„Debile“, řekl advokát kolegovi v jednací síni. Od kárného senátu dostal pokutu

Jednací síň Foto: archiv

Za nedůstojné chování v jednací síni kárný senát České advokátní komory (ČAK) udělil v srpnu letošního roku advokátovi pokutu 29 200 korun. Advokát podle nejnovějšího Bulletinu advokacie učinil poznámku k právnímu zástupci žalobců, která zněla „debile“. Trestu neušel ani advokát, který do budovy soudu přišel se střelnou zbraní.

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že v rámci právního zastoupení v řízení vedeném u obvodního soudu o určení vlastnictví a vzájemné žalobě na vyklizení a zaplacení smluvní pokuty v reakci na tvrzení právního zástupce žalobců urazil advokáta protistrany. Poté, co urážka zazněla, ho měl právní zástupce žalobců vyzvat, ať tím přestane.

Kárně žalovaný odmítl, že by se choval nevhodně. „…soudcem byl však vyzván, aby se choval slušně v jednací síni a kolegovi netykal, přičemž tohoto nevhodného chování se dopustil přesto, že v minulosti v rámci projednávání jiné stížnosti směřující proti němu byl dopisem předsedy Kontrolní rady ČAK upozorněn na neodpovídající a nevhodné chování a vyzván k důslednému plnění povinností uložené mu zákonem o advokacii a Pravidly profesionální etiky,“ uvádí Bulletin advokacie. Jde o rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 13. 8. 2020, sp. zn. K 46/2020.
Dotyčný advokát porušil svým jednáním § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 4 odst. 1, 3 a čl. 17 odst. 3 Etického kodexu.

Do budovy soudu se střelnou zbraní

Kárnému řízení se nevyhnul ani advokát, který do budovy soudu přišel se střelnou zbraní. Držení zbraně oznámil až poté, co byl justiční stráží vyzván, aby se podrobil kontrole věcí a zavazadel. Kárný senát při svém rozhodování vzal v potaz skutečnost, že se ČAK dlouhodobě a soustavně snaží v zájmu všech advokátů vstupujících do soudních budov o to, aby nebyli podrobováni prohlídce, tj. aby nemuseli procházet kontrolním rámem, resp. kontrolou, která je mnohdy ze strany osob provádějících prohlídku až na hranici dehonestace (mnohdy je jí přítomen i klient advokáta).

„Chování kárně obviněného a některých dalších advokátů pak tuto snahu narušuje,“ uvádí Bulletin advokacie.
Za své chování si u kárného řízení vysloužil napomenutí. Jde o rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. K 100/2019. „Kárný senát zdůrazňuje, že obecně jak soudy, tak veřejnost vnímají citlivě jakékoliv negativní chování advokáta,
které popírá jeho důvěryhodnost a serióznost (v posuzovaném případě porušení zákona o soudech a soudcích a zatajení držení zbraně). Takovéto jednání skutečně obecně snižuje důstojnost a důvěryhodnost advokátního stavu. Na druhou stranu kárný senát konstatoval, že předmětná zbraň byla legálně držená a byla vybitá, kárně obviněný se ihned po uvědomění si svého pochybení začal chovat řádně, spolupracoval s kontrolující osobou, podrobil se prohlídce a věrohodně vylíčil okolnosti předmětné události, tj. že mimo svůj denní plán navíc zašel krátce do podatelny předmětného soudu,“ uvádí se v článku.

Kárný senát přitom vzal zejména v potaz chování kárně obviněného v průběhu kárného řízení, jím vyslovené uvědomění si svého pochybení a ujištění, že se vůbec nejednalo o úmysl pronést do budovy soudu střelnou zbraň, a při jednání ústně učiněnou omluvu směřující jak vůči členům kárného senátu, tak zejména vůči předsedovi předmětného soudu. Kárný senát vzal na vědomí kárně obviněným vyslovený slib, že se takové závadné jednání již nebude opakovat a tato událost je pro něj již dostatečným ponaučením.

(epa)