Neděle, 18. dubna, 2021

Demonstrovat se může pouze v místě bydliště. Na sportovní zápasy lze cestovat i v noci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda ani v tvrdším lockdownu nevydala úplný zákaz demonstrací a náboženských shromáždění. Na demonstraci a do svatostánku však lze vykonat cestu jen v rámci okresu nebo v Praze, jinak je to zakázáno. Za podmínek daných ministerstvem zdravotnictví se oproti tomu mohou konat jinak zakázané hromadné akce ve státním zájmu nebo důležité sportovní zápasy. Na ty lze cestovat z okresu do okresu i v noci. Vyplývá to z krizového opatření vlády o omezení pohybu občanů a z jeho dodatku ze 2. března.

Vládní opatření, které zakazuje pohyb z okresu do okresu nebo v rámci obce, rovněž zohledňuje, jak mají po tři týdny vypadat omezená práva shromažďovací a na demonstraci víry. První protivládní shromáždění jsou například v Praze ohlášena už na neděli 7. března 2021 na Staroměstské náměstí a na Václavské náměstí.

Sto lidí z jednoho okresu nebo z Prahy v respirátorech

Demonstrace nejsou zakázány, ale nelze se na ně dostat do jiného okresu nebo z okresů do Prahy. Podle vládního opatření lze demonstrovat pouze venku, za účasti 100 lidí v pěti skupinách po dvaceti lidech, přičemž mezi skupinami musí být rozestup dva metry. Vláda pro demonstranty rovněž nařídila režim zakrytí úst a nosu podle opatření ministerstva zdravotnictví. Znamená to, že demonstrovat se může pouze v respirátorech.

„Vláda omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene 2), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,“ uvádí se v novelizovaném bodu VI. opatření vlády.

Na tyto akce však nelze vykonat cestu z jiného okresu nebo z/do Prahy. Cesta na demonstraci nebo podobné shromáždění a cesta do svatostánku na náboženské shromáždění je zařazena mezi výjimky ze zákazu pohybu po okrese a po Praze ve dne, tedy od pěti hodin od rána do devíti do večera. 

V původním opatření vlády ze dne 26. února 2021 nebyla cesta na demonstraci ani do kostela vůbec povolena. To se však dodatkem ze 2. března změnilo.  Nově vláda povoluje v rámci okresu nebo v Praze „účast na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření“.

Vláda: Výslovně jen demonstrace v místě bydliště

Vláda k novelizovanému omezení demonstrací a náboženských shromáždění ze dne 2. března rovněž vydala odůvodnění. V něm přiznává, že původní opatření z 26. února znamenalo faktický zákaz demonstrací a tvrdí, že to tak ale nemyslela.

„Dále návrh reaguje na faktický zákaz konání shromáždění, který by ze současného znění krizového opatření mohl vyplývat, byť to nebylo záměrem vlády. Stávající právní úprava krizového opatření sice obsahuje oprávnění shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím za určených podmínek konat, avšak toto právo není výslovně uvedeno v seznamu výjimek ze zákazu opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště. Fakticky tak znemožňuje potencionálním zájemcům (účastníkům) se takového shromáždění zúčastnit,“ uvádí vláda k novelizovanému opatření.

„Takový plošný zákaz by byl nepřiměřeným zásahem do základních práv a svobod a neprošel by zřejmě ani testem proporcionality při soudním přezkumu,“ vysvětluje vláda, proč je omezení demonstrací částečné jen na osoby z okresu a z Prahy, nikoli plošně zakázané. „Z hlediska posílení právní jistoty adresátů právních norem je proto v návrhu výslovně zakotveno, že účast na shromáždění je výjimkou ze zákazu opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště (nikoli však vstupu či opuštění okresu),“ stojí doslova v odůvodnění zákazu jet na demonstraci do Prahy nebo z Prahy či z okresu do okresu.

Ani cesta do kostela či mešity mimo bydliště není povolena

Co se týče kostelů, mešit a jiných svatostánků, shromáždění je může naplnit maximálně do 10% kapacity k sezení, věřící mají sedět v rozestupech dva metry, nesmí si podávat ruce a nesmí zpívat.

„(s výjimkou) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének,“ uvádí se doslova v opatření vlády.

Ani na náboženské shromáždění nelze cestovat z okresu do okresu nebo z/do Prahy. Povolena z okresu do okresu je jen cesta za výkonem „individuální duchovní péče a služby“ jako výkon povolání, tedy například cesta faráře.

Na fotbal povolený ministerstvem lze jet i v noci

Kromě dvou typů shromáždění zohledňuje opatření vlády bodu IX. rovněž konání hromadné akce ve státním zájmu nebo významné sportovní utkání, které je „jinak zakázáno“.

„Vláda určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,“ uvádí se doslova v bodu IX. vládního opatření.

Na takto ministerstvem zdravotnictví schválenou akci mohou lidé cestovat z okresu do okresu. Vláda do výjimek ze zákazu pohybu osob z okresu do okresu zařadila „účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX“.

Na vybrané akce a utkání se bude moci dokonce cestovat i v noci. Vláda zakazuje plošně pohyb v noci od devíti do pěti do rána, avšak novelou ze dne 2. března s výjimkou vládního fotbalu, koncertu či jiné sešlosti lidí: „f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu XI. tohoto krizového opatření“.

Z dalších akcí, které nejsou hromadné, ale obvykle se jich účastní více lidí, je povolena cesta na pohřeb z okresu do okresu. Naopak není povolena cesta na svatbu nebo k uzavření partnerství z okresu do okresu, ale jenom v rámci území jedno obce.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY