp. kancelář státního tajemníka) plně vychází vstříc respektujíc specifika jednotlivých útvarů a jejich agendy (a tedy nastavení vnitřního režimu v jednotlivých útvarech),“ vysvětlila Malá.

V posledním období se na doporučení ministra vnitra ještě více posílilo využití práce na dálku tam, kde to agenda, resp. charakter vykovaných činností umožňuje. Vlastní nastavení vnitřního chodu odborů, oddělení i jednotlivých specifických pracovišť však i v tomto případě spočívá prioritně v rukou představených (kteří jsou povinni podle § 78 písm. a) zákona o státní službě řídit výkon služby státních zaměstnanců a podle § 11 zákoníku práce řídit práci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích).

„S ohledem na skutečnost, že stěžejní složkou činnosti resortu ministerstva vnitra jako takového je zajištění vnitřní bezpečnosti státu, není možné poskytnout vám požadované informace o tom, jaký je konkrétní krizový režim jednotlivých útvarů,“ dodala Malá.

Homeoffice kvůli dětem

Opatření přijali i na ministerstvu obrany. „Ano, rozhodnutím hlavní hygieničky Ministerstva obrany k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie došlo k rozdělení příslušníků resortu do menších oddělených skupin, které se nepotkávají. Dále jsou pracovní činnosti organizovány tak, aby docházelo k minimálnímu nezbytnému blízkému kontaktu, a preferovány jsou především činnosti ve venkovním prostoru. Pro komunikaci je využíván vzdálený přístup. Další organizační úpravy byly zavedeny v závodním stravování, byla omezena pracovní jednání mimo resort ministerstva a služební cesty. Kariérové, odborné a profesní kurzy byly omezeny, anebo jsou organizovány distančním způsobem. Omezen byl i vícedenní vojenský výcvik,“ sdělil České justici Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany. Opatření se podle něj týkají všech organizačních složek resortu obrany.

Česká justice ale získala informace, že se popisovaná opatření netýkají všech součástí ministerstva. „Někde chodí do práce celé odbory a homeoffice mají jen ti zaměstnanci, kteří hlídají děti, aby nedostávali jen 60 procent platu,“ sdělili České justici zaměstnanci ministerstva, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Jednat se má například o některé útvary v gesci náměstkyně pro řízení sekce správy a řízení organizací ministerstva obrany Kateřiny Blažkové.

„S výjimkou omezení úředních hodin ve správních úřadech není žádná agenda odsunuta,“ uzavřel odpovědi na otázky České justice Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

(hrb)