Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Předsedkyní OS pro Prahu 8 má být Lomozová, předchůdce nesouhlasí s kritikou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předsedkyně Městského soudu v Praze (MS) Jaroslava Pokorná dokončila první prověrky u pražských obvodních soudů (OS), které se týkaly OS pro Prahu 1 a 8. Již v únoru rezignoval předseda OS pro Prahu 8 Martin Slováček, jehož má nahradit dosavadní předsedkyně OS pro Prahu 5 Andrea Lomozová. Slováček, který přešel na MS v Praze, však se závěry kontroly nesouhlasí.

Když nastupovala do funkce předsedkyně MS v Praze Jaroslava Pokorná, ohlásila svůj záměr provést kontroly u těch obvodních soudů, u nichž jsou dlouhodobě problémy s délkou řízení.

Konkrétně se to týkalo obvodních soudů pro Prahu 1 a 8. „Osmička“ totiž podle vedení MS v Praze vykazovala dlouhodobě v agendě C naprosto podprůměrné výsledky, pro něž ovšem nespatřuje žádný objektivní důvod. Například u tohoto soudu mělo v agendě C docházet k prodlužování velkého množství rozsudků v rozsahu, který se vymykal srovnání s jinými OS.

Jaroslava Pokorná ve své kanceláři v Justičním areálu Na Míčánkách Foto: Eva Paseková

U OS pro Prahu 8 byly konkrétně kontrolovány na civilním úseku spisy u věcí, v nichž řízení trvalo déle než 5 let. To se týkalo více než 300 neskončených věcí u čtyř soudců.  

Kontrola, kterou vedl místopředseda MS v Praze Tomáš Novosad, zjistila dlouhé prodlevy mezi jednotlivými úkony u těchto starších věcí. „Obecně konstatujeme, že u věcí starších časových řad je třeba činit úkony bez prodlení v řádu týdnů a nikoli měsíců, tím spíše pokud jde o věci škod na zdraví a jim na roveň postavené. Čím je věc starší, tím je potřeba neprodleného konání samozřejmě naléhavější. Zcela nepodložený je předpoklad, který se z kontrolovaných spisů podává, že postačí učinit v těchto věcech jeden (jakýkoli) úkon za tři měsíce,“ uvádí se v závěrech kontroly. Ta dále vytkla soudcům absenci koncentrace a promyšlenosti úkonů, a také „hypertrofovanou korespondenci“ s účastníky, což podle kontrolorů budilo dojem nechutě k nařízení jednání.

Dvě kárné žaloby

Na základě výsledků prověrky se rozhodla podat předsedkyně MS Pokorná dvě kárné žaloby, a to na soudkyni Adrianu Pilařovou a soudce Michala Novotného. Oba soudci přistoupili k uzavření dohody a přijali opatření: v případě soudkyně Pilařové snížení platu ve výši 10 % na 6 měsíců, u soudce Novotného o 5 % na 6 měsíců.
Kárný senát NSS v čele s Karlem Šimkou má případ soudkyně Pilařové, která se měla podle kárného návrhu dopustit průtahů ve více jak padesáti věcech, projednat 16. června.

Závěry kontroly vyzněly kriticky také na adresu vedení OS pro Prahu 8, které podle nich tento typ průtahů neřešilo a omezilo se na „mechanické povšechné provádění kontrol“.

S takovým hodnocením své práce však nesouhlasí bývalý předseda soudu Martin Slováček. Pro Českou justici uvedl, že na svou funkci sice rezignoval, ale učinil tak po dohodě s předsedkyní MS Pokornou kvůli jejím výhradám vůči jeho manažerským schopnostem.
Za svým působením v čele soudu si ale nadále stojí a s kritikou své práce nesouhlasí. „Odmítám závěr, že by správa Obvodního soudu pro Prahu 8 problémy neřešila. Možná je neřešila podle představ stávajícího vedení MS v Praze,“ napsal České justici Slováček.

Ohledně tvrzených průtahů upozorňuje Slováček na specifika sporů, které soudci na civilním úseku OS pro Prahu 8 musí řešit. MS v Praze podle něj odmítal při hodnocení civilního úseku „osmičky“ k těmto podmínkám přihlédnout. „V obvodu Prahy 8 sídlí tři z pěti největších pojišťoven (ČPP, Kooperativa a Allianz), které s dalšími menšími obsluhují přes 45 % pojistného trhu v celé ČR. Zejména žaloby na vyplacení pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorového vozidla, v němž poškozený žaluje přímo pojišťovnu škůdce, končí zhruba ve stejném procentu případů z celé země u OS Praha 8. Nejen majetkové škody, ale zejména újmy na zdraví a náhrady nemajetkové újmy pozůstalých atp. Potřeba většího množství znaleckých posudků spojená s prodlužováním řízení je zřejmá. U jiných pražských soudů specifika zohledněna byla. U jiného soudu s celkově horšími výsledky civilního úseku MS v Praze ‚na omluvu‘ argumentoval zatím jen očekávaným nápadem složitějších sporů, který ale výsledky za minulá období nijak ovlivnit nemohl,“ popisuje své výhrady Slováček.

Toho by v čele „osmičky“ měla nahradit dosavadní předsedkyně OS pro Prahu 5 Andrea Lomozová, která uspěla na konci května ve výběrovém řízení.

Průtahy byly shledány i při obdobné kontrole civilního úseku OS pro Prahu 1. Sem kontrola zamířila proto, neboť u tohoto soudu bylo vykazováno v agendě C velké množství nerozhodnutých věcí, což ovšem podle vedení MS v Praze nelze stále obhajovat jejich složitostí.  Předsedovi soudu Princovi bylo vedením MS v Praze uloženo, aby důsledně vykonával fyzickou kontrolu spisů ve starších věcech a provedl zvláštní kontrolu dvou soudních oddělení. Po skončení kontroly rezignovala na svou funkci místopředsedkyně pro věci občanskoprávní a na výkon funkce rezignoval i jeden soudce.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY